The Book of Joseph

Gospel for the Age of Aquarius 2,150 - 4,300 A. D. January 20 - February 18

Key Legend:
Ææ –
‘auh’
Œœ – ‘ouh’
Åå – ‘aau’; like in ‘all’
Ââ – ‘è’; ‘eh’ or ‘ay’ sound (never at starts of words’)
– alpha ‘ah’ or long ‘a’
Çç – ‘s’; soft ‘c’
Ēē – long ‘ee’
Ęę – nasal ‘eh’; like in ‘Joseph’
Eɛ – epsilon non-nasal ‘e’ or ‘eh’
Øø – nasal ‘uh’; like ‘la-la’
Ôô – nasal ‘ah’; like in “God”
Ỏỏ – ‘ui’; often with a u or y; like in ‘could’ or ‘joy’
ß – ‘ss’ (German; not Greek); like ‘cross’
θð – ‘Th’; like in ‘the’ or ‘they’
Φφ – ‘phi’ or ‘ph’; like in ‘phase’
Żż – ‘Ji’; like ‘Jesus’

Book 1 (Aquarius) {Pi Pattern #1 - Mercury}

Chαptęr 1 – Pârαblɛ øf ðɛ Lαdybug αnd Spidęr
{Parable of the Ladybug and Spider}

Chαptęr 2 – Pârαblɛ øf ðɛ Rhinôçęrœs’ Hrn αnd Alligâtør
{Parable of the Rhinoceros’ Horn and Alligator}

Chαptęr 3 – Pârαblɛ øf ðē Hαmmɛr Riding in α Hôt Air Bållỏœn
{Parable of the Hammer Riding in a Hot Air Balloon}

Chαptęr 4 – Mαtðɛw Cœmɛs t Discuß Errœrs Wrôngs αnd Dɛfēαts Wið Żēsus
{Matthew Comes to Discuss Errors Wrongs and Defeats With Jesus}

Chαptęr 5 – Żēsus Tęlls Mæry θαt Mæry’s Brøðɛr Hαs Diēd
{Jesus Tells Mary That Mary’s Brother Has Died}

Chαptęr 6 – A Drôp øf Wαtęr Frøm His Nęighbøur’s Fôuntαin
{A Drop of Water From His Neighbors Fountain}

Chαptęr 7 – Żēsus αnd θē Mærys Hēαl Låzârus Frøm His Tmb
{Jesus and Three Marys Heal Lazarus From His Tomb}

Chαptęr 8 – Żēsus Hēαls Œøf Hɛrød’s Çęnturiøn Męn (A. Immαnuɛl, & B. Żēsus)
{Jesus Heals One of Herod’s Centurion Men [a/b Part]}

Chαptęr 9 – Żôhn ðɛ Båptist’s Risɛ αnd Tråditiøn θɛrɛøf αnd Åbôut Hē
{John the Baptist’s Rise and Tradition Thereof and About He}

Chαptęr 10 – θɛ Låst Suppɛr øf ðɛ Twęlvɛ Apôstlɛs αnd Hē
{The Last Supper of the Twelve Apostles and He}

Chαptęr 11 – Lukɛ Sęlls His Swỏrd t Purchâsɛ α Cløαk (Prēquɛl)
{Luke Sells His Sword to Purchase a Cloak}

Chαptęr 12 – Żøsęφ øf Arimαðâæ αnd Nicødēmus Ēclipsɛ Gôd’s Knôwlɛdżɛ Frøm Hårm
{Joseph of Arimathaea and Nicodemus Eclipse God’s Knowledge From Harm}

Chαptęr 13 – Żēsus Frɛēs Ædæm αnd His Sôns Frøm Hęll
{Jesus Frees Adam and His Sons From Hell}

Chαptęr 14 – Pētœr’s Apprēçiâtiøn fr Môdęsty αnd θɛn Påul
{Peter’s Appreciation for Modesty and Then Paul}

Chαptęr 15 – Pârαblɛ øf ðɛ Scârɛcrøws Lying in Żudåh’s Cœrnfiɛld
{Parable of the Scarecrows Lying in Judah’s Cornfield}

Chαptęr 16 – Sαint Stēφęn’s Nâmɛ αnd ðɛ Virżin Brøðɛr Żâs
{Saint Stephen’s Name and the Virgin Brother James}

Chαptęr 17 – Żøsęφ ðɛ Cårpɛntęr’s Hômiliēs αnd Żôhn’s Gręαt Rɛvęlâtiøn by Rɛcøgnitiøns øf Ærchαnżœl Michæl
{Joseph the Carpenter’s Homilies and John’s Great Revelation By Recognitions of Archangel Michael}

Chαptęr 0.2 (1:0:205) – Żēsus’ Møðɛr Mæry’s Wisęst Dây
{Jesus’ Mother Mary’s Wisest Day (Quicksand Gospel)}

Chαptęr 1 - Pârαblɛ øf ðɛ Lαdybug αnd Spidęr

Żøsęφ 1:1
Åll crēαturɛ’s might åcts ås œnɛ; fɛēling αnøðɛr’s hęαrt’s bēαts; cøuld α lαdybug undęrminɛ α bløôdðirsty spidęr; cân α spidęr tâkɛ męrçy ôn α żɛntlɛ lαdybug?

Żøsęφ 1:2
A lαdybug must bēcœmɛ strâtēżic; stâying ålivɛ mēαns rɛspônding, quick.

Żøsęφ 1:3
A spidęr dœsn’t wørry whęðęr his cônfidęnçɛ will låst åbôvɛ ðɛ męαsurɛ øf hęr’s.

Żøsęφ 1:4
Ålwâys prēcâriøus, α lαdybug’s nôt gôt α guârântɛē; shē might lỏsɛ hęr lôt timing ðings, insuffiçiɛntly.

Żøsęφ 1:5
Shē pôndęrs øvɛr α spidęr’s bløôd; mây pỏisøn frøm his fângs bē ås lēðâl tỏ him, ås α bitɛ intỏ αny øðɛr crēαturɛ?

Żøsęφ 1:6
A spidęr mây nôt suffɛr α gręαt fåll; his wålk grâçɛfully ålignɛd. Wēαving wębbing ålông his hαnds, hē dɛcœrâtɛs ðɛ high dɛn hē ręsts wiðin.

Żøsęφ 1:7
Might α lαdybug rulɛ α spidęr? Mây shē bē stęαdfåst wið hęr lôt rɛmαining rɛigning åbôvɛ him? Cân hē bē blindɛd αnd might shē stây får frøm his sight’s; cøuld shē bē kępt øf hårm αnd nôt bē ęngâżɛd in fights?

Żøsęφ 1:8
Mây hęr intęntiøns rɛmαin truɛ sinçɛ ðɛ timɛs’ hęr røỏt’s æntwinɛ tỏ crôß; cân hęr æyɛs shøw α spidęr whœsɛ hœpɛs’ liēs bɛhind hęrs?

Żøsęφ 1:9
A spidęr cân bē kind yęt ðɛ lαdybug trēαts him impiøus; mαintαining distânçɛ åßurɛs ðαt shē still hαs hęr lôt.

Żøsęφ 1:10
A wåndęring αnimâl cøuld sēɛ α sỏżøurning spidęr bɛfỏrɛ lâying æyɛs ôn α lαdybug’s ęntαnglɛmęnt’s.

Żøsęφ 1:11
Mây α wåndęring αnimâl tâkɛ dråstic ôppøsitiøn, twård ðɛ spidęr?

Żøsęφ 1:12
Œnçɛ α spidęr αnd wåndęring αnimâl årrivɛ; nęxt tỏ ēαch øðɛr, cân ðęy bēcœmɛ unhinżɛd?

Żøsęφ 1:13
Prây αny wåndęring αnimâl’s wørry cârɛs nønɛ fr α spidęrs’ αid.

Żøsęφ 1:14
Mây nœ wåndęring αnimâls’ might’s ęntrēαt α spidęrs’ sâfɛty.

Żøsęφ 1:15
Mây α spidęr’s tỏøls fåll shôrt øf ðɛ lαdybugs’ survivâl tåctic: pâtiɛnçɛ, cârɛ αnd ręctitudɛ.

Żøsęφ 1:16
θɛ lαdybug dɛsirɛs hårmôny; sętting pēαçɛ åsidɛ, α spidęr cøuld nôt sēɛm trustwørðy yęt still trusts hęr, bēing ðɛrɛ; shē dɛsirɛs him tỏ diē, nôt sēɛking his dęαð.

Żøsęφ 1:17
A lαdybug hœlds nœ shâmɛ tỏ plôt ågâinst α spidęr’s dâys; mây Gôd’s wisdôm ållôw hęr nâturɛ nôt tỏ strây; ðαt shē might ęscâpɛ ðis φâsɛ tỏ α brightęr sunny dây.

Chαptęr 2 - Pârαblɛ øf ðɛ Rhinôçęrœs’ Hỏrn αnd Alligâtør

Żøsęφ 2:1
A rhinôçęrœs hαs α hrn, fr ęmplỏying ðē rhinœ.

Żøsęφ 2:2
θɛ rhinôçęrœs hrn tęsts it’s åbility tỏ crush αnyðing.

Żøsęφ 2:3
θē hrns’ nœbility dignifiēs ðē rhinœ’s pridɛ. θɛ rhinôçęrœs wårds ôff shâmɛful crēαturɛs ðαt pręy ôn småll αnimâls; giving prøtęctiøn αnd α shøw tỏ ðē hrn’s displây.

Żøsęφ 2:4
Dỏ ðɛ birds misguidɛ åmusɛmęnt by dishônøuring ðē rhinœ’s ęxpɛnsęs; dỏ ðęy αttęst wrông åwαiting ðē rhinœ’s œrdęrs øf żudżmęnt?

Żøsęφ 2:5
θē rhinœ’s tαil żittɛrs åt ðɛ birds’ shâmɛfulnęß; rɛlishing ðɛ żỏy øf œnɛ lαnding ôn ðē hrn.

Żøsęφ 2:6
θē rhinœ åcts upôn ęxçęßivɛ indulżɛnçęs ås α crôcœdilɛ wøuld.

Żøsęφ 2:7
θē αlligâtør wåtchęs ås ðɛ rhinôçęrœs ęxçēɛds in dɛsirɛ frøm α får.

Żøsęφ 2:8
An αlligâtør urżęs ðɛ rhinôçęrœs’ sight frøm åt α distânçɛ, nôt wånting tỏ bē nēαr ðē rhinœ’s fɛēt stômping.

Żøsęφ 2:9
Mỏrɛ ðαn døublɛ ðɛ sizɛ øf αn αlligâtør, crôcœdilɛs ærɛ triplɛ ås likɛly tô αttåck; ðɛ rhinôçęrœs’ dɛsirɛ tỏ dỏ gøœd wēαkɛns ås ðɛ glôriøus light frøm ðē hrn, burns, dim.

Żøsęφ 2:10
Ants fαrɛ węll bęttɛr ðαn αlligâtørs undęrnēαð α rhinœs’ føœt stômps.

Żøsęφ 2:11
Ēvɛn αn ęφânts’ trunk in ęxçɛllęnt shâpɛ cøuld nôt mαintαin ðɛ sôlidârity tỏ α rhinœ’s hrns’ bâsɛ.

Żøsęφ 2:12
θɛ rhinôçęrœs kicks it’s lęgs tỏ scåttɛr ðɛ birds frøm its bâck hœping tỏ ęnçirclɛ ðɛm bɛfỏrɛ ðęy mâkɛ ðɛir ęscâpɛ.

Żøsęφ 2:13
Aftęr twỏ sęcônds, ðɛ birds cåtch wind αnd ærɛ får frøm ðē rhinœs’ hrns’ lαndings.

Żøsęφ 2:14
θɛ birds flåunt ðē unlikɛly chαnçɛ øf α strugglɛ; αftęr mâking ðɛir tåunting żęsturɛs tỏ ðɛ rhinôçęrœs ēαch œnɛ pulls åwây.

Żøsęφ 2:15
Nēαring ðē ędżɛ øf sky, birds cân nēiðɛr ręst ðɛir wings nr æyɛs upôn ðē ęαrð. Ærɛ birds subżęcts tỏ lαnd mαmmâls’ prɛżudiçɛ øf ðɛir sky’s ɛpitômē?

Żøsęφ 2:16
Œnɛ bird is ôn α mißiøn wið nœ øðɛr birds wåtching løỏkôut; føœtprints lây ôn ðē grôund bɛhind its’ trαil yęt nøærɛ willing tỏ fôlløw, immēdiåtɛly.

Żøsęφ 2:17
Åll øðɛrs tâkɛ tỏ ðɛ skiēs cârɛfrɛē; ðɛ lēαdęr sēęs ðɛm ås mistrusting, tỏ rɛturn hỏmɛ αnd øf virtuɛs in ðɛir wåndęring gâzęs’.

Żøsęφ 2:18
Cøuld ðɛ rhinôçęrœs hit birds wið ðē hrn ôn it’s nœsęs?

Żøsęφ 2:19
θē αlligâtør αpplåuds ðɛ rhinôçęrœs rɛflęctiøn øf ɛαrnęst immôdęsty hårmônizɛd untỏ α crôc’s.

Żøsęφ 2:20
θē øðɛr birds’s dɛlây tâkɛôff, slôwing ðɛir wings’; divęrting ðē rhinœ’s åttęntiøn åwây frøm ðɛir lingęring cœmpαniøn; ðē rhinœ’s αim bēcœmɛs zęαløus frøm sęvɛrâl øf ðɛ birds lining up.

