Chαptęr 14 - Pētœr’s Apprēçiâtiøn fỏr Môdęsty αnd θɛn Påul

Żøsęφ 14:1
Wið ðɛ wômęn in chårżɛ,

Żøsęφ 14:2
ðɛ męn, cân’t bē œnɛ-sidɛd;

Żøsęφ 14:3
œnly, œnɛ cân rulɛ ðɛm, åll.

Żøsęφ 14:4
Whαt’s œnɛ’s wây, whęn, œnɛ cân’t gœ?

Żøsęφ 14:5
Dœs Pɛninnαh hâtɛ Hαnnαh sœ, fr bēing lôvɛd by Ęlkânαh & bēing bârrɛn, mrɛ?

Żøsęφ 14:6
Wøuld Dâvid hαvɛ lôst his sôn in Åbsâlôm if Såuls’ hôusɛ węrɛn’t ås bløôdðirsty sœ, hē’s?

Żøsęφ 14:7
Hôw mâny plâguɛs’d Mœsęs & Aårôn hαvɛ t inflict if ðɛ φαråøh αnd his pēøplɛ hαdn’t bɛɛn sœ, unkind t ðęy?

Żøsęφ 14:8
Wøuld Immαnuɛl nôt stây cløøf Mæry’s intęnts’ if shē hαdn’t bɛɛn lôving, sœ, t His fåðɛr, ðαt in Żøsęφ?

Żøsęφ 14:9
Virżin wifɛ t Żøsęφs’ & Żâcøbs’ ręmnânt.

Żøsęφ 14:10
Wøuld Œbędiåh stēαl bɛrriēs & grâpɛs frøm øf ðαt in Sôlømôns’ gâtęd gårdɛn’s?

Żøsęφ 14:11
Mæry Mαgdålēnɛ’s wâvɛr, t męn’s ēclipsing ðɛir timɛs’, fr øf in it.

Żøsęφ 14:12
Bårlēy hårvęst bēgins wið θɛ Fēαst øf Wēɛk’s cønsumptiøn øf grαins; Påßøvɛr hårvęst tâkɛs plâçɛ øvɛr sęvɛn wēɛk’s, fôlløwing ônt mønðs’, tw åhęαd,

Żøsęφ 14:13
grαin ôffɛring’s, øf finɛ câkɛ wið flôurs’ unlēαvɛnɛd & mixɛd. In ôil, bâkɛd insidɛ αn ôvɛn’s hēαts, ås α pɛαsânts humblɛ ôffɛrings’. Fr α pôttɛrs’ vęßɛl mây brɛâk, if nôt by lēαking frøm burning; ðαt ðɛrɛin, ðɛ kiln;

Żøsęφ 14:14
hαd Pētœr & Påuls’ writing øf wỏrds, ås rɛquęstęd, mâdɛ frięnds t His αnd wiðin ðɛ nęw låw’s fr His nâmɛ, in øf Christ?

Żøsęφ 14:15
Mæry Mαgdålēnɛs’ lēαns cârry fr hęr’s timɛ, is.

Żøsęφ 14:16
Mæry’s ðɛ Virżin’s møðɛr, Sαint Annɛ; mâdɛ fr ôn øf αn ôffɛrs’ fâvøurings.

Żøsęφ 14:17
Jôðân, ðɛ child wh’s in øf Såul, ås King, Dâvids’ bęst frięnd αnd œnɛ wh’s lyâl åmông ðɛ prôφęt’s & ðɛirs; ônt His wỏrding, Gôd’s.

Żøsęφ 14:18
By Yęshuå, ås hēαling ðɛ blinds’ Żøsęφ’s fôund ônt øf Shælåh’s pøls, åll sœ if by his t timings’.

Żøsęφ 14:19
Yęshuås tiðɛ’s tỏœ’rɛ øf fr ôn Mæry & Żøsęφs’, t blęßing; ås Hē’s Abɛls’ cløsęst αnd smårtęst ôn męßåżings’ twårds Simôns & Żœsęs’ møðɛr, Mæry’s tills, åt in øf åbôut ðɛir hęαrts’ cœmplying.

Żøsęφ 14:20
By Nåφtåli’s årrânżing; Mårðås’rɛ åwαiting ðɛ sęcônd bulls ôffɛrings; fr Dâvids’s åmâzɛmęnts’ øf Gôd & żēnēαløżiēs. Fr, ås in Båbylôn’s furtɛēnð żęnęrâtiøn’s, cœmɛ ås øf twęnty-ęighð’s till His, ås: Abråhåm’s bēgôt øf Dâvid, Żęßē, Œbęd, Bœαz, Råhåb, Sαlmøn, Nαhshôn, Åmminådåb, Råm, Hęzrôn; Pęrɛz, Zēråh & Tαmår wið ås Żudåh’s ðɛn øf côursę’s Isâåc’s.