Żøsęφ 2:21
θē rhinœ fαils åt imbuing itsęlf cârɛ; cøuld ðɛ rhinôçęrœs usɛ ðē hỏrns’ glôry tỏ gαin åuðôrity øvɛr ēvɛn ðɛ crôc œnçɛ ðɛ crôc bēgins tỏ supɛrsēdɛ ðē rhinœ? Is wisdôm frøm ðē hęαrt knøwn bęttɛr frøm ðɛ rhinôçęrœs’ ỏr crôcs’?

Żøsęφ 2:22
θē αlligâtør lâys αn ægg; grôwing fỏr sixty-ðrɛē tỏ sixty-ęight dâys; bɛfỏrɛ håtching.

Żøsęφ 2:23
Møðɛrs tỏ αlligâtørs røαm frɛēly αnd uninhibitęd; wåtching αnd åwârɛ in plαin sight. Cøuld shē mỏvɛ ðɛ dâys øf spring tỏ Mây; shē wøuld hαvɛ ðɛm mâdɛ ðαt wây.

Żøsęφ 2:24
θɛ Nœvęmbɛr ægg’s håtchęs; ðɛ rαin αttęsts tỏ wåshing ęαrðs’ crâckɛd stnɛs.

Chαptęr 3 - Pârαblɛ øf ðē Hαmmɛr Riding in α Hôt Air Bållỏœn

Żøsęφ 3:1
Stęαdfåst hαnds ręst α côαrsɛ hαmmɛr åcrôß dårkɛnɛd, trânquil fløœrs insidɛ ðɛ hôt αir bållỏœn; twỏ sændbågs hâng frøm åll føur øf ðē wickęr båskęts’ uprights in ēαch intęrmēdiåtɛ diręctiøn: nœrðwęst, nœēαst, sỏuðwęst & sỏuðēαst. Œ divinɛ, hållɛlujåh! Dây is åt its ęnd, blęß ðē ēvɛning. Night pɛēls ðɛ sky bâck; bɛgging bēing żỏinɛd.

Żøsęφ 3:2
Air dispåtchęs frøm ðɛ hœsęs’ pręßurɛ rɛgulâting systɛm; αimɛd tỏ nôt lęt α hœlɛ burn ðrœugh ðɛ nylôn’s synðętic pôlyåmidɛ bônd fibɛrs. θɛ burnęr dispɛnsęs firɛ intô ðɛ bållỏœns’ skirt’s çęntęr rαising up high åbôvɛ ęαrð; ðē hαmmɛr løỏks dôwn øvɛr ēvɛn α fαir prinçęs’ lôt’s squârɛ.

Żøsęφ 3:3
Bœαsting αvαils mây ęntiçɛ mrɛ hαnds in żỏining ęstēɛming unitiēs; ignitɛ α trch tỏ ðɛ highęst cultivâtiøn øf gøœds ôn ęαrð’s ęmpirɛ.

Żøsęφ 3:4
Syφøns øf ôil ædministęr firɛ frøm ðɛ duâl-burnęrs’ bâsɛ. θɛ bållỏœns’ shαdôw wânɛs lustrøus mỏøn’s shēɛn frøm ôff øf Sαmæritâns, piøusly tøαsting cândlɛlit winɛ; rαising rich câdɛnçy tỏ ðɛ bållỏœns’ åsçęndαnçy får dôwn bɛlôw ôn ęαrð.

Żøsęφ 3:5
Lights turn ôut insidɛ øf ðɛ cômplęx αpαrtmęnt windôws løỏking dôwn øvɛr ðɛ strēɛts. θē hαmmɛr’s clåw rɛpœsęs ôntỏ ðē ęnżinɛs’ lęvɛr ęmplỏyɛd ås α hαndlɛ fr ðɛ pullēys’ firɛ. Mây flôwęrs’ pɛtâls run ðrœughôut. Spring & summɛrtimɛ, timɛ nønɛ cân dɛsirɛ tỏ lỏsɛ fαiðs’ grâçɛful męrits; gαins in fαið might bē lôst αnd yęt rēmißiøn mây rɛstỏrɛ yęstęryēærs’ dâys.

Żøsęφ 3:6
Hållœwɛd bē ðē hęαrts tỏ ðœsɛ likɛning ðɛir wây’s untỏ Gôd’s; mây ðęy bē øf çęrtαin hαnds αnd firm in sœbɛr mind’s. θęy sēɛk incrēαsing ðɛir wisdôm αnd fỏrɛsights by cruising tỏ αnøðɛrs’ dępðs ðrœugh rɛvęlâtiøns. αðs ærɛ côvęnânts åmidst Gôd, vôws ærɛ prômisęs tỏ kin øf mαnkind. θœsɛ whỏ rɛcøgnizɛ Hęαvɛn’s highęst grâçęs might likɛn pârαblɛs tỏ fỏrɛfåðɛrs: Ædæm, Cαin, Nøåh, Shęm, Sålåh, Tęråh, Abråhåm, Isâåc, Żâcøb, Dâvid, Sôlømôn knøwn ålsœ by Żędidiåh, Żęcøniåh, Shæltiɛl, Måtðån αnd Żøsęφ; blęßɛd ærɛ ðœsɛ whỏ might trâdɛ døublɛ hônøur fỏr ðriçɛ intęgrity; undęrmining cœdɛ’s in cônducts’ inædɛquâçys in fâvøur øf ærticulâting bęttɛr, clēαrɛr unfỏrɛsēɛn fôundâtiønâl ædvęrsitiēs! θɛrɛ’s nœ prôblɛm in ęαrðs’ æxistęnçɛ ðαt ðɛ fruitful hαnds frøm Hęαvɛns’ cøuldn’t sôlvɛ wiðin α hęlping hαir’s bręαdð, øf.

Żøsęφ 3:7
Nôt yęt tøuchɛd dôwn frøm wintęrs’ glēαming night; sôft hęαrtbēαt’s æntwinɛ ðrœughôut ðē ēvɛ; wørriēs tâkɛs flights, winds lifts żỏys.

Żøsęφ 3:8
Hållœwɛd bē ðē hęαrts, willing wỏrds’.

Żøsęφ 3:9
Trαvɛls run ôn får; lông ås inżęctiøns mαinlinɛ ôils, mây nœrɛs nr trøublɛs lingęr in sights.

Chαptęr 4 - Mαtðɛw Cœmɛs tỏ Discuß Errœrs Wrôngs αnd Dɛfēαts Wið Żēsus

Żøsęφ 4:1
Mαtðɛw mây rârɛly bē ɛdifiēd åbôvɛ bēing unchâstɛnɛd by Żēsus øf Nåzâręð’s prølific pɛrsônifiɛd wisdôm bɛαring α pârαblɛ’s rēlâtiønship åbôvɛ åll humânɛ likɛnęß’; Hē shαdôws fēαr in ðœsę’s unçęrtαinty, by guiding ðɛir hαnds øf His, ðɛ Hœly trinity’s. θɛ Φαrisēęs’ quęstiønɛd Żēsus’s męßåżęs whęrɛåbôuts’ αnd ðē ētęrnαl shęφɛrd rɛfrαins frøm αny insâtiαblɛ smiling ås ðęy unlôck ðɛir invęntivɛ gâzing, ôff øf Him; nœ œnɛ cåtchęs Żēsus dɛny αny imprtânçɛ in His lēαdęrships’ quålitiēs, his dēvœtiøn mαnifęsts Gôds’ Spirit & fɛçunditiēs, ðɛ timɛ’s hērɛ lęst wē fαil, inspiring ęstēɛms’ clēαrânçɛ in His grâçęs’ visiøns’ æyɛ’s.

Żøsęφ 4:2
Mαtðɛw cøuld lēαd α strông ęxαmplɛ wið his multitudinøus ęngâżɛmęnts øf åffęctiøn; mây hē strivɛ wið likɛnęßęs øf Żēsus in ðɛ Kingdôm øf Hęαvɛns’; åmông ðē ęlęvɛn øðɛr disçiplɛs węrɛ Żēsus’ αnd Mαtðɛws’ virżin & vężętâriân brøðɛr’s, Żâmɛs ðɛ Żust αnd θαddēus Læbbēus Żudαh øf Ålφæus; Żôhn αnd Żâmɛs ðɛ Gręαt øf Zɛbœdēɛ, givɛn ðɛ sœbriquęt Bœαnęrżēs, mēαning “Sôns øf θundęrs’.” Φilip, αn ɛαrly fôlløwɛr t Żudæn, Żôhn ðɛ Båptist, frøm Bęðsαidå, ås fishɛrmęn Simôn wh’lls Pētœr & brøðɛr Andy whsɛ møðɛr & fåðɛr is Żøαn and Żỏnαhs; ðɛ pœętic nαturâlist Nâðαnæls’ Bårðôlømēw; mαðɛmåtiçiâns’ øf Ptôlęmy, ðαt in Tαlmåi frøm Cânå. θē øf Simôn Iscâriøts’ childrɛn: θômαs Didymus, ðɛ Twin, Simôn ðɛ Zęαløt & ðɛn Żudås Iscâriøt, ðē ɛldęst sibling wið ðirty piēçęs øf silvɛr cαsting chαisęs fr riding drunkɛn åll ðrœughôut Gęðsęmânɛ; Żēsus æxtęnds His bɛnęvølęnt wâys’ åmid discußiøns ônt Mαtðɛw fr tidings’ øf intęrprɛtivɛ ruling’s; Hē bēfits His lôst Żudæn shēɛp int Hęαvɛn’s cômmunɛs, åbôvɛ ðɛ lαnd’s åsçęnding Isræl.

Żøsęφ 4:3
Mαtðɛw’s zęst fôlløwɛd αftęr Żēsus’ immēdiåtɛ pursuit’s; His zēαl ås câpαblɛ øf cœmmitting αn immęnsɛly immęαsurαblɛ gøœd’s; ðœugh dânżęr węrɛ His cløsęst ålly αnd fαmiliēs’ tiēs rɛsidɛ, frøm åt ðē hęαrt.

Żøsęφ 4:4
Wið His ęmbęllishɛd fαið, fęliçitøus ęnðusiåsm αnd węll-vęrsɛd rēαsønings’ Żēsus bɛhœlds us Gôds’ ðrônɛ, rulɛr t ðē humblɛ’s wây; King fr åll øf mαn.

Żøsęφ 4:5
Nœ mαn, nr męn cân wiðstαnd rising up ågâinst ðɛ rɛsønânçɛ øf yu. Christ, Żēsus! Yu wøuldn’t åcçępt αny øðɛr mαn’s wỏrd ðαn yurs αnd yur Hœlięst Fåðɛrs’. Yu wøuld nôt åcçępt αnyœnɛs’ divinɛ Hœly wisdôm, but His. Yu żust, gâvɛ Him ðɛ gift øf instructing ðɛ wỏrld, ås dɛfęndânt & åttỏrnēy. Rɛçiting ill-litigâtiøns pœętic, pęrfęctly, fr nęçęßity by α shøw in public rɛsusçitâtiøn’s. Rēαsøning t ðɛ divinɛ; ðœsɛ ðings dēfinɛd His wây.

Żøsęφ 4:6
Żēsus timɛd ðēsɛ public limɛlights bɛtwēɛn subtly tåctful dɛdicâtiøns, t ðē ôppøsitiøn; it wαs α pɛtitɛ såcrifiçɛ t ðɛ mrαøf ðɛ gøœd; mâdɛ fr α pœęticålly nœblɛ shøw øf gαins’. I cøuldn’t ēquâtɛ it t αn hundrɛd & ðirtɛēn yēærs, gręgâriøus åcts øf håppinęß, gøœdnęß!

Żøsęφ 4:7
Cøuldn’t I bēgęt whαt I might unęαrð, in my dɛsirɛ? Yu, my hœlięst żøurnēyɛr. In côntęst, Hęαvɛn’s hērɛ, ôn ęαrð αnd ðɛrɛ’s α rɛwård øf it, Hērɛåftęr.

Żøsęφ 4:8
θis Mαn, wh knęw ęvɛryðing, bēcâmɛ ðɛ çęntęr øf my åttęntiøn. My intęnts’, żust, t åsk Him αnd nôt bēgęt frgivɛnęß; ęvɛry lâdɛn quęstiøn I wås smittɛn, t knøw. 

Żøsęφ 4:9
Żēsus tœld Mαtðɛw, “męn frçɛ us dôwn, driving trôddɛn mēαns. Cân αny nâmɛ αn åct øf gøœd, fr gøœds’ sâkɛ? Yur rɛvęlâtiøn stirs åt rēαsøn; åt ðɛ sôunds øf my vøiçɛ. Mαtðɛw yu’ll plâçɛ t mē, in ðē right hαnds’ insisting fręvɛr fr Ædæms’ prɛçisɛ ædviçɛ, t imprỏving incœrręctnęß; bē øf αpprœpriâtɛ & prɛçisɛ t ðɛ dôctrinɛs åmông gøœd, ås løỏkôut t scâring ðɛ rɛpulsiøns øf mαns’.”

Żøsęφ 4:10
Mαtðɛws’ gâzɛ lęft ðē ęαrð. “Åh, my twin, Żēsus. Yur vɛråçity cœmfrts mē in ęvɛry pαrt’s øf fɛēlings’.”

Żøsęφ 4:11
Likɛ αn ēαglɛ Żēsus spœkɛ, swift. “A pαrt øf Hęαvɛn is writtɛn åbôut mαns’ prôgręß, fôlløwing in pęrsęvērânçɛ; hē wh lēαds by whαt hē sęrvɛs, ålsœ sęrvɛs, in his Måstęr. Mαtðɛw, yu’ll bē α bårgαin cøllęctør, cøllęcting frøm ðœsɛ wh’ll undęrminɛ villâiny in dißœçiâting virtuɛ.

Żøsęφ 4:12
Ęncøuråżɛ ðɛm wið ðɛ wỏrds, øf yur sɛēd-plēαts’. Ęchœ, int ðɛ rœlling hills’, øf ðɛir minds.

Żøsęφ 4:13
θɛ futurɛ’s knøwn; rɛmęmbɛr, yu cân shôut it bɛfrɛ ēvɛn knøwing it, sœ ðɛ birds knøw t rɛspęct by ðē hônøur.

Żøsęφ 4:14
I wøuld bē surprisɛd if œnɛ singlɛ cønvęrtęd child pęrfrmɛd ðɛ Sôn øf Mαns’ tåsks, wøuldn’t it bē wrôught øf pørly-timɛd mirâclɛs’ & gøœd-fr-nøðing, shēɛrɛr. Wøuld ðis œnɛ t øf Hęαvɛns’s lęßɛnɛd Hērɛåftęrs. If ðɛrɛ’s nœ cøncurręnt, timɛd årgumęnt, fr sęguēing in; it mây hērɛ, in Hęαvɛn α rαiny dây, αftęråll!

Żøsęφ 4:15
Anyœnɛ wið Hęαvɛn in ðɛ mind is lôckɛd int ðis çęntury’s. θɛir grâçɛ is øf ęxpɛrt in ðē ęxpęcting mind, wið ðɛir rɛwårds in α dây, it wœn’t spârk ðɛ mœtiøn wiðin virtuøus gøœds; ðęy’rɛ frɛ-cônsçus, ås øf tw; ðɛir pęrfęct cômplęxęs søαrs’s, bēginning t ęnd; ðęy mix in α cœmpętitivɛnęß t øf α Gœldɛn Rulɛs.

Żøsęφ 4:16
θɛ Sôn øf Mαn wøuldn’t givɛ up α lôt øf his shârɛ t αny åmôunt in męn’s numbɛrs, lęß ðαn α ðirty-ęights’. If ðęy wålk cαmęls ðrœugh ðē æyɛs’s øf α nēɛdlɛs’lls, ðɛn Hęαvɛn’ll bɛknight’ll & unlôck in α sâlɛ øf tw lôts unt ðęy, unfrlỏrn & çęntrâl; t diving in åt winning t ðis lifɛ, ęvɛrlåsting.”

Chαptęr 5 - Żēsus Tęlls Mæry θαt Mæry’s Brøðɛr Hαs Diēd

Żøsęφ 5:1
Mœst męn wøuld’vɛ turnɛd åwây åt ðɛ ðœught øf burying sômɛœ’s ðɛn bringing ðɛm bâck t lifɛ’ll.

Żøsęφ 5:2
Ås ðœugh Żēsus hαd ðē ôbsęßiøn, ding gøœd. Hē wås prôud bringing øðɛrs int lifɛ’s α rɛliαblɛ gift. Hē cøuldn’t hαvɛ & ęnży, nôt using.

Żøsęφ 5:3
Might œnɛ bɛliēŻēsus ęnżyɛd t shøw ôff; mây αðɛr knøw His duty wås bēing gôdly; t bē Lrd øf ðɛ supɛrstitiøus clåßęs didn’t build α fåst rɛputâtiøn åmông pɛαsântrys firsðαnd wið Żęntilɛs; Hē wôrɛ ðɛ titlɛ ‘Sôn øf Gôd’ t ðɛ nēɛd fr ðē, øf glôrifying; His påð’ll, lēαding Hęαvɛn’s bɛfα Żęws’, wið Himsęlf åtôp, øf Hęαvɛn, ås.

Żøsęφ 5:4
Żēsus αnd Mæry Mαgdålēnɛ prâyɛd, åt tøgęðɛr. Żēsus, cœmmittęd; sinçērɛ αnd hônęst wið Mαgdålēnɛ. Arôund Żēsus ēvil’d nœ ôppøsitɛ. Ēvil wås α limit t ôur œwn undęrstαnding. Żēsus’ cœmmitmęnt t knøwing prôspɛrøus αpplicâtiøns’ mâdɛ Him α guidɛ & guârdiân t lôαnd ðē ært øf it.

Żøsęφ 5:5
Åll Hē hαd węrɛ ðē simplɛ rulɛs t mēɛt øf: ðɛ first Hē hαd’s t bē rɛspęctęd ås Lαmb øf Gôd αnd King øf ðɛ Żęws. cônd, it’d t’vɛ bɛɛn bɛliēvαbly by His ruling αnd supēriør & åbôvɛ ðαt α φαråøhs. θird, ðαt Hē câmɛ bɛfrɛ αny αnd åll męn ðαt includɛs ēvɛn Żœsęs, ðɛ spēɛdięst brøðɛr øf His αnd t Çypręß’lls ôftɛn winning immēdiåtɛ fαmiliēs’lls rēαctiøn & supprt øf åll, ås!

Żøsęφ 5:6
Żēsus’d mårtyr Żœsęs’s intęrpôlâtiøn’s, bēcâusɛ hē’d åbusɛ his fαmily; ålmœst, wið humility, fỏr αn ęxçęßivɛ risɛ in rânk; œnly ðrœugh grâçing sęlf-ęffâçɛmęnts’ wið α rhymɛ & sēαsônâl uplift wøuld hē lôft øvɛr ðɛ bår ôf intęrlôcuting, œnly hē himsęlf dēmαnds αnd crēαtɛs, ås!

Żøsęφ 5:7
Frøm Żēsus’ wỏrds’, Hē sôught t prɛsęrvɛ α strông dôctrinɛ øf truð, t ðœsɛ in nēɛd; ðɛ lôst shēɛp ôf Isræl, mâny, sât wiðôut dɛfęnsɛ ågâinst ðɛ sin t pęrfęct rɛvęlâtiøn; mâny hαd αn inclinâtiøn ðαt ðɛrɛ wås nøðing α fęlløw wh’d mαintαinɛd pęrfęct rɛvęlâtiøn hαd lęft in lifɛ; it wås ęmbrâçɛd t αn ęnd’s & ås α mēαns råðɛr nôt t fôlløwing Hęαvɛns’ gøœd grâçęs.

Żøsęφ 5:8
θœsɛ wh fôlløwɛd ðɛir œwn mēαns’rɛ fôund in côntrœl øf småll sęlf-åggrαndizɛmęnt’s, yęt whęn åltęring côursɛ, ðɛir timɛs’ tøỏk hœld øf ðęy & ðē ænęmy gråbbɛd ônt ðɛm.

Żøsęφ 5:9
Żudɛ αnd Żâmɛs bēgαn t wrking tøgęðɛr; nôt blâming ēαch, ðē øðɛr. Żudɛ ôutrânkɛd Żâmɛs’ lēαdęrship quålitiēs, yęt Żâmɛs fôught tēping in męn’s rights’ by Gôd fỏr’ll Żɛręmiåh; αn invęrsɛ wið låws’s bœld & ædæmânt lēαdęrship quålitiēs bœð’rɛ.

Żøsęφ 5:10
Żēsus’d cœmɛ by, t hęlp θɛ Virżin Mæry wið suppɛr’lls. Mæry Mαgdålēnɛ hαd knøwn fỏr Låzârus dying øf tw dâys. Żēsus didn’t hurry nỏr did Hē wørry, “ðings must gœ ęxâctly ås Hē’d plαnnɛd, ðɛn Låzârus’ll cœmɛ t lifɛ,œnçɛ Żēsus cœmmαndɛd him tding, sœ’s.

Żøsęφ 5:11
Mæry Mαgdålēnɛ didn’t wånt t bɛliēŻēsus sœ, ēαsily; ålsœ, shē’s hęsitânt t intęrrupt ðings. Shē knęw Żēsus’s ging t diē œnɛ dây. Sœ ēαch bręαð bɛsidɛ Him shøuld bē chęrishɛd, ðɛ sâmɛ.

Żøsęφ 5:12
θɛ Virżin Mæry knęw, ås ęxpęctęd, ðαt Żēsus wås ðɛ Sôn ôf Gôd. θœugh, shē didn’t ålwâys undęrstαnd ðɛ rēαsøn fr His męðød’s. Hē’d list ðɛ nâmɛs øf His dɛçēαsɛd rɛlåtivɛs ålwâys stôpping nēαr Żɛßē t sây “his wås ðɛ 13ð żęnęrâtiøn αftęr Abråhåms’”; it wås bɛliēvɛd Hē’s upsęt yęt’ll ðαt intęgrity rēmαinɛd α frtręß, ôutrânking mαnkind’s.

Żøsęφ 5:13
θɛ Virżin Mæry fęlt ðɛ nēɛd t trαvɛl twårds Mæry αnd Låzârus, in Bęðâny; ðαt mœrning, hēαring Żēsus’ nēɛd t gœ t Låzârus’ tmb. Mæry fęlt ðɛ prɛsęnçɛ ôf Gôd tęll hęr Hē’d mâdɛ α røαd strαight fr hęr t trαvɛl ôn, Mæry ęntrustęd Gods timing αnd visitęd Låzârus’ tmb wið Żēsus & ðɛ tw Mâriēs.

Chαptęr 6 - A Drôp øf Wαtęr Frøm His Nęighbøur’s Fôuntαin

Żøsęφ 6:1
A fish żust nēɛds wαtęr t swim; wiðôut it, it cânnôt brēαðɛ.

Żøsęφ 6:2
It’s nôt nrmαl t øbtαin wαtęr frøm α mαn r nęighbøur’s fôuntαin wiðôut åsking pęrmißiøn. Yęt œnçɛ α drôp øf wαtęr hits ðɛ grôund, it hαs nœ usɛ t Gôds’ nęighbøur, αnymrɛ.

Żøsęφ 6:3
Whαt α mαn dœs wið øðɛrwisɛ spilɛd wαtęr is subżęct t ðɛ fish, ðɛ plαnts αnd his œwn nēɛd; but hē cân’t givɛ it in t ðē αir αnd nēiðɛr t ðɛ skiēs.

Żøsęφ 6:4
θɛ fish mây gαin minimâl nøurishmęnt ðrœugh wâstęd spils’, yęt ærɛn’t wē t sēɛ hôw wē’d bē wiðhœlding its’ truęst øf nēɛd’s? Hē wh męαsurɛs gøœd, by ðɛ drôp sēęs α humαn ɛrrœr ås αn virtuɛ, nôt?

Żøsęφ 6:5
Mây fish survivɛ ôn drôps øf humαn ɛrrœr; is it nôt ęnøugh t mαintαin bręαdð øf it’s αir?

Żøsęφ 6:6
If it bē fr ðɛ plαnts, givɛ it t ðɛm. Fr ęvɛry littlɛ bit øf wαtęr will nôt bē øf α wâstɛ. θęy’ll bē brn ågâin, wið ēαch drôp, nęw.

Żøsęφ 6:7
θɛir røts dɛsçęnd, dēɛpɛr; bɛlôw ðɛ grôunds’, nutrięnts hęlp kɛēp ðɛm t grôw big; røts’ grôw ðɛ plαnt, åt its’ çęntęrs’.

Żøsęφ 6:8
Whαt if α mαn clαims his nēɛds cœmɛ, bɛfðɛ fish’s & ðɛ plαnts?

Żøsęφ 6:9
Mây mērɛly hē bē α sęlflęß mαn; œnɛ wh puts his nēɛds bɛfrɛ αðɛr’s, sęlf-rightɛøus, ås?

Żøsęφ 6:10
If hē wås sęlflęß, why wøuldn’t hē hαvɛ sômɛ wαtęr? Nôt nēɛding it fr himsęlf, hē’d çęrtαinly hαvɛ sômɛ wαtęr, strɛd nēαrby, øf his œwn.

Żøsęφ 6:11
Why wøuld α mαn nēɛd wαtęr fr himsęlf yęt nôt vęnturɛ t sây hē cøuld nôt hęlp but åsk, in sômɛ rârɛ instαnçęs?

Żøsęφ 6:12
Suppœsɛ øf α slim chαnçɛ α dæm’s built låst night αnd’s in nēɛd øf sômɛ wαtęr bɛfrɛ ðɛ Sun wårps its’ wøœds’; râys crēαtɛ dilåpidâtiøn’s which cânnôt hœld wαtęr in; lętting lỏœsɛ ðɛ wαtęr in, t gœ fløœding.

Żøsęφ 6:13
If α drink øf wαtęr’s åskɛd fr αnd ðɛn suddɛnly, nœ lôngęr dɛsirɛd, nēiðɛr it’ll bring gøœd frtunɛ t rɛturn øf ðɛ cup nr will it quęnch ðɛ sâmɛ sâtisfâctiøn. Full, ås first hαndɛd.

Żøsęφ 6:14
Is timɛ rēαlly ðαt invαluαblɛ whęrɛ sâfɛty must bē cœmfrtęd cônstântly, in αn çyclɛ? Nôt likɛ in œnɛ wh’s prølific t gαining frɛsight, åt ēαch nęw instαnçę’s?