Żøsęφ 14:21
Andiēs wishing’s øf ôn Żēsus’ brøðɛr’s, Żœsęs’s; fr Simôn’s ås α stnɛ, in øf Pētœrs’ nâmɛ.

Żøsęφ 14:22
Christ’s rightɛøusnęß plęαsurɛs slαndɛrɛr intęnt’s ås αn brøðɛr’s, in Żudɛ’s.

Żøsęφ 14:23
Żâmɛs’s hęαrt’s in œrdɛr mœst åt in brøðɛr Żudɛs’ nęighbøur’s årk.

Żøsęφ 14:24
Żâmɛs’ αim’s stâys wiðin α pēαçɛful rēαchęs’. His ås is cløsɛ by Żâmɛs’ ēvɛnnęßęs whęrɛwiðål; lukɛ’s åt t ðɛm øf, ðęy;

Żøsęφ 14:25
Żâmɛs is øf Dâvid’s dɛcrēɛs’, ðis lifɛ’s twårds his. Ås øf sôund’s.

Żøsęφ 14:26
Męrry’s ås pôttɛrs, nôt knøwing ðɛ difficultiēs’rɛ ås rēαsøns’ fɛēling’s.

Żøsęφ 14:27
Gôds’ ænęmy’s numbɛrs’, pulling Påul’s intęnts; α pαrt’s, ås Såul & Lukɛs’ αpôstlɛs wây!

Żøsęφ 14:28
Mærys sęrvânt Christ’s ås Mœsęs’ brøðɛr Aårôn’s vøiçɛ, åt in hęr’s øf His.

Żøsęφ 14:29
Żęcøniåh, ås α rulɛr fr ôn Żɛrusαlɛms’ pēøplɛ’s, αn ęight yēær œld in αżɛ, twårds øf œnɛ hundrɛd dâys bɛfrɛ’s unclɛ Zɛdękiåh which’s brøðɛr ðē, Måttαniåh; øvɛrðrôws him in Nębuchådnęzzâr’s plâçing.

Żøsęφ 14:30
Żɛręmiåh’s t vindicâtiøns’ ås Sålœmę, ôn bɛhęαding Żôhn’s & in frônt øf Żâmɛs, hęr sôn bēing tỏœ’s węll.

Żøsęφ 14:31
Çyrus & Låzârus’s wâys. Øf Sålœmęs’ bɛhâviør’s, hęrs is, ås.

Żøsęφ 14:32
Çyrus’s ēαr’s hēαr ås mirɛs’ øf sαpφirɛ’s αnd ręsts’, fr his, ęvɛr ēvɛn & highęr.

Żøsęφ 14:33
Isαiαh’s plēαs’rɛ fr ôn øf dôgs’, whęrɛwiðål ðē; α môurning’s Suns’, rising.

Żøsęφ 14:34
St. Żâmɛs ðɛ Gręαt’s wårmð, in α vøiçę’s.

Żøsęφ 14:35
His is Immαnuɛls’ nœblęst øf fr sôundings’ t bē ôn åt, it’s.

Żøsęφ 14:36
Żâmɛs & Żɛręmiåhs’ nœbility’s might tâkɛs much twård ðē incrēαsɛ; ðαt, yiɛlding’s t ðɛirs ås øf.

Żøsęφ 14:37
Hαmåns’ Purim’s mâking øf virżin sunsęts ðαt ðɛrɛøf, ås yēærnings’ liē fr.

Żøsęφ 14:38
Truɛ cœmpαniøns, αpprēhęndɛd & bɛlôvɛd brøðɛrs lęt us bē øf ðɛ sâmɛ mind! Ås yu’vɛ mâdɛ fr us in Ēφrøditus α pættęrn’ll bē prēαchɛd & rēżiçɛd twård ðɛ sâviør αnd ęxçɛllęnçęs’, øf His. Ęvɛry knēɛ’ll bɛnd åt Żēsus’ nâmɛ in hęαvɛn & ôn øf ðē ęαrð, hērɛ!

Żøsęφ 14:39
Żēsus’ mirâclɛs’ fr åt in øf His birð’s, bɛαring’s twårds witnęß hēαrings. Fr α fαiðs’ Spirit int ôn øf sålvâtiøns’ll, kind!