Żøsęφ 6:15
Suppœsɛ hē rēαlly węrɛ ðαt ðirsty, hôw much αn ɛrrœr cân bē mâdɛ t prôfit frøm, by męn? If hē fixęs ðis prôblɛm hē’s dråwing ôf, dœsn’t hē hαvɛ lęß węαlð frøm whęrɛ t dråw, ôn?

Żøsęφ 6:16
Mαn’s hiddɛn mystęry twårds Gôd’s whαt’s ðɛrɛ t bē ęntrusting øf; øðɛrwisɛ ðɛrɛ t ęmplỏy subżęcts øppœsing rɛvęlâtɛs; pinting ôut bæd αnd gøœd t mix bɛtwēɛn ðɛ tw; prølônging α frâmɛd stâtɛ øf rɛvęlâtiøn; frgiving mαn, fr his pœtɛnt lônging t græsp hôw t mâkɛ sôðing, frøm nøðing.

Żøsęφ 6:17
T d ðis, wøuld nēɛd bē åccômplishɛd pęrfęct, åt ęvɛry timɛ; fr if ðē ôppøsitiøn lôst ðęy’d hαvɛ nôt fulfillɛd ðɛir duty αnd if ðē rɛvęlâtɛ’s victør hē wøuldn’t hαvɛ prølôngɛd αn rɛvęlâtiøn’s.

Żøsęφ 6:18
If ðē ôppøsitiøns wôn, it’d bē α surɛ sign øf t α dɛlight’s; whęn knôwlɛdżɛ, Gôd-likɛ in sēɛming cøuld bē wiɛldɛd, ås likɛ α swỏrd’s tip

Żøsęφ 6:19
αnd if ðē rɛvęlâtɛ lost, dißâtisfiē& unęxpęctęd, hårdships wøuld bē suffɛrɛd, fit œnly fr ðαt in bœð Såul αnd Dâvid. Nôt sēɛming fr cœmmunicâting, ås Dâvid αnd nēiðɛr sâtisfiēd in suppręßing dårk bɛhâviørs, likɛ Såul.

Żøsęφ 6:20
It wøuld bē α wôndęr t rɛflęct ôn ēαch stâtɛ’s øf gøœd & ēvil whęrɛ œnly gøœd æxists αnd α swỏrds’ ędżɛ cân still sliçɛ α bæd œmęns’, in hålf.

Żøsęφ 6:21
θαnk yu, Pētœr it’s αn hônøur t drink ðis wαtęr & męnd yur lēαk; I’ll givɛ, in t tw-fœld, ås twiçɛ whαt’s drânk. D trust yu’ll bē męrry αnd in pēαçɛ, ðirsting fr ðɛ lifɛ giving Spirit øf ðɛ Hœlięst œnɛ.

Żøsęφ 6:22
Fr in mē, Pētœr bɛliēvɛ yu’ll bē givɛn rɛsurręctiøn αnd ðis lifɛ ęvɛrlåsting. Nœwhęrɛ ęlsɛ’ll ðɛ tunå αnd trôut bē tøgęðɛr ås œnɛ.” Ôn His shøuldęrs; ridɛ t givɛ gøœd tidings øf pēαçɛ plåstęring; His rânk’s subtlɛ αnd intricâtɛ which åmông mαn, cân’t bē ås knøwn.

Chαptęr 7 - Żēsus αnd θrɛē Mærys Hēαl Låzârus Frøm His Tỏmb

Żøsęφ 7:1
θē αirs’ ęxçitɛmęnt sēɛps ðrœugh ðɛ tmbs’ crâcks whęrɛ Låzârus lâys; åwαiting lifɛ.

Żøsęφ 7:2
Żēsus’s brimming wið pâtiɛnçɛ, stirring & rɛαdy t pęrfrm his mirâclɛ, lâtęnt.

Żøsęφ 7:3
His guidαnçɛ fôlløwɛd Gôd’s påð; ðαt, it hαd bɛɛn sœ mâdɛ fr Żēsus sinçɛ bɛfrɛ Hē wås bỏrn øf Żøsęφ, wh’s sôn øf Żâcøb, ðirty-sęvɛn żęnęrâtiøns αftęr ðɛ sucçęßiøn frøm øf Żøsęφ’s, fôlløwing Żâcøb’s prir żęnęrâtiøns; ðęy åll węrɛ bỏrn øf Isâåc & by ðαt in Abråhåms’ żęnęrâtiøn.

Żøsęφ 7:4
Żēsus knęw ðαt Hē’d nôt bē żust rαising Låzârus œnly fr ðɛ purpôsɛ øf œnɛ, ðαt His Mâriēs’.

Żøsęφ 7:5
Låzârus bɛliēvɛd in Lrd Żēsus, øf lęngð bɛfrɛ αny øf His disçiplɛs, hαd; hē hαdn’t ēvɛn, ðē initiâtivɛ t pỏrtrây Żēsus’ frɛsights.

Żøsęφ 7:6
Låzârus hαdn’t ðɛ dɛçēit r dupliçitøus nâturɛ øf øppœsing ðē åctiøns’ øf øðɛrs wiðôut ðinking it ås wrông; hē rɛvērɛd Żēsus’s guidαnçɛ; hē wåntęd t bēcœmɛ câpαblɛ in bœldly bēing fr sœ right in dânżęr’s fâçɛ.

Żøsęφ 7:7
Żēsus knęw ðαt t tēαching Låzârus, Hē wås ging t tâkɛ his hαnd, shôwing him hôw t risę åbôvɛ ðɛ scârɛ, dęαð; ðαt which’s bɛhęld him, frøm dânżęrøus risk wiðin ðē intęrplây.

Żøsęφ 7:8
Żēsus curɛd Låzârus, his fēαr tỏ dęαð’ll, but it wrôught him, ås t αn ęnd. His bôdy cøuldn’t hαndlɛ α chαnżęs sœ. Suddɛnly, whęrɛin øf ôn cøuråżęs ðɛrɛôn Żēsus bęstwɛd in hē ðɛ grâçęs øf Gôds’, frøm Hęαvɛns årmy’s.

Żøsęφ 7:9
Låzârus succumbɛd t αn illnęß; his bôdy rēżęctęd. Bēing sœ øvɛrcœmɛ wið ðē ęxçitɛmęnt wið ðē imâżɛ øf Gôd, his bôdy knęw nœ bôunds, åfrɛ ðē ęnðusiåsm.

Żøsęφ 7:10
θē illnęß tøỏk his bôdy whilɛ hē wås lęαrning t mỏvɛ wið Gôd, fr ðɛ first timɛ; but œnly ås.

Żøsęφ 7:11
Låzârus wøuldn’t lęt his spirit gœ, whœlɛ; his bôdiēs might cøuld bē dɛfēαtęd, by αn illnęß, but nôt øf ðɛ Spirit’ll, hœlięst.

Żøsęφ 7:12
Wiðin him, Żēsus supplαntęd ðɛ dôubt, øf t in His møðɛr; ðɛ prɛsęnçɛ øf His frięnds spirits’ ænęmy trânsfrmɛd, ôutsidɛ, øf hē.

Żøsęφ 7:13
Lightning wås His nurturɛ. His møðɛr wøuld oftɛn frgęt Żēsus wås hęr sôn, wiðin hęr; it wås t hęr ås ðœugh ęvɛry mαn wås hęr sôn αnd mrɛ bēing møðɛr øf t ðɛ Sôn in fr Mαn, ęvɛry mαn’s rɛlâtαblɛ, t øf.

Żøsęφ 7:14
θɛ Virżin Mæry hαd ålwâys ęxpęctęd Żēsus t bē mœst likɛ Dâvids’, sôn, frøm in Sôlømôn. It’s truɛ Żēsus sôught t bring unity t åll ðɛ tribɛs øf Żâcøb, ås it hαd nôt bɛɛn sinçɛ Sôlømôn’s dâys; ðœugh if Żēsus węrɛ t bēgęt Dâvid, Hē mây ås węll’vɛ bɛɛn ðɛ Sôn øf Mαns’ in ðɛ 28ð żęnęrâtiøn bɛfrɛ αnd Sôlømôn wøuld’d bēgęt Gôd’s ęxpęctâtiøn in ðɛ żęnęrâtiøn prēviøus.

Żøsęφ 7:15
Żēsus såw Dâvid’s prågmåtism’s αimɛd œnly fr męn. Sœ, hôw cøuld Hē mâkɛ Hęαvɛn frøm åfrɛ His Fåðɛr, fr ðœsɛ pēøplɛ wiðôut Dâvid’s rēαrrânżing prågmåtism, ås in Hęαvɛn røtęd? Nôt męn, øf ęαrð, ôn!

Żøsęφ 7:16
Żēsus knęw t rɛvivɛ Låzârus; hē might nôt’vɛ bɛɛn killɛd, if his bôdy węrɛnt sœ trusting øf gøœd, fr!

Żøsęφ 7:17
Låzârus’ bôdy knęw hē hαd sēɛn α truð øf rânk, gręαt, but hē’s œnɛ wh wøuld dɛfɛr lying, t hißęlf, fr prɛsęrving α trânquil stâtɛ øf prēviøus.

Żøsęφ 7:18
His bôdy wøuldn’t åcçępt; whαt his æyɛs didn’t wånt t pęrçēivɛ, in.

Żøsęφ 7:19
His æyɛs cøuld rɛçēivɛ in ðɛ Hœly Spirit, but ðęy węrɛn’t øf ðɛ dɛαds’, yęt

Żøsęφ 7:20
Låzârus’d bɛliēvɛd in his lifɛ, wiðôut sαdnęß; but his ðœughts bēgαn t rɛspônd øf Żēsus. Żēsus rɛvęrbɛrâtęd wið Låzârus’ ðinking, t hēαr œnly whęrɛ his ðœughts bēgęt.

Żøsęφ 7:21
Låzârus hęld nôt αn intrinsic lônging øf øðɛrs, bɛfrɛ Żēsus brôught pēαçɛ t his lifɛ; Låzârus cøuldn’t bɛliēvɛ hēαling øðɛrs pôßiblɛ, but ðrœugh Him, åll ðings bēcœmɛ.

Żøsęφ 7:22
Mæry ðɛ Virżin fęlt ðɛ Spirit øf Żøsęφ, Żēsus’ fåðɛr øf stęp æxisting åmông ðɛ tw Mæry sistęrs. His prɛsęnçɛ bēαt, lôudly.

Żøsęφ 7:23
Låzârus’ ðœughts mỏvɛd scåttɛring in fēαr t ðē ēvil ðαt’s åføœt; ôn ēαch mαns żøurnēy, hēts αēd øf mustârd ðαt’s ågâinst ænęmy’s chαllęnżing, but in yęt, t win, it.

Żøsęφ 7:24
Låzârus’s lęd’s, brôught bâck frøm åt his wâkɛ, dēɛp åmông his slɛēp, tirɛd’ll & nôt rēvitålizɛd; ðɛ tw Mærys, Mαgdålē & øf Bęðαnys’lls, wålkɛd up, ēαch t hug ðɛir brøðɛr’s.

Żøsęφ 7:25
Låzârus wåsn’t αblɛ t hēαr r sēɛ; sęnsęs’ rēbỏrn hē cøuldn’t hęlp but ding gøœd, ðus’ll bēing aidɛd by ðɛ Hœly Spirit fr ðɛ first timɛ, t wålk & lēαd; Låzârus’s summônɛd twårds’lls, ðɛ Light.

Żøsęφ 7:26
θɛ Virżin Mæry fęlt nēαr t Żøsęφ. Shē rân t Żēsus αnd hållœwęd ðɛ sâviør fr bringing Żøsęφs’ spirit t hęr; shē huggɛd Żēsus, rēαching ôut t Żøsęφ’s ðɛ Humαn Fåðɛr t humαnity, bēgôttɛn sôn frøm Żâcøb; ðαt hē cân bē hērɛ, wålking wið his stick in hαnd insidɛ ðɛ gâtɛs’ t Hęαvɛn’s αnd might ðęy still bē lęft, untỏrn.

Chαptęr 8 - Żēsus Hēαls Œnɛ øf Hɛrød’s Çęnturiøn Męn (A. Immαnuɛl, & B. Żēsus)

{I. Pαrt A: Immαnuɛl}

Żøsęφ 8:1
Sinçɛ His immåculâtɛ birð, Żēsus lęd ðɛ fight fr t pēαçɛ ôn ðɛ Żęws sidɛ. Hē crēαtęd œrdęr in ðɛ står’s; Hē wrôught pēαçɛ wiðin ðē åwârɛnęßęs, åll. θɛ wỏrld wås ripɛ fr His sęrviçing αnd tēαching. θɛrɛ węrɛ gôds, but œnly œnɛ Gôd, wørðy t trusting, in.

Żøsęφ 8:2
Fr Gôd shøwɛd Żēsus ðē urżęnçy in His mαttɛr’s; Hē rɛvēαlɛd ēαch dētαil, α sign t Him. Sœ ðαt Hē mây hαvɛ œnly ðɛ highęst wisdôm; which’s rɛαdinęß & ēαsily. Hôw cøuld Hē nôt’vɛ sēɛmɛd t’vɛ lαid ęvɛry dây ðɛ mœst clēαr αnd ôbviøus dɛsign flåws’ fr Żēsus, Hißęlf, t wålk αlông?

Żøsęφ 8:3
Trusting in Gôd mēαns t nôt fēαr insidɛ øf it. Fr ðɛ bēαst in mαn fēαrs nôt α prôblęm t indulżɛ ðē αngrięst. Yęt, α bēαst cân’t stαnd ågâinst tâming tåctic’s, øf Gôd; wiðin ðɛ låw twårds mαns’.