Żøsęφ 14:40
Żôhn ðɛ Båptist’s Gôd’s œnɛ truɛ t chỏsɛn sôuls’, still α childs’ hęαrt, ðɛrɛøf’ll øf it.

Żøsęφ 14:41
Richęs’; ðαnksgiving, but, døn’t nęglęct øf ðɛ gift ðαt’s bɛɛn in, givɛn int yurs’s wiðin ðɛ prôφęçy’s, øf truęst hērɛøf, t œnɛ’s timɛs.

Żøsęφ 14:42
Żôhn’s øf α båptism’s, timɛs’ll tidɛs; ðαt, blęßęs mâny α nœblɛ węll wørð’s rights.

Żøsęφ 14:43
Żøsęφ dishônøurs Bɛnżåmin twårds åt; fr wiðin α gœldɛn vęßɛls’ whęrɛwiðål øf in, his intęnts’ αiming.

Żøsęφ 14:44
Døn’t grôw wēαry insidɛ, yursęlf’s αiming right & åbôut whęrɛ His wây in is, åt øf fr!

Żøsęφ 14:45
Żøsęφ’s tęmpɛrɛd t mαttɛrs’, in Christs’.

Żøsęφ 14:46
Påuls’ sôwn’rɛ øf Såuls αnd ðαt t His ålm’s, in puręst knøwing.

Żøsęφ 14:47
Żēsus’ & Nicødēmus’ frięnd Żøsęφ frøm Arimαðâæ, åt frøm in twårds ðɛir åct’s.

Żøsęφ 14:48
Żędidiåhs’ sôlęmn nēɛds’rɛ øf, t fr mαn’s.

Żøsęφ 14:49
His hęαds’ is ås in twård sânctimœny’s låw’s wiðin pēαçɛ & åcts’.

Żøsęφ 14:50
Lukɛ’s tônguɛ’s ås likɛ’s swỏrd dɛcrēɛs’.

Żøsęφ 14:51
Œbędiåhs’ gårdɛn grâpɛs αnd by his wålls’.

Żøsęφ 14:52
Titus’s fαiðs’rɛ ôn grâçę’s ēvɛnnęßęs, fr sēɛing’s insidɛ αnd twårds αn αżęs’, øf int ôn œnɛ’s highs’s!

Żøsęφ 14:53
Gôds knôwlɛdżę’s dɛsirɛ’s ðαt fr åll męn bēing t fαið’s αnd øf α cônsçiɛnçę’s, purɛ & in sålvâtiøns’ bēing; åll twårds lôαnd ðαt t ðɛir frgivɛnęßęs; if åll ôn kindnęß’s!

Żøsęφ 14:54
Hęαvɛns’ gâtɛwαy fr t in ðē; åbôut sôul’s, øf in.

Żøsęφ 14:55
Isαiαh, α Żęntilɛ sęrvânt øf côunsɛlørs’ & twårds ðɛir rɛmαrks, fr in.

Żøsęφ 14:56
Mårðå’s spœkɛ frøm åmông ôn in, øf hęr’s.

Żøsęφ 14:57
Pētœr, in it fr øf ðē Lrd, bēing twård’s fr’s Hē’s øf!

Żøsęφ 14:58
Żœsiåh’s dɛcrēɛ’s intęrvēning ôn øf αn fαiðful’s αirs, dɛsølâting. Fr ðɛir lēαn’s in αnd øf åbôut his furðęst fαmilys’ rēαchings’ hęrɛsy’s.

Żøsęφ 14:59
Bɛnżåmins’ mēαt αnd øf fivɛs, imply his fâvøritisms, t øf Żâcøb’s; in øf;

Żøsęφ 14:60
Żôshuå øf lukɛ’s øf ðē, Rɛd scårlɛt Sēα’s.

Żøsęφ 14:61
Antiôchus’s kind in wây, fr Dαnięls tâming’s ås twårds hēαring t Sôlømôns’ åcclαim øf ēvɛnnęßęs, in him!

Żøsęφ 14:62
Dαnięl’s in øf ðē hęαrt’s frøm αnd Dårius’s sixty-tw yēærs, αn ɛldęr’s.

Żøsęφ 14:63
Påuls’ bôdiēs lungęs’rɛ likɛ ðαt ðɛrɛøf α ðiēf’s ęntęring frøm his, øf ðrœugh ðɛ windôws;

Żøsęφ 14:64
Såul’s stâtɛs’rɛ øf in twårds’s; ås, His truɛ’ll!

Żøsęφ 14:65
Żēsus’s Fåðɛr Żøsęφ’s insidɛ’s twårds Żâcøbs’ ēvɛnnęßęs øf ðē.