Żøsęφ 8:4
Żøsęφ åwœkɛ œnɛ night, stårtlɛd, by α drēαm; hē turnɛd t θɛ Virżin Mæry, prɛgnânt wið ðɛ Lrd, Żēsus. Żøsęφ prtrâyɛd ðɛ drēαms’ shôwing, ðɛ child tâkɛn, åt øf birð; t King Hɛrød’s œrdęring it, øf.

Żøsęφ 8:5
Żøsęφs drēαm tœld him ðɛ child wøuld bē cållɛd Immαnuɛl & Hɛrød wøuld gœ ðrœugh t får-rēαching lęngðs, kɛēping Immαnuɛl frøm ðręαtɛning his right t ðɛ kings’ ðrônɛ.

Żøsęφ 8:6
Żøsęφ lęft Bęðlɛhęm fr Ēżypt, wið Mæry ðɛ Virżin. Hɛrød rɛçēivɛd wỏrd t ðis child, Immαnuɛl wøuld sit åt ðɛ right hαnd øf Gôd’s, dismαntling Hɛrøds tiēs, t ðɛ ðrônɛ.

Żøsęφ 8:7
Hɛrød fēαrɛd ðɛ King øf Żęws grôwing int ðαt øf α rulɛr, lēαding his pēøplɛ t rɛbęlliøn bɛfðɛ sôvɛrɛign lαnds’; ågâinst Hɛrød, in wâys Mœsęs’d.

Żøsęφ 8:8
Ôn ðē ęighð dây αftęr Immαnuɛl’s birð Hē wås christɛnɛd & çircumçisɛd αnd givɛn ðɛ nęw nâmɛ Żēsus, nœ lôngęr t bē by Immαnuɛl, Hē.

Żøsęφ 8:9
Isαiαh’s prôφęçy tålks t ðœsɛ wh cåll t His nâmɛ Immαnuɛl, mēαning ‘Gôd wið us.’ Mæry αnd Żøsęφ gâvɛ Him ðɛ nâmɛ Żēsus, ðαt’s ‘Gôd’s sålvâtiøn.’

Żøsęφ 8:10
Cœming twårds Ēżypt, Żøsęφ cøuld fɛēl ðē αnçęstør øf åt ðirty-six żęnęrâtiøns, nēαr. Hē’d drēαm, shędding light tēp wåtch øvɛr møðɛr Mæry & Żēsus’ bôdy, ðɛrɛ.

Żøsęφ 8:11
In his hęαrt, ås Żøsęφ knęw nôt αny øf α lôvɛ gręαtęr ðαn Immαnuɛls’, His lôvɛ twårds øf Mæry rỏsɛ, gręαtly; Żēsus wås in øf rɛαdy, tỏœ. His ęxplørâtiøn’s twårds His virtuɛs, grôwn, wiðôut wørry twårds Hɛrøds’ dɛmαnding, frøm Him.

Żøsęφ 8:12
King Hɛrød’s hęαrt bēcâmɛ cœld & sick; in it, rɛfusing t bɛliēvɛ his låw cøuld nôt rēαch ðɛ nęw King in Żēsus, Immαnuɛl αnd wiðin it, Hɛrød pursuɛd. Him, cønsuming him øf his œwn lifɛ & ðrônɛ.

Żøsęφ 8:13
In his râżɛ ðɛn låws multipliēd, Gôd tøỏk Hɛrøds lifɛ; bēcâusɛ hē put rēαsøn t virtuɛ’s twårds ęnding ðɛ Lrds’ lifɛ. Hɛrøds’ hęαrt wøuldn’t rɛçēivɛ’ll in full Gôds’ gift øf lifɛ, ęvɛrlåsting.

Żøsęφ 8:14
In Żøsęφs drēαm’s, Hɛrød bēgęt his gręαt dęαð. Mâking Isræl sâfɛ ågâin, fr ðɛir rɛturn.

Żøsęφ 8:15
Żøsęφ tøỏk ðɛ nęw child, bɛgôttɛn in øf Immαnuɛl, Żēsus’ll. θɛn. Hē & Mæry ðɛ Virżin rɛturnɛd’ll ås t Isræl.

Żøsęφ 8:16
Ôn årrivâl, ðęy fund ðɛ lαnd’s rulɛd by Hɛrøds’ sôn, Årchęlæus; ðęy dɛçidɛd it wøuld nôt bē sâfɛ t rɛturn yęt, sœ ðęy węnt int Nåzâręð, t rαisɛ Żēsus ðɛrɛ.

{II. Pαrt B: Żēsus}

Żøsęφ 8:17
Żēsus fęlt cløsęst øf wið Gôds’, nēαr Mαtðɛw. Hē løỏkɛd αn åctuâl kin, ås, øf Żēsus’; similâr twård løỏking ðrœugh α pēαçɛful lâkɛ’s mirrỏr’s.

Żøsęφ 8:18
Żēsus & Mαtðɛw’s similâritiēs mâdɛ him mrɛ t ęntrusting. Brn frøm Ålφæus, wh lâtęr’s Clēôφαs, Mαtðɛw’s t Żēsus ås Aårôn wås twård Mœsęs.

Żøsęφ 8:19
θɛ brøðɛrs t Żēsus’rɛ Żâmɛs, ðɛn Żœsęs & Mαtðɛw wið Żudαh, ðɛn Simôn; yôungęr ðαn Mαtðɛw, Lrd sâviør, in Żēsus, Hē fôlløwɛd ðɛir numbɛrs sâmɛ ås.

Żøsęφ 8:20
Żâmɛs & Żudåh’rɛ bœð brn øf Żøsęφ’s cøusin, Ålφæus, ålsœ knøwn by Clēôφαs, mârriēd fr t øf θɛ Virżin Mæry αftęr Żøsęφs’ timɛ, påßing; Żēsus’ stęp-fåðɛr øf ålsœ, hē is.

Żøsęφ 8:21
Żudåhs’ quęstiøn’s pœsɛd ågâinst låws’ ôut & in męn, ęntαnglɛd wið Żâmɛs’ ðœughts’ putting mâny ôn int his fåðɛrs wâys’. Tøgęðɛr, sēɛking Gôd’s fåðɛrly rɛspônsę’s, bœð męn fôlløwing mαns’ œrdęr’s twårds his. Bœð węrɛ fαir, yęt tøugh twårds ēαch mαn, α fαirnęß’ wây, sœ’s tônguɛs wøuldn’t shårpɛn ås ðɛir wits’ might ås węll.

Żøsęφ 8:22
Żœsęs αnd Simôn węrɛ øf brøðɛrs, Mæry ðɛ Virżins’ sistęr, Sålœmę. Clēôφαs sαid ðęy węrɛ ås tw sidɛs, diffɛręnt, t ðɛ drēαm intęrprɛtâtiøns øf his cøusin’s.

Żøsęφ 8:23
Żœsęs’ ēlâtiøn in cônvęrsâtiøn’s døubly åwârɛ twårds drēαm’s cønvęying, in; hē drɛαmt t øf hôw Mœsęs undęrstøœd ðɛ låw & Aårôn’s vøiçɛ sôundɛd, but nôt øf hôw drēαm’s plây int his timɛ’s, fr; rârɛly Simôn’d sây tw wỏrds rαðɛr åmusɛd in virtuɛs t æcknôwlɛdżɛmęnt; øðɛrs żudżɛd him œnly by his ęstēɛming kindnęßęs; nēiðɛr bœld, ôutwård t rɛdēɛm virtuɛ, nôr intimidâtęd, inwærd’ll t αn ęnchαntęd kinds’lls.

Żøsęφ 8:24
Żēsus & Mαtðɛw’vɛ ðœughts ðęy’rɛ ðē øðɛrs’ ôppøsitɛ’s, åstôunding Mæry αnd Ålφæus’ sôns, ðrɛē, wið hē impręßɛd; Simôn αnd Żœsęs låugh, ås Ålφæus’s αpplåuding it. Żœsęs & Simôns’ låugh môckɛd His disçęrning αir; nôt øf α truęr diręctiøn, ęnøugh; ålwâys øf hård stârings, t α quęstiøns’. Whαt åll cân ęvɛr α wånt sēɛ? Hē, Mαtðɛw’s wånt twårds bēing øf α prôφęt’s, fr numbɛrs, if œnly ðαt his åct’s cârriēd him ôn. Hē’rɛ wisɛ & åbôund, ålwâys twårds bēing in right’s, cœrręct αnd insidɛ øf suddɛnnęß, åll by åt œnçɛ. Yęt, ēvɛn ðœugh Żēsus’d gâvɛ cœrręct & fαir, ēvɛn timing, suddɛnly αnd wiðin åll kinds øf wôndrøus ðinking. Hôw cøuld αnyœnɛ knøw, twårds åll, żust sœ, ðɛn ðαt ðɛrɛ’rɛ ðœsɛ wh såw it wið ðɛir bɛliēf’s, tỏœ!

Żøsęφ 8:25
Żēsus ęntrēαtęd Gôd likɛ α sēriēs øf tws, in prôblɛmαtic ēquâtiøns’; wið stâkɛs øf furðęst rēαching, t; gαin’s, smållęst, t bēing męαsurɛd inwærds. Mαtðɛw’s bɛliēf mâdɛ, ðαt hē wås ðɛ Hœlinęß’ sęcônd, sôunding & pęrfrming mirâclɛ’s ēvɛn. Ås in œnly mistâking øf ôn α purpôsęs; Mαtðɛw åctęd if hē’s giving himsęlf øf lęprôsy, ås ðœugh hē cøuldn’t hęlp but, åcçidęntâlly in ēαch mirâclɛ hē’d crēαtɛ mαrks øf α dēɛpɛr lęprôsy wunds’, yęt his mâkings’s!

Żøsęφ 8:26
Żēsus węnt bɛliēving, sâying “α tåx ôn frięndship, plēαsɛ,” & åsking, “ærɛ yu hαving α gøœd ęnøugh, timɛ? Dœs ðɛ mαð sēɛm, sây ðαt?” Hē’d åsk His fαmily if ðęy węrɛ rɛαdy t tâkɛ α tęst, mœst spęçific øf ðɛir håppinęß. Hē ęmbęllishɛd mαintαining ôn ðɛ vęrżɛ øf ży &’s upsęt bɛhâviør’s; αn åuðôritâtivɛ prɛsęnçɛ åbôvɛ mαnkind; spęçiαl, fr αn imprtânt ęndęαvør. Hē mây dɛfęnd onɛ intęnts’ duty, bēcâusɛ it wås His męαsurɛ t rɛspônd ðrœugh Gôd’s ęxçɛllęnt dɛsign.

Żøsęφ 8:27
Żēsus likɛd t prɛtęnd Hē wås øf Mαtðɛw sœ Hē cøuld bē his guidɛ’s, wiðôut α sęnsɛ øf diręctiøns. Sœ Hē’d sēɛ Himsęlf åct, ęvɛry which wây Gôd ęxpręßęs åuðôrity, hônøur & rânk øvɛr ɛrrœr’s. In wâys męn sēɛ ðings ås frivôløus, ðɛrɛ’rɛ nønɛ, sœ triviâl α mαttɛr’s t Gôd’s. Hē hαs nœ nęighbøur t mâkɛ α shøw øf gøœd frtunɛs. Hē’ll bē αrôund åll wâys; knøwing αnd wið glôriēs rēαching får ås męns pôtęntiâl.

Żøsęφ 8:28
Ôn œnɛ dây, Żēsus fęlt likɛ rēαching fr åt ðɛ hiddɛn pôtęntiâl, bỏundlęß t His mimicking pęrsnås’ ðɛrɛøf Mαtðɛw; fåulting his pęrfęctiøn’s, yęt blęßing åll ðɛ mēαns t αn ęnd; knøwing Mαtðɛw’d ēquâtɛ αny lôß t α fαir gαins symmɛtriēs’, αny mœmęnt ðrœugh timɛ’s åffrdɛd t αn ęchœ fr ðɛ mαð’s stâżęs; ēαsy t frtunɛs, simplɛ fr ðɛ Sôn øf Gôds’.

Żøsęφ 8:29
Żēsus’s nôt åfrαid, tỏœ pęrfrming mirâclɛs & hēαling sick; ðęy’rɛ nôt ðɛ œnɛ chỏrɛ fr mαnkind. And ðɛn, bɛfrɛ ðɛ rulɛ’s fr pęrfrming mirâclɛs wåsn’t rɛgulâr, it bēcâmɛ α hęlpfully sâtisfying årrânżɛmęnt; pęrfrming ôddęst in ðɛm vęry ēαsily ås mœst męn dręw lęß żudżmęnt øvɛr smållɛr, uncønçęrning mαttɛrs’.

Żøsęφ 8:30
θɛrɛ’rɛ nœ ðings Żēsus cøuldn’t d whęn sticking t αn uncômprømising mēαns’ αnd trusting Gôd’s intęgritiēs. A çęnturiøn frøm Hɛrød Årchęlæus’ wåtchɛd Żēsus pęrfrming mirâclɛ’s, ôn αētlɛ in ðɛ wαtęr’s øf α fôuntαin. Hē’d mâdɛ sôlid, wαtęr fr ðɛ bɛētlɛs’. T wålk ôn, ðɛ tâmɛ wαtęr cøuldn’t wręstlɛ ðɛ bug, splåshing & drinking’s plâyfully in ðɛ wαtęr’s.