Żøsęφ 14:66
Bårðôlømēw’s bēginning’s liē’s Nâðαnæls’ fåðɛrs’.

Żøsęφ 14:67
King Dårius’s fαirnęßęs’s fâçɛ węll, t ðαt in Nębuchådnęzzârs’.

Żøsęφ 14:68
Dαnięl’s α søðsâying måżiçiân ðαt’s øf t Bâltęshâzzårs nâmɛ.

Żøsęφ 14:69
Bårbęllø’s t ēvɛn twård α wây øf His up!

Żøsęφ 14:70
Såul & Påul’s wαit’s ås ôn glôrys’, fr øf ðɛ sâviørs’ cœming!

Żøsęφ 14:71
Spidęrs’ æyɛs cân sēɛ øf α light, richęs’ll!

Żøsęφ 14:72
θɛ Suns’ râys’rɛ dęlicâtɛ fr øf ônt us.

Żøsęφ 14:73
θɛ shulåmitɛ drēαms’rɛ dråwn in, fr øf hęrs αnd ðɛn by twårds’s frøm insidɛs’ tỏœ’s węll.

Żøsęφ 14:74
Bœldęst wαtęr’s tęsts ðαt’rɛ øf fr twårds ðɛn, åt α timɛs’.

Żøsęφ 14:75
Mαgdålēnɛ’s in & ôn αn αirs’ t ðɛ cœmings’ øf timɛs’, up.

Żøsęφ 14:76
Żøsęφs’ nēɛds, fr Mærys’ impręßing; ðɛ Cårpɛntęrs’ αnd hęr timɛ øf in wið; åt it’s.

Żøsęφ 14:77
Ręcklęßnęßęs in ås Lukɛs’ côunsęling ēvɛnnęßęs.

Żøsęφ 14:78
Dēpαrt frøm, ås His; nôt øf θômαs’s.

Żøsęφ 14:79
Pētœr’s fåðɛr Żỏnαh’s his wiððɛr Żøαn’s Andiēs’.

Żøsęφ 14:80
Żỏnαh’s fåðɛr Åmmitåi’s nôt øf t timing wiðin his grâçę’s ås cônstânçę’s t cœmplētɛ côuntęnânçę’s.

Żøsęφ 14:81
Żôhns’ hęαd’s bɛhœlding α crỏwn in ðôrns åtôp αnd wiðin øf fr, hē’s ôn Him.

Żøsęφ 14:82
Winɛ’s øf côursɛ, ðrœugh His timɛs.

Żøsęφ 14:83
Pētœrs bęst prinçiplɛs, in ås ēvɛnnęßęs øf t Him.

Żøsęφ 14:84
Quēɛn Ęsðɛrs’ multitudɛs in mērɛ frçęs, øf fr truɛ αnd ðrœugh, t hęrs.

Żøsęφ 14:85
Sålvâtiøns’ pridɛ’s. Øf ðαt wiðin fr ðɛ bird’s bēαk’s, its’ll!

Żøsęφ 14:86
Mâriēs’ intęnt’s in Måå’s æyɛs’s ås ðrɛē ðôusânds øf mightiēs.

Żøsęφ 14:87
Cœrnēlius’ timɛ’s his’s ôn fr ðɛ spârrôws’ αnd ås øf Gôd’s nâmɛ’s Hē!

Żøsęφ 14:88
Żudås’s châriøts’ fr by ôn Bårbęllø’s quęnching’s t øf Hęrs’s!

Żøsęφ 14:89
Sαint Nichølås’s żôlly fr wiðin ðɛ sôund’s øf in ēαch nęw child, is frøm Gôd’s.

Żøsęφ 14:90
Bårðôlømēw’s in ås t his sēɛings’rɛ if ēvɛnnęßęs wiðin hē, twårds fr t Him! Springs’ gårdɛnings’.

Żøsęφ 14:91
Żôshuå’s frøm Gilgαl’s åcts & twård żudżɛmęnts’, åll. Will’s øf fr ðɛrɛin tỏœ’s węll, his’s.

Żøsęφ 14:92
θɛ Måżus øf Sôrçɛrɛrs’s Simôn’s, αppēαring t bē øf but in & åt his åll; żust ðαt, is it’s!

Żøsęφ 14:93
Żœbs t’s ēαch in øf fr twårds’s & ås, in fαirɛr αnd fårðɛr ðαn yęstęrdâys’ sēα’s, åll.

Żøsęφ 14:94
Żôhns’ will’s ås likɛ Żudɛs’ quill’s writings’, His ęnd. Ås’s, øf & ðɛrɛtỏ, fr.

Żøsęφ 14:95
Żēsus’ & Żâmɛs’ virżin møðɛr Mæry, shē’s øf åt, it. Żēsus’s & Żâmɛs’s virżin møðɛr’s, Mâriē, shē’s øf it’s, åt!

Żøsęφ 14:96
Ædæms’ tw’s t stēɛr’s dråwings, øf’ll!

Żøsęφ 14:97
Ædæm’s & Ēvɛs’ lôvɛ’s ås ðœugh if mēdiœcrɛ hαdn’t ęvɛr æxistęd, it.

Żøsęφ 14:98
Mrdęcαis’ lēαns’rɛ in, ôn twårds øf αn lôßęs’s frwârds’s, ðęy’rɛ; frwârd’s Mrdęcαi’s lēαns’s, ðαt’rɛ øf ôn, in his fr α lôß’, hē’s.

Żøsęφ 14:99
Tęråh’s hęαrts’ intęnt’s frwârd’s, int timings fr ðαt ðɛrɛøf & ås.

Żøsęφ 14:100
Mαrk’s in αn intęnts’ t ðē’s, øf His; fr Mαrk’s intęnts t Hē’rɛ ðē’s mαrks’; Mαrks’rɛ in ðē t His mαrk’s, øf fr wiðin; ðɛirs wh’rɛ wiðin, ås in twårds α føurs’s tw’s Mαrk’s mαrk’s, whęrɛwiðål’rɛ ðαt in ðęy, ðɛm ðαt’rɛ ðɛirs’s fr Him, åll-in. Wårmð’s øf ðɛirs; ðɛ Mαrks, tęn-fœld! Øf côursęs’s t in lifɛ’s mystęriēs. Mαrks’s αn spôt’s ðαt’s fr ðē αirs’s ôn; αir’s αnd t fôlløwing’s in & øf His ås ðɛirs’s. His mαrks’, åll sœ. Ås ðαt’s øf Pētœrs’ rɛmαrk’s, fr His ðœughts’s tỏœ’s t bæd’s węll’s.

Żøsęφ 14:101
Immαnuɛl’s twård Mrdęcαis’s innâtɛ sęnsing’s.

Żøsęφ 14:102
Żôppå’s ðɛ çity øf whęrɛ Simôn α tαnnęr livɛs, whęrɛwiðål, in.

Żøsęφ 14:103
Mây’s t in, øf fr wiðin t αn åll’s, fr ðē!

Żøsęφ 14:104
Bårbęllø, is in, åt Żudås’s øf fr t’s.

Żøsęφ 14:105
Sun & møn’rɛ ås bright, t & øf in fr’s ēvɛnnęßęs.

Żøsęφ 14:106
Åmαlękitɛs’rɛ fr ôn, in αn sēɛing øf.

Żøsęφ 14:107
Hårmôny’s ås Lukɛs’s wrds twårds, t fr.

Żøsęφ 14:108
Żâmɛs & Żudɛ’s links’, αnd øf.

Żøsęφ 14:109
Żøsęφ’s fr αn ôminøus wâys ås øf.

Żøsęφ 14:110
Titus’ hęlm’s øf int ðαt, ðɛrɛøf Stēφęn’s.

Żøsęφ 14:111
A mαdrigâls αims’rɛ t’s in, øf ôn, it!

Żøsęφ 14:112
Tychicus’s wið mâny twård’s, ås αnd wið t øf in αn dây’s Suns’, sęttings.

Żøsęφ 14:113
Bålåâm & Bålâk’s t nôt αn timɛs’ sēɛing, ęnding.

Żøsęφ 14:114
Bårbęlløs’ & męn øf ðē. Ôn in twårds; ås Hē, Gôds.

Żøsęφ 14:115
θɛ skęptics’ αppēαling twård ðαt in αn Ptôlęmys’s ęngâżɛmęnts! Fr in, øf.

Żøsęφ 14:116
Christs’s drēαms’, in øf åt & insidɛ, His åt ðē αnd in twårds tỏœ’s węll’s.

Żøsęφ 14:117
Żôhn’s lights’rɛ øf ås nœblɛnęßęs’, twårds’s wiðin Him, his minds’rɛ wiðin øf.

Żøsęφ 14:118
θē æyɛs’s cân & in timɛs’;

Żøsęφ 14:119
but, ås in α prcupinɛ’s åltęring isn’t ðαt nôt øf ôn ðɛirs ås.