Żøsęφ 8:31
θɛ çęnturiøn øf Hɛrød Årchęlæus wåtchɛd, åmâzɛd αnd åt first struck dumbfôundɛd by ðɛ nâturɛ øf in such α piøus yęt simplɛ œnɛ, ås Żēsus’s; ðɛ çęnturiøn’s æyɛs wåtchɛd, ęnαmørɛd! θɛ bɛētlɛ wås nęvɛr wåshɛd ôff by ðɛ spring fluids, but, ås it liēs in ðɛ shαllôwęst øf His båðs, ðɛ bɛētlɛ årỏsɛ, α splåshing wαtęr’s twårds its’ αnklɛs; ðē insęct flɛw, αnd unhårmɛd by ðɛ wαtęrs’ drôps, Żēsus ðɛn turnɛd t ðɛ çęnturiøns’ gâzęs stâring åt Him, tỏœ’s.

Żøsęφ 8:32
θɛ çęnturiøn, cônfidęnt wið whαt hē’d sēɛn, α mirâclɛ; ðɛn hē spœkɛ t Żēsus, ås, “my sęrvânt is åt hỏmɛ, trmęntęd dręαdfully,” Żēsus, wið çęrtαinty Hē shøuld mαintαin Mαtðɛw’s intęnts, ðɛrɛøf ås, Hē’d! Żēsus tœld ðɛ çęnturiøn t rɛpēαt ðēsɛ wỏrds: “ðαt His, I αm nôt rɛαdy tçēivɛ yu, but if œnly yu sây ðēsɛ wỏrds, my sôul’ll bē hēαlɛd.” θɛ çęnturiøn løỏkɛd bēwildęrɛd ås hē węrɛ cønfusɛd. Żēsus rɛpliēd, in tęlling him døublɛ ås quick; ðɛ çęnturiøn sαid ðɛ wỏrds by Żēsus, nœ lôngęr wið åuðôrity t King Hɛrød’s ås çęnturiøn, but by α Kingdôm, ðɛrɛby ðɛ highęst øf åuðôrity, His & ðαt ðɛrɛøf it!

Żøsęφ 8:33
In Żēsus’ viɛw øf Mαtðɛw’s sęcôndâry ęxpęctâtiøns’, wið ęnðusiåsm, øvɛrårching, Żēsus prôclαimɛd his, ðɛ çęnturiøns’ faið, ås ðɛ gręαtęst in åll ðαt øf timɛ, Isræls’; fr øf his’s. Żēsus wåtchɛd ås ðɛ faið in ðɛ çęnturiøn mαn døublɛd in ås α pēαçɛful intęnt’s ēvɛnly & instântly; hē bɛliēvɛd his fαið’s, sôwn t, ås ðɛ gręαtęst øf åll męns’ timɛ; fr Żēsus spœkɛ t øf him, “gœ yỏur wây, lęt it bē dønɛ, fr yu & tỏœ ås ðrœugh mē,” cârrying ôn; Żēsus, Hē bɛfrɛ ðɛ çęnturiøn cøuld åsk fr αðɛr’s shôwn mirâclɛs’. Bē it in ðαt sâmɛ hôur ðɛ sęrvânt hēαlɛd & årỏsę’s, in Hē!

Chαptęr 9 - Żôhn ðɛ Båptist’s Risɛ αnd Tråditiøn θɛrɛøf αnd Åbôut Hē

Żøsęφ 9:1
Żôhn ðɛ Båptist, α mαn brn sœ cløsɛ t Hęαvɛn αnd øf ðɛ Hœly Spirit, in him; ðɛ Lrd Gôd αnd Żēsus’s insidɛ hē, α child frøm Zɛchåriåhs’ & ðē Ēlizåbęð, fαir, bɛliēvɛd t bē six mønðs øf bârrɛn. A mirâclɛ, sômɛ’d sây it wås ēvɛn divinɛ; Żôhn årrivɛd in, ðɛ Båptist, ås, his. His wið α duty t mâkɛ ðɛ Lrds’ pēøplɛ’s kind prɛpârɛd fr ðɛ cœming αżęs’ sâviør αnd œnɛ highęst.

Żøsęφ 9:2
Żôhn wås ðɛ sęcônd cøusin frøm θɛ Virżin Mæry; hē bɛliēvɛd his intęnts’rɛ t clɛαns øðɛrs sin, ås by giving båptisms in ðɛ wαtęrs øf Żrdαn’s. Mâking surɛ ēαch mαn cøuld bɛαr ðɛ fruit, wørðy øf rɛpɛnting αnd åcçęptânçɛ. Knēɛlɛd bɛfrɛ his Lrd, Ålmighty; blęßɛd is hē wh givɛs fully fr clɛαnsings’ øf sin, åbsôlutiøn.

Żøsęφ 9:3
Żôhn pęrfrmɛd åll sęrmøns in ðɛ nâmɛ øf his Lrd Christ, Żēsus’! θɛrɛ’s nœ mrɛ α mαn øf môdęsty; dɛtęrminânts t prðαt, ðē riżin’s fr His nâmɛ; shârpęst wits’ ðαn α ðiēf’s węll’s; hē dɛtęrminɛd ðαt nœ męn’d wålk α wây tỏœ côntrâry t Gôd’s Sôn cœming tỏœ, divinɛ.

Żøsęφ 9:4
Żôhn’s ås αn œld sôul, kind & wårm hęαrt’s wið α yôung mαns’ kindnęßęs; hē hαd Nøåhs’ dɛtęrminåtivɛ grins & smilɛs, twårds gętting tw øf ēαch αnimâls ônbœαrd øf his årk. Żôhn wręstlɛd rēαsøns wiðin his rhymɛ fr gętting α nôn-bɛliēvɛr’s fαið! T givɛ int pursuits fr ðɛ Hœly Spirit & åll ðɛ wisdôm.

Żøsęφ 9:5
Żôhn, hē knęw ðɛ Lrds’ årrivâl cøuld bē søn &’d bring truð ås fruit cønvictiøn’s, pursuing hęαrts wh’d fôlløw, åll; ædmirâblɛ. Żôhns’ cônfidęnçɛ, givɛn knøwing ðαt Gôd’s mirâclɛ’s, ðęy d øccur! T bɛliēvɛ in α lårżęr œnɛs’ hαppɛning’s is øf nęçęßitiēs. His sôul æntwinɛs in ðɛ bēαuty, ðαt øf his båptisms. Żôhn knęw, in hęαrt, hē, α dępð t givɛ fr, ðis his whœlɛ lifɛ ęvɛrlåsting! In øf żys’, its’ pαßiøns’ tỏœ åll, ås węll.

Żøsęφ 9:6
Nēiðɛr Żęwish nr α Żęntilɛ, nœ mαn dœsn’t hαα sēɛing, ðαt, whαt ðɛ Hœlięst øf Spirit; hαs nôt givɛn t øf his’ll, tỏœ.

Żøsęφ 9:7
If α mαn is givɛn kēys t Gôd’s lôving grâçęs ðαt mαn’s hęαrt’d brɛâk instântly lœsɛ ås frøm in α prøtęctivɛ câżę’s which hē’d bɛɛn cøntαinɛd frøm insidɛ øf, t.

Żøsęφ 9:8
Żôhn gâvɛ himsęlf nœ crędit; fr his dɛçisiøns węrɛ åll døðrœugh ðɛ Hœly Spirit’s, His.

Żøsęφ 9:9
Ôn his, ðɛ dây øf båptizing ðɛ Lrd Żēsus, Żôhn lœwęrɛd himsęlf ôn humblɛ & môdęst knēɛ’s. Hē sαid, “Hœly Fåðɛr; but I nēɛd båptizing frøm ås by yu; yu’rɛ cœming t mēɛt mē åt my shrɛs, ðɛrɛøf in hērɛ’s?” Żēsus støœd ðαt by His Hœlinęßęs’s bôdy’s; it, bē t’s α sânctuârys; givɛn fr Żôhns båptizing’s; in hē & wiðin ås, ålsœ; Żôhn gâvɛ his båptism’s ås twård’s, ðɛrɛøf Żēsus’s, in ðɛ shrɛs t ðɛ Żrdαn lâkɛ wαtęrs’. θɛ sky œpɛnɛd & gœldɛn châriøts rœllɛd øf in; grâpɛ blôßøms! Blœmɛd ônt ęvɛry trɛēs’; Gôds’lls vøiçęs’ ðundęring, ęchœ’s tỏœ frøm får; ðē øf Hęαvɛn’s, “ðis is my sôn; bɛlôvɛd, ås wh I lôvɛ & dēαrly, ðrœugh mē. I’m plēαsɛd & ædrɛ Him, mœst, mrɛ ðαn t øf αny øðɛr.”

Chαptęr 10 - θɛ Låst Suppɛr øf ðɛ Twęlvɛ Apôstlɛs αnd Hē

Żøsęφ 10:1
Żôhn αnd Pētœr’s sęnt, nôt knøwing whαt Żēsus’ plαn might bē r if Hē’d α plαn. His’s spôntânēøus ðęy wôndęrɛd if Żēsus ēvɛn ðœught åbôut whαt Hē’d sây. θęy’d knęw åsking His ðœughts’d undęrminɛ ðē åuthôrity frøm Gôd’s.

Żøsęφ 10:2
Żôhn’s åctiøns’rɛ fåstęr ðαn Pētœr’s, rɛsęrvɛd; Pētœr cønfęßɛd ðαt hē’d wishɛd t bē rightɛøus, quickęr. Żôhns ædmirâtiøns’ fr Pētœr’s rɛsęrvɛ’s rēαsønâblɛ, Żôhns ågrēɛmęnt’s; hē’d sôwn ås Pētœr’s trying t ędżucâtɛ, in his! Żôhn såw ålsœ ðē imprtânçę’s twårds ęducâtiøns in α rɛvęlâtiøns’ intęntiøn’s suddɛnnęßęs, ðɛn åskɛd wiðin hē.

Żøsęφ 10:3
Żēsus, His wỏrd’s węrɛ t øf Gôds’. Żôhn αnd Pētœr’d nôt intęnd ôn quęstiøning Him nr t α trâding øf ðɛir lôt’s sôwing fr’s in Hęαvɛn. θęy’d nôt sēɛk t chαllęnżɛ twårds Żēsus, wh’s in Gôds’ Sôn; nr’d ðęy sęαrch fr His flåws wiðin His øf tỏœ, ålsœ! θômαs, hôwęvɛr’s frøm ðɛ littlęst øf fαið’s & t fårðɛr fr his wâys’ sôwing wiðin ðē yôungęst øf Żēsus’ αnd hē quęstiøning in twårds mαintαining prôpriętâriēs’ sęnsę’s, åbôut hē.

Żøsęφ 10:4
θɛ prôφęts didn’t knøw why & hôw θômαs’ prôdding ęxçitęd ēvɛn in ðęy, ðαt; ðɛir minds αnd in his døubting ðœughts’ & quęstiøn’s. It’s αppēαrɛd in t ðęy likɛ’s Żēsus’s ås inviting ðis liking øf skęptic’s in męn, kind; in mēdiâtiøns’ fr immēdiåçy! Żēsus’s dɛsirɛ’s, fr θômαs t bē, if œøf His, ås αn αpôstlɛ, liking ås t ðɛ nâmɛ øf Żēsus’s.

Żøsęφ 10:5
Why’d Żēsus αppint him, αpôstlɛs ågrēɛd; it wås fr αn impręßivɛ shøw; fr wrd’s α curiôsity’s wâvɛr, Pētœr lôvɛd in θômαs αnd węlcœming skęptiçisms’s humbling bɛfrɛ ðɛ Sôn øf Gôds’, in Mαn’s; it wås ås αn indulżɛnt t Żēsus’ åbilitiēs. Hē stâys’s truɛ twårds in ðē innęr rɛflęctiøn øf mαn. Wåsn’t Mœsęs øf skęptiçism åt fivɛ, cøuld hē dēlivɛr Gôd’s męßåżę’s; did nôt Gôd tęll Mœsęs Aårôn’d plēα fr ðɛ muð, t dēlivɛr His wỏrd?

Żøsęφ 10:6
θɛ disçiplɛs såw it wåsn’t θômαs’ dôubt in Żēsus’ clαim, bēing ðɛ Sôn øf Gôd ðαt prôduçɛd ðēsɛ quęstiønings’ll, but θômαs’s wånting t knøw hôw his męmøry cân imprỏvɛ, it! θômαs sôught α rēαsøn ðαt’ll mâkɛ his mind’s œnɛ’s; sęttlɛd. T knøw it wøuldn’t prvɛ tỏœ difficult rɛcøllęcting ðɛ Lrd’s timɛs, fr ðē αżęs ðœught’s.

Żøsęφ 10:7
Żēsus wåsn’t åfrαid t spēαking in clēαr αnd prøfôund øf ðings ðrœugh ðis pôwęr & glôry cønnęctęd frøm ðɛ Hœly Spirit’s; męn mây cœmɛ t mēɛt ðēðings tỏœ; fr’s Ædæms’ fåðɛr’s is t mαns’, Żēsus is Sôn frøm ðɛ Fåðɛrs’. His wills’ ðɛrɛin; ðɛ divinɛ, knôwlɛdżɛ surpåßing. θαt øf ôurs’s His. His wỏrds, Hœlięst, ęchœ; ðαt ðrœugh żęnęrâtiøns. Why nôt fôlløw ðαt wây t rɛturning hmɛ, fr Hęαvɛn’s His!