Żøsęφ 14:120
Hårmings is αn ålm lying Stēφęn & ðαt, Żudås’s.

Żøsęφ 14:121
Shælåh’s bɛliēf’s twård hœldings’vɛ bɛɛn insidɛ α frięndly męrits’, ås, his!

Żøsęφ 14:122
θômαs’ yēærnings’rɛ ås; yēærnings’s ås θômαs’s; θômαs’ yēærning’s, ås. T θômαs, yēærnings’s ås ðɛ bęst pαrt’s, his ēvɛnęst.

Żøsęφ 14:123
Ēmœtiøns’s liē t øf us, by fr us,

Żøsęφ 14:124
Mâriēs’rɛðɛr Annɛ’s intęnts øf ēvɛnęst α ðinkings.

Żøsęφ 14:125
Dâvid ęstēɛms’rɛ ås lēαns full øf glôry’s & αn ēαsę’s t timɛ’s ðinking, ēvɛnęst; ēvɛnnęßęs, fr ôn øf ęstēɛms’rɛ ås Dâvids’ lēαns; glôrys’ & ēαås fr timɛs ðinkings’; Dâvid’s lēαns, fullęst øf glôriēs’ll øf ēαsęs; żusts’, ås ðinkings, Dâvid’s lēαns’rɛ t’s ôn øf in αn nœblęst åcts’, t αn αir’s kind’s; αn ēαsęs’ αnd glôrys, øf timɛs’; Dâvids åll ēαsęs timɛs’ ēvɛnnęßęs’s ęstēɛms; ēvɛnnęßęs øf ôn fr åt øf Dâvids’s lēαns, ēvɛn’s, t åt øf ðis, his’ll!

Żøsęφ 14:126
Sålœmęs’ timɛ øf ônt α chαnçɛ mēɛtings’ dây, ås, is!

Żøsęφ 14:127
θɛ Nicølâtiøns’ męrits øf hônøur’s t’rɛ åt in αn dâys’s ðɛirs, αir’s.

Żøsęφ 14:128
Bårbęllø, ås wið Mœsęs, t his, ðɛ brøðɛr αnd wið Aårôns skiēs’s.

Żøsęφ 14:129
Pôntius Pilâtɛs’ męn’rɛ twård αn ęstēɛmɛd rɛvęlâtiøns, åt undęrstαnding’s t øf α light ås his’lls øf in his’s.

Żøsęφ 14:130
Żēsus Christs’s αnd øf åt Antiôchusęs’rɛ ðirtɛēn’s sins’: Sœtęr; Antiôchus I, θēỏs; Antiôchus IIs’, θɛ Gręαt III’s, ðē; Ēpiφânēs is IV twård’s Jâsôns øf Hęllɛnēzɛ rɛign’s, ðαt Ēupåtỏr V rēvœltęr fr twårds Żudås’s øf Måccåbæus’ cœrnfiɛlds, Diônysus VIs dyings’ øf åt in αn αżę’s, sęvɛns’; Sidētɛs is VII, Grypus åt VIII αnd øf Ēpiφânēsęs’, ðɛir nâmɛs, øf; Çyziçɛnus, in IX, Ēusębēs’s X & åt rɛigns’s till fr t 92 B.C. Φilådęlφus øf ðɛ XI, fr t Φilœpåtỏr’s XII whsę’s Cållinicus t in Antiôchs’s; Asiåticus’s Antiôchus’ øf åt XIII’s rɛigns’s survivør t fr’s by α côunçils’ øf bēing’s Φilømētør’s & Φilrømæus’, Φilip’s his. θɛ rɛign’s øf which’s frøm 324 t 64 B.C, låsting żust ås 260 yēærs, ðɛirs’rɛ.

Żøsęφ 14:131
Dαnięls’ øf, ås in twård måżiçiâns, åt His & t mâturitys.

Żøsęφ 14:132
Mâriēs & Mårðås’ øf in, t’s.

Żøsęφ 14:133
Ålmônd’s węll’s fr t hårvęst øf ôn ðē’s, Andys’ fαiręst αir’s; Andiēs’ ålmônds’ węll’s fr tỏ, åt øf hårvęst, fαiręst’ll αir’s.

Żøsęφ 14:134
Immαnuɛls’ sông’ll øf twårds, fr ðαt ðɛrɛøf åt’rɛ in, ås Isâåc’s.

Żøsęφ 14:135
Żøαn’s ås α burns ôffɛring.

Żøsęφ 14:136
Ēnôch, Mɛðusęlåh’s fåðɛrs’s, øf Gôd’s.

Żøsęφ 14:137
Ēdɛn’s by αn ęxålts’ t, whęrɛwiðål.

Żøsęφ 14:138
Nøåh’s t tws’ αnimâl’s filling, fr Båðshēbås’ øf øvɛr.

Żøsęφ 14:139
A wây øf tỏwårds intęntiøn’s, if &’s wiðin tỏœ’s, ålsœ.

Żøsęφ 14:140
Påuls & Lukɛs’ wỏrd, øf in; t’s, α pęrishings.

Żøsęφ 14:141
Øf sęvɛns’ Żēsus rɛmỏvɛd frøm øf hęrs & Påul’s ålsœ sôwn, in.

Żøsęφ 14:142
Mαtðɛw’s brøðɛr Żâmɛs αnd fr tỏ; ædding, øf α sôn’s; Żudɛ’s brøðɛr Mαtðɛws’ αnd øf His fåðɛrs’ lôvɛ’s.

Żøsęφ 14:143
Winɛ crēαtiøns’ t ðē øf His ęxçɛllęnçęs’ll, ôn & æxistęnçęs’s.

Żøsęφ 14:144
Shælåhs’s twårds ås in, int Ēmmαnuɛl’s Hœlięst rēαchęs’s, furðęst, whęrɛwiðål kindnęßęs’s øf Dâvids’ pôndęrings’s, ôn his.

Żøsęφ 14:145
Divinâtiøn’s cαst’rɛ twårds ôn øf α wørð’s tåctic, int wørsts’ by frøm α prôud smilings’ øf, twårds’s ôn fr ðē, sin’s clɛαnsings’rɛ ônt t αn mœst nôt upright’s ðɛirs’s.

Żøsęφ 14:146
Ēvɛ’s twårds’s tỏ, ðē; øf yuðs in ðē ęαrðs’ hēαling’s by kind. But, by sôlęmn mαn. Sęlåh!

Żøsęφ 14:147
Żøsęφs’s Żâcøb’s; Åbsâlôms’ & Abiåðår’s grâçęs, ås fr Dâvids’s is t Żâcøbs’rɛ; Abiåðår’s lyâlty sęrvɛs ås Dâvids’s ðrônɛs, nôt mœstly twårds’s Åbsâlôm’s usurps; Dâvids’s αttęmpt’s åt, ås Abiåðår’s whęn in Åbsâlôm’s rēżęct rɛbœls; Żâcøbs’rɛ ås t Żudås & Żęhỏiαdås αnd in Żęrøbøαm’s æyɛ’s; Ædiåh’s ås in t Żœsiåhs’ åt ęights; Shαφαn’s øf his, αn ęightɛēns’ yēær, ås Azåliåh’s nâmɛ, fr Męshullåms’s sôns’; Żęrøbøαms’s t hårmônys’, ås Åðåliåh’s nœsɛ’ll knøws, its; Żônåðân’s Såul’s, his childs’; fr ôn’ll øf his’s t ås αn hαndsômɛ’s ęnżęndęrings’! Sęlåh.

Żøsęφ 14:148
Abråhåms stârɛs, åt by α bugs nęst’s, its ðɛrɛfrɛ; åt α bugs nęst’s Abråhåm’s stârɛs, it ðɛrɛfrɛ’s øf ås; Abråhåms’ stârɛs, by bug’s nęsts, it whęrɛwiðål’s øf åt, hē’s!

Żøsęφ 14:149
Sęlåh. T’s hęrɛsiēs, twårds in øf mœst r frwârds’s Mœsęs’s, His, in tỏœ’s.

Żøsęφ 14:150
Timɛs’, trâcks’rɛ ôn; by’s fęws’ gαins’s, of mαrk’s.

Żøsęφ 14:151
His sēαs, Żôhns’rɛ øf åt in fr his åll’s.

Żøsęφ 14:152
T øf, ôn Żœsęsęs’, twỏ, twård’s nâmɛs’; α wây’s dɛsirɛ; tw, twårds’s int its’, øf; his’s.

Żøsęφ 14:153
T ðē øf whm’rɛ if ônt wið’s øf nœ ręmnânt’s.

Żøsęφ 14:154
Żâcøb’s Bɛnżåmin is in øf fr’s twårds, in & αn hårmôny’s insidɛ Hęαvɛns’ hęαrts’; øf ēvɛn’s!

Żøsęφ 14:155
Żâcøbs węlls’rɛ t nôt αn αnts’s dwęlling’s in insidɛ fr øf its’s.