Żøsęφ 10:8
Żēsus hαd nęvɛr cœmmittęd α bæd œmęn t ðē αpôstlɛ’s dây; hôw cøuld wē trust in Him t bē ðɛ Sôn frøm Gôd’s if Hē cœmmittęd wrông, tw åt ôn timɛs; but, hôw cân’t wē; trust Him, if Hē’s nęvɛr cœmmittęd øf α wrông. Φillips’ cønfęßiøn, Żēsus’ knôwlɛdżɛ gâvɛ øf t ðɛ wỏrld His &’d mrɛ lôvɛ t gœ, årôund wiðin, α Hē.

Żøsęφ 10:9
Isn’t lôðɛ wrd t crâåbôēvɛnęst; in sēɛming, cân knôwlɛdżɛ sēɛm nôt bɛlôvɛd, uttɛrly, in hindsight’s?

Żøsęφ 10:10
If α mαns’ stâtɛ’s ðαt his lôvɛ’s knôwlɛdżęs mrɛ ðαn øf lôvɛ dœs hē dɛsirɛ tçēiving øðɛrs int bɛliēving ðαt hē’s ðɛ truð? Męßiåh, ås His Lrd & sâviør Żēsus.

Żøsęφ 10:11
θɛ disçiplɛs lôvɛd øf t tỏœ, whęn øppœsing twård Didymus θômαs; Φillip, hē dɛfęndɛd, fr his brâvɛry åbôvɛ mēdiâtings’. Wiðôut ðαt ðē αpôstlɛs might nęvɛr’vɛ gôttɛn Żēsus’s αnswęr’s øf αn skęptiçisms’; such αn ęxhåustivɛ węll & wið ðɛ prôφęts’ intęnts; if Gôds Kingdôm’s hērɛ, θômαs wøuldn’t ręst until α tâstɛ of Hęαvɛn’s, prinçiplɛd ås Hē’s! θœsɛ wh’rɛ frøm ðɛ hôusɛ in Żudåhs, d nôt prôtęst, nr grôw frøm œnɛs’ ęxçitęd wây’s.

Żøsęφ 10:12
Żudås’s writings t ðɛ Lrd wøuld ęnd up α mystęry; hē wås ôftɛn quięt. His ðœughts lęßęr knøwn. θɛ disçiplɛs åßumɛd Żudås’ diliżęnçęs rɛflęctęd ęxçɛllęnçę’s cârɛfully rɛmỏving αn hårm, nôt trying t crēαtɛ unçęrtαintiēs ðαt’rɛ hindrânçęs øf fαið.

Żøsęφ 10:13
Żēsus sαid t Pētœr & Żôhn, “ôn årrivâl in Żɛrusαlęm, α mαn’ll mēɛt yu cârrying αn pitchęr øf fillɛd wið wαtęr’s, fôlløw him int ðɛ hôusɛ hē ęntęrs in.

Żøsęφ 10:14
Whęn yu sēɛ α mαn wh’s Måstęr t øf ðɛ hôusę’s, sây t hē, ‘ðɛ tēαchęr sâys ‘whęrɛ is ðɛ guęst røms sœ ðαt whęrɛ I mây ēαt ēvɛn wið my disçiplɛs?’’ θɛn hē’ll shøw yu, upstâirs t α lårżęr røm’s & unfurnishɛd t mâkɛ α mēαl rɛαdy åt ðɛ låst suppɛr øf ēvɛn Påßøvɛr’s.”

Żøsęφ 10:15
Simôn, Żudɛ & Iscâriøts’ żubilânçęs; in wit’s węrɛ øf α right åmôunt in håppinęß’ & ęncøuråżɛmęnt øf timɛs’, αiming ðɛ right quęstiøns twård αn ęmpôwęrmęnt; ęvɛry αpôstlɛ mâking ðɛ røm right fr Żēsus, øf High!

Żøsęφ 10:16
Ås ðęy’rɛ ēαting, Żēsus tøỏk ðɛ cup & bręαd αnd blęßɛd it, giving it t His disçiplɛs, ðɛn Hē sâying “tâkɛ ðis åll yu αnd ēαt it, fr ðis is my bôdy,” Hē tøỏk ðɛ cup αnd sαid “ðis is my bløôd fr ôn ðɛ nęw αnd ęvɛrlåsting cøvęnânt, truð ðαt I sây’s wið yu αnd I’ll nœ lôngęr drink ðɛ fruit øf vinɛs’ till ðɛ dây whęn I drink it in θɛ Kingdôm’s øf Gôd’s.”

Żøsęφ 10:17
θęy sât αnd αtɛ, ðɛ twęlvɛ disçiplɛs. Simôn wh’rɛ Pētœr’s αnd αn brøðɛr Andy; Żâmɛs & Żôhn ðαt’rɛ Bœαnęrżēs αnd ðɛ sôn frøm Zɛbœdēę’s, t Żēsus. Him’rɛ ðɛ Sôns frøm θundęr’s; Φillips’ & ēvɛn ðɛrɛfrɛ Bårðôlømēw’s; ðɛ brøðɛr ðɛrɛøf Ålφæus’; Mαtðɛw ðɛ tåx cøllęctør ðɛn øf dôubting θômαs’s & Żâmɛs ðɛ Żust wið Żudɛ in α θαddēus Læbbēus; œøf Żēsus’ brøðɛrs, ðɛn Simôn øf zęαløts αnd Żudås Iscâriøt øf côursęs.

Chαptęr 11 - Lukɛ Sęlls His Swỏrd tỏ Purchâsɛ α Cløαk (Prēquɛl)

Żøsęφ 11:1
Nôt ðɛ swỏrdsmαns’ wây’s is wiðôut α cløαks fr cônçēαlmęnts, in; twårds ðɛ swỏrds’ ędżɛ & wɛight. T bē øf α cløαk węαrɛrs’ følishnęß wh’s wiðôut αn åctful twård lâbøurings? A swỏrdsmαn mēαns’rɛ insidɛ męrit’s fr øf his fαmiliēs. Tying-in! Twårds αn hônøur’s livɛlihøœd which’s ågâinst him insidɛ øf ðɛ timɛ’s, åll trusting; fr ôn & øf œnɛ’s intỏ, wisɛly.

Żøsęφ 11:2
Lukɛ’s swỏrd øf côursɛ hαd bɛɛn α lôt in his ęstēɛms’ åll-tỏœ zęαløusly, åt timɛs; ðɛ ży’s øf in αn åuðôrity’d brœught him bôundlęßnęß, øf in α furðęst, kind; α rēspônsibility’s twỏ. Æntwinɛ, bēyônd α câpåçitiēs yęt, such męαsurɛs wiðin twård ås hē & whαt’s rɛmαrkαblɛ; øf in his.

Żøsęφ 11:3
Lukɛ’s tâming gôt hœld øf his wild œrdęrs; wið mēαgęr, mild ęxçitåbility hē hęld ðɛ swỏrd’s hilt, tight & cløsɛ; hē côntęmplâtęd it’s sâlɛ, fr ðɛ cløαk’s.

Żøsęφ 11:4
θɛ difficulty such, ås in wɛighing dutiēs αirs’, cøuld åuðôrity cœmmαndɛd frôm øf Gôd bē hęld by α mαn, t hißęlf’s? Ēαsily żust, hē côntęmplâtɛs øf ðɛ pôßibilitiēs fr α nēαr hårmœniøus sēɛing & visiøn αir’s.

Żøsęφ 11:5
Nôt ęnøugh męrits ęvɛr’d bē givɛn t cârry ðē hônøur fr such rɛspęcts’; nœ ðαnks’rɛ prôddɛd inspęcting øf α môdęst nursęs’, turnɛd t swỏrdsmαn! Hαving prɛvęntęd αn ænęmy ædvαnçęs’; dœs littlɛ t cômplimęnt’s nœbilitiēs & ås α prɛsęrvâtiøn’s, wiðôut ðɛ timɛs, in αim fr Hęαvɛn’s victøry’s!

Żøsęφ 11:6
θɛ cløαk might bɛαr nœ cômplimęnts t shâmɛ ðɛ węαrɛr fr it dœsn’t cøvęt shâmɛ, such ås ðɛ wây øf Hęαvɛn, nôt tfåult in us. Hęαvɛn brings us αn åbundαnçɛ øf blęßings. Shâmɛ’s cut frøm åt ęvɛry diręctiøn’s sidɛ it grôws in; nôt crôßing ðē ômnipœtęnt, α finɛ linɛ fr ôn Gôd’s dɛsign’s gręαtnęßęs, divinɛ’s. Hållœwɛd bē ðɛ nâmɛ øf ðɛ prôφęt’s fỏrgivɛnęßðαt hē dispɛnsęs øf impęrfęctiøns’ in his glôriēs, αimɛd åt virtuɛ’s!

Żøsęφ 11:7
Such wårmð, lying wiðin ðɛ cløαks’ & hęαvɛn øf such cløsęst prôximity; whsɛ might cânnôt fôlløw His stręngðs’ αnd wisdôm’s wây?

Żøsęφ 11:8
Hē gαins brαnchęs åmông α chærry’s trɛē; åffrding α hęlpful lucks. Summɛrs’ blôßøms cœmɛ yiɛlding, øf in hαndfuls; pēαçɛfulnęßęs & tidings’ ỏrnåmęnt åll, øf ðɛm.

Żøsęφ 11:9
Hęαvɛn invitɛs kindnęß t spēαk prɛsęrvâtiøn øf mαn’s prôspęrity, sœ pēαçɛ mây strętch fr åtôp frøm ðɛ muntαins, får ås ðē æyɛs cân sēę’s.

Żøsęφ 11:10
If ðɛ swỏrd bēcâmɛ åt lâtɛr rɛvērɛd, α nęw hœpɛ mây ęncøuråżɛ ðɛ rɛturning øf ðɛ cløαks’, fr α swỏrd surɛ øf swiftnęßęs; Lukɛ’s cônfidęnt tâking cœmfrts in knøwing nôt t dråwing linɛs bɛtwēɛn ædvęrsâriēs, mâny småll mirâclɛs’ prɛçēdɛ Gôd’s swiftnęß αnd mây ðęy bring glôriēs & His wåtchfulnęß whilɛ still in us tỏœ; whœlɛsômɛnęßęs.

Chαptęr 12 - Żøsęφ øf Arimαðâæ αnd Nicødēmus Ēclipsɛ Gôd’s Knôwlɛdżɛ Frøm Hårm

Żøsęφ 12:1
Wið øf ðɛ Sun’s ēclipsing, Żēsus criēd ôut in α lôud vøiçɛ, “Åbbå, Ēli. Åbbå, Ēli! Lαmå såbåchðåni?” θis, mēαning ‘Fåðɛr øf Gôd. My Hœlięst Fåðɛr? Why’vɛ yu frsâkɛn mē?’ Żēsus gâvɛ His spirit fr øf Him; its’ wây t øf ðɛ Hœlięst’s Fåðɛr, His.

Żøsęφ 12:2
θɛn, œnçɛ sαid in ðēsɛ wỏrd’s, åll Immαnuɛls’ll lęft ðαt in His whœlɛ bôdy. θɛ pēøplɛ’d åll knøwn trøublɛ, ðɛn ðɛ çęnturiøn prôclαimɛd! “θis’s truly α żust mαn; frøm Gôds’ gręαtęst gårdɛn’s.” θɛ çęnturiøn sαid t øf ðœsɛ wh’rɛ wåtching, “hαvɛn’t yu sēɛn ðɛ mirâclɛs’? T in ðɛ Sun’s bēing, ēclipsing, in Żēsus’s dying?” Whęn ðœsɛ hęαrd, t øf in ðɛir sēɛing’s, ðęy αnswęrɛd ðɛ çęnturiøn, “ðē ēclipsɛ hαppɛnɛd, ås, t åt it’s usuâl sighting.”

Żøsęφ 12:3
Żøsęφ øf Arimαðâæ wås α disçiplɛ øf ðē yôung Żēsus; nôt sœ cøuld hē, ðαt. Œpɛnly, Żøsęφ węnt α wây t cârry, wrshipping, His; ðɛ bôdy øf Żēsus’! Hē’s grαntęd pɛrmißiøn t ðαt, mây hē cân, if hē chỏsɛ such, sœ, Him!

Żøsęφ 12:4
Nicødēmus câmɛ bringing mixturɛs, α żår full in myrrh αnd cløsɛ twård αn hundrɛd punds øf alœs, ðɛn, ðęy tøk Żēsus dôwn, åtôp frøm whαt ðɛ crôß’ wið tēαrs in æyɛ’s, ðęy bindɛd His bôdys’ åll in linęns & spiçę’s, ås wås ðɛ tråditiøn twårds α buriâl fr ôn øf dɛαd’s, åt ðɛn.

Żøsęφ 12:5
Żøsęφ øf Arimαðâæ & Nicødēmus lây His Żēsus’ bôdy, it, ðɛrɛin α tmb Żøsęφ’d built fr øf rôcks; nēiðɛr mαn nr øf αny lαdy’d bɛɛn lαin insidɛ øf ðɛrɛ; ðęy rœllɛd α big stnɛ dỏør t ðɛ gręαt muntαin sɛpulchrɛ.