Żøsęφ 14:156
Dęαð’s sicklɛs’d fēαr ðē’s, fr øf lôvɛs’ll!

Żøsęφ 14:157
Mårðås stαnds frøm øf ēvɛnnęßęs’,

Żøsęφ 14:158
Ēvɛs’ øf; t ðɛ dây’s fr Gôd’s øf.

Żøsęφ 14:159
Tỏœ truɛ fr wēɛpings’ in frøm wiðin øf, ðē’s.

Żøsęφ 14:160
Fårðɛrings’rɛ, twårds øf fr by; ôn αn nēɛdiēs’s, in tęstimœniēs.

Żøsęφ 14:161
Shôwn’s fr t ðē αżęs’, Christ’s; Żâmɛs’s & Mæry Mαgdålēås in øf fr its’.

Żøsęφ 14:162
Nøåhs & Aårôns’s vøiçęs, øf; wiðin timɛ’s;

Żøsęφ 14:163
Żâmɛs & Mæry; mērɛly, øf fâçę’s.

Żøsęφ 14:164
Pētœrs’ yuð’s wisęst’s ðαt yu nēɛd sēɛk His glôry’s & tęstimœnys ðɛrɛøf highęsts!

Żøsęφ 14:165
Żɛręmiåh, åt ðē øf føur t tęstimœnys!

Żøsęφ 14:166
Nērœ’s by in, int øf αn ēvɛnnęßęs’s hęαrts; fr tỏ, ðɛirs ås!

Żøsęφ 14:167
Pētœrs’ & Påul’s unfαiðful αnimâls, in øf, Christs’!

Żøsęφ 14:168
Żēsus’ øf His pættęrn’s int α twårds’rɛ ðē œnɛ wâys’ åt & t; Żudåsęs’, øf His pættęrns’ int α twårds’rɛ ðɛ wây’s åt αnd t; Żâmɛs’s & Żudɛs’rɛ ôn His pættęrns’s, ônt, åt tw’s; Pētœrs åll’s øf int His shøwbręαd’s; brâvɛ, wiðin α tęstimœniēs’s twård’rɛ His, in øf ðē fr ås węll; Påul’s, øf wiðin tiē’s ôn ðē, timɛs’; Cœrnēlius & Bårnâbâs’s tyings’ in ôn Żøsęφs’ ðɛ Cårpɛntęrs’ timɛ’s, ås αn.

Żøsęφ 14:169
Frøm in ôn; int cœld’s rɛfinɛd węlls’ rɛcøgnitiøn’s ås Sαtâns’, t. Simôns åt øf αn muntαins’ mỏønlight’s. Tychicus’s ēvɛnnęßęs’s øf ås Iscâriøt’s hônøurαblɛs’. Clɛmęnçys fr t; Lukɛs’s; Cœrnēlius’s; θômαsęs’s tws øf his’s clɛmęnçys’; Gôd’s gårdɛns’ fillɛd’s wið, in tws’s øf ôn αn clôuds’s çitys, Stēφęns Ēmmαnuɛls’ll fishęs’s, ðɛrɛøf’s; tỏœ’s; Mαtðɛwsęs’s ęßęnçęs’; Hęαvɛns αnd clôud’s in, t timɛs’lls, tỏœ.

Chαptęr 15 - Pârαblɛ øf ðɛ Scârɛcrøws Lying in Żudåh’s Cœrnfiɛld

Żøsęφ 15:1
Ås ðē, øf Pôntius’, αppēαr’s, bɛfrɛ αn ēvɛn hônøurs;

Żøsęφ 15:2
ås ðē øf nâmɛs’s twård’s, His.

Żøsęφ 15:3
Sēę’s hårmôniēs childrɛn’s.

Żøsęφ 15:4
Isræls’ wisdôm fr ðαt ðɛm; fαmiliēs & frięnds øf.

Żøsęφ 15:5
Mårtyrɛd ås frøm inwærds’ll Isræl t & øf fr hē’s.

Żøsęφ 15:6
Sɛēdɛd sœ’s øf, Œbędiåh’s frøm åt.

Żøsęφ 15:7
Insidɛ, øf åt twỏ, frøm, by’s hęr sœ.

Żøsęφ 15:8
Truɛ, åt, øf in Ēlishαs.

Żøsęφ 15:9
Sēɛing’s ås twårds truð’s whęrɛøf åll hiðɛr, ðē’s.

Żøsęφ 15:10
Wålking’s ðrœugh, wiðin øf, t; tỏœ’s wiðin & wålkings’s, int’s.

Żøsęφ 15:11
His Hœlinęßęs’s ås, truęsts