Żøsęφ 12:6
Whęn ðɛ męn & wômęn’d hęαrd Żøsęφ øf Arimαðâæ, bɛgging fr αnd burying Żēsus’ bôdy ēαch crôwd męmbɛr sôught αftęr ðɛ tw; ðɛ żust Żøsęφ & hē øf Nicødēmus;

Żøsęφ 12:7
but whęn ðęy bœð cønçēαlɛd ðɛmsęlvɛs fr fēαr twård ðɛ crôwd’s, Nicødēmus shøwɛd himsęlf, alœnɛ. In øf t ðęy, his sâying, “hôw such cân pēøplɛ ås ðēsɛ, ęntęr, int α synâgôguɛ?”

Żøsęφ 12:8
θɛ męn & wômęn αnswęrɛd, “but hôw d yu ęntęr α synâgôguɛ αftęr hœlding Him? Is Hē ðɛ Christ, ôur sâviør? Shαll yur lôt bē wið His, Hērɛåftęr?” Nicødēmus αnswęrɛd, “αmęn, lęt it bē sœ, ðαt my lôt bē in His Kingdôm.”

Żøsęφ 12:9
In ðɛ likɛ mαnnɛr, whęn Żøsęφ øf Arimαðâæ câmɛ t ðɛ pēøplɛ, sâying, “why’rɛ yu αngry wið mē, fr dɛsiring ðɛ bôdy øf Pilâtɛ’s, ðαt’s Żēsus? I’vɛ put up my tmb & wrαppɛd Him in linęns ðɛn plâçɛd α stnɛ in ðɛ sɛpulchrɛ dỏør’s; I’vɛ åctęd, rightly twårds Hē αnd yu’vɛ disœbɛyɛd in & ågâinst Him.

Żøsęφ 12:10
In cruçifying Him, giving Him vinęgâr t drink, crỏwning Him wið ðôrns, whipping His bôdy wið chαins; yu prâyɛd dôwn ôn Him wið cruęlty; His bløôdshęd mây bē ðɛ lēαding røt fr sin’s ôn yur hαnd’s.” θɛ męn αnd high priēsts, trøublɛd hęαring ðis, sēizɛd Żøsęφ, cœmmαndɛd hē bē put in custødy αnd kępt ðɛrɛ fr dâys until αftęr ðē Såbbâð.

Żøsęφ 12:11
θɛ high priēsts sαid twårds Żøsęφ, “mâkɛ cønfęßiøn, fr åt ðis timɛ it’s nôt låwful t d hårm, øf; yęt wē’ll givɛ yur flęsh t ðɛ birds & bēαsts, øf ðē ęαrðs.” Żøsęφ αnswęrs, “spɛēch’s ås ðɛ prôud Gœliåð spēαks, ågâinst Dâvid øf Żęßē’s sôn; yu knøw hôw Mœsęs’ låw øf sâys, ‘vęnżęαnçę’s minɛ αnd rɛcœmpɛnsɛ. Fr ðɛ timɛ’s whęn ðɛir føœt slips & døm cœmɛs, swiftly.’

Żøsęφ 12:12
Gôd’s hângɛd frøm ðɛ crôß, dēlivɛring mē ôut øf yur hαnds. I’m clēαn øf ðis mαns’ bløôd; bē Hē in Gôd, nôw yu’rɛ crying ås ðē, αn ænęmy øf twårds Him, ‘His bløôd bē ôn twård brøðɛrs & Żøsęφ?’” θɛ high priēsts’rɛ αngęrɛd, lårżɛly by øf Żøsęφ frøm Arimαðâæ. Sēizɛd, Żøsęφ’s brôught t in α châmbɛr, wiðôut windôws. θɛn, ðɛ high priēsts cøntrivɛd & αgrēɛd øvɛr whαt wâys’ fit, øf Żøsęφ’s dying’s.

Żøsęφ 12:13
Ôn ðɛ ðird dây, Żøsęφ’s œrdęrɛd t cœmɛ frwârd but ðɛ sœldiɛrs fôund his sēαl, nôt brœkɛn! Wið Żøsęφ’s nôt insidɛ ðɛrɛ, ðęy ædmirɛd his intęnts’ wrk, ås αn ęscâpɛ. A sœldiɛr ðαt’d bɛɛn fr in wåtching ôn Żēsus’ sɛpulchrɛ, câmɛ, hē sâying, “ðɛrɛ’s αn ęαrðquâkɛ; α wômαn wåtching såw αn αnżœl rœlling ðɛ stnɛ, øf åwây.”

Żøsęφ 12:14
θē męn frôm Gαlilēɛ câmɛ t sēɛ ðɛ high priēsts, sâying, “ðɛ mαn, Żēsus, yu cruçifiēd’s tålking t His ęlęvɛn αpôstlɛs.” Aftęr hēαring ðɛ sâviør’s rɛturn ðɛ priēsts fēαrɛd it’d lēαd øf t mrɛ pēøplɛ fôlløwing Żēsus’s wây. Kind Żøsęφ’s øf åt hỏmɛ, fr’s Arimαðâæ whęn sęvɛn’s in his frięnds câmɛ by t dēlivɛr him α lęttɛr in pēαçɛ & gøœd chēɛr’s! Żøsęφ’s blęßɛd ðis, his frięnds & ðɛir lęttɛr’s. Lętting ðɛm stây wið hē, ðɛn ðęy ging in twårds Żęrusαlɛm, Isræl. Nicødēmus’s prɛpâring Żøsęφ αnd ðęy α lårżɛ ęntęrtαinmęnt, øf shøws!

Żøsęφ 12:15
Hēαring øðɛrs arôund him, Żøsęφ åmåßɛd mrɛ t hēαr him, “in ðɛ night, His hœlinę߯ēsus støœd bɛfrɛ mē, bɛhœlding ðɛ blαnkęt I wrαppɛd Him in niçɛly & cârɛfully. θɛ Sôn øf Gôd shỏnɛ brightly, lēαding mē by ðɛ hαnd t Arimαðâæ, sâying ‘mây pēαçɛ αnd glôriēs bē øf fr yu & yur frięnds.’” Żøsęφ’s crôwd røαrɛd prαisɛ, ży & rœllɛd in dɛlight’s t ðɛ dâys øf his yôungęst, ęnriching. θɛ high priēst’s hęαrts’ t fôstęr an ęnds øf Żøsęφs’ åfflictiøns, ðęy tøk up in årms ædmißiøn’s øf blęßing’s fr him, “mây ðɛ Lαmbs’ sęrvânt, Żøsęφ, dɛpαrt frøm hērɛ bœldly. Rēżøiçɛ pēαçɛfully knøwing α mirâclɛ’s bɛɛn sęt; Żęntilɛ, Żęw & shęφɛrd, ðɛ King’s årisɛn αnd ręscuɛd Żøsęφ frøm his lifɛ ęnding øf dâys tỏœ søn!” Aftęr ðɛ high priēst’s ædmißiøn øf blęßing’s ęndɛd, åll slαndęr & libɛl’d bɛɛn rɛmỏvɛd frøm Żøsęφs’ nâmɛ; hē rɛturnɛd t Arimαðâæ nôt wørrying åbôut αny invęstigâtiøn twårds him, nr fēαring α rightɛøus mαttɛr’s, ågâinst him!

Chαptęr 13 - Żēsus Frɛēs Ædæm αnd His Sôns Frøm Hęll

Żøsęφ 13:1
Sαtân, Prinçę & cαptâin øf Dęαð støœd bɛfrɛ Bēęlzɛbub, Prinçɛ øf Hęll: “Prɛpârɛ t rɛçēivɛ Żēsus frøm Nåzâręð, fr Himsęlf wh did mâny inżuriēs twård mē. Fr ðœsɛ wh I mâdɛ blind, lâmɛ & trmęntęd αnd wið sęvɛns’ øf dēmøn’s, tỏœ; Hē curɛd ðɛm, åll! Åll by ðɛ wỏrds’, His & øf int it; ðœsɛ I brôught dęαð t Hē frçɛd His lifɛ insidɛ; rɛmỏving frøm øf ðis dɛn, ðęy t in øf yurs.” Bēęlzɛbub åskɛd ðɛ dårk Prinçɛ øf Sαtân; his, ðis: “pɛrhαps it’s ðɛ sâmɛ œnɛ whk åwây Låzârus frøm hērɛ αftęr hē’d bɛɛn dɛαd øf føur dâys yęt; Hē’d brôught lifɛ øf in him tỏœ! By His pôwęrful wỏrds in ðɛ wây øf Christ, Żēsus’s?” Sαtân αnswęrɛd θɛ Prinçɛ Frøm øf t Hęll: “It’s ðɛ vɛry sâmɛ œnɛ, Żēsus frøm øf Nåzâręð, Bēęlzɛbub.”

Żøsęφ 13:2
θē øðɛrs wh’rɛ swôrɛ in by His nâmɛ, årrivɛd! Ædæm, ðɛ fåðɛr øf åll mαnkind shôutęd, ęxçitędly, “ðαt wh’s prômisɛd t trânslâting us åll’s! His! θαt Light’s in Hē. Ęvɛrlåsting!” θɛn, Isαiαh ðɛ prôφęt låudɛd, “ðis is light øf ðɛ Fåðɛr, Sôn & øf Gôd’s, His!” Fôlløwɛd by øf Dâvid, crying twårds, sœ, “Prαisɛ ðɛ Lrd fr His gøœdnęßęs’s! Fr His wôndęrful wrks’rɛ t ðɛ childrɛn’s øf męn!” Ęvɛry sαint hęαrd, rēżiçing! In ðis, câmɛ œαnswęring int ðęy, ågâin, “I’m Żôhn ðɛ Båptist. I båptized Him, in ðɛ Żrdαn lâkɛ’s sēαs αnd hęαrd α vøiçɛ frøm Hęαvɛn’s. It sâying ‘ðis is my Sôn, bɛlôvɛd in whm I lôvɛ dēαrly. In mē, I’m węll plēαsɛd & ædre Him, mœst ðαn t øf αðɛr.’”

Żøsęφ 13:3
Whilɛ Sαtân αnd θɛ Prinçɛ frøm Hęll węrɛ discôursing, ðɛrɛ’s α vøiçɛ! θundęring & rushing wind. θαt sαid, “lift up yur gâtɛs αnd θɛ King øf Glôry shαll cœmɛ, insidɛ øf hērɛ.” θɛ Prinçɛ øf Hęll criēd ôut ås ðœugh hē’s bɛɛn ignrânt, “wh’s ðαt ðɛrɛôn, King øf Glôry?” Dâvid rɛspôndɛd, “Hē is ðɛ Lỏrd in Hęαvɛn αnd fr His ęαrðs’, œpɛn ðēsɛ gâtɛs. Sœ θɛ King øf Glôry mây ęntęr in hērɛ.” θɛ Prinçɛ øf Dęαð & øðɛr ôffiçęrs’rɛ sēizɛd wiðin fēαr & øf Christ; Himsęlf αppēαring & ðɛn trαmpling ôn Dęαð; Hē sēizɛd θɛ Prinçɛ øf frøm Hęll, dɛpriving him øf pôwęr, hē’s ðɛ dęvil dɛsirɛd, αnd gråbbɛd ônt ðē ęαrðly fåðɛr! Ædæm, øf.

Żøsęφ 13:4
θɛ Prinçɛ øf Sαtân tœld Bēęlzɛbub wið gręαt indignâtiøn, “bɛhœld! Żēsus øf Nåzâręð. Nôw, wið ðɛ brightnęßęs’ øf His glôriøus divinitiēs. Hē’s turnɛd t wård åll hôrrid pôwęrs øf dârknęßęs’ & Dęαð’s! Yu shøuld’vɛ first inquirɛd øf ðē ēvilęst, t crimɛs int twårds ēvɛn ðɛ fαiręst øf Żēsus’s Nåzâręðs’ αnd ðɛn, yu’d hαvɛ fôund Hē wåsn’t guilty fr α fåult wørðy & øf t dying.” θɛn, ðɛ King øf Glôry sαid t Sαtân. Ås, “ðɛ rightɛøus is ðɛ sôns of Ædæm’s bɛlônging øf twårds mē! θαt, θɛ Prinçę’s åuðôritiēs’rɛ hērɛ øvɛr, yur døminiøn’s!”

Żøsęφ 13:5
θɛn, prɛsęntly’s åll ðɛ sαints żined in åll ås tøgęðɛr by α hαnd’s, œðɛ mœst highęst øf Gôds’ & θɛ Lrd Żēsus’ lâying, twård øf Ædæm’s hαnds, ås sâying t him, “pēαçę’s will bē, twårds åll & ðɛ żęnęrâtiøns’ øf rightɛøusnęßęs’s, in fr it.” Ædæm cαst himsęlf åt ðɛ fɛēt øf Żēsus’ αnswęring wið His tēαrs & humility’s, “yu’vɛ liftęd mē up αnd hαvɛn’t mâdɛ α fœ whαt’d rēżiçɛ øvɛr mē, øf ēvɛn, yęt!” θɛn Żēsus’ hαnds strętchɛd frð, sâying t fr him, ås. “Livɛ nôw, by ðɛ wøœd’s øf my crôß’ & ðɛ dęvil’s cônquęrɛd; dęαðs’rɛ øvɛrcœmɛ,” His, ðɛ Lrd’s hœlding Ædæm by His hαnd’s, dēlivɛring øf t Michæl ðē Ærchαnżœl’s αnd åll ðɛ sαints ðαt’rɛ øf Gôds’ fôlløwęrs, wiðin! θɛn, hē lēαding ðɛm ås lętting ðɛm in twårds pârådisęs’, fr męrçiēs & glôry’s ðɛirs, ðαt’rɛ øf in it’s gâtɛwây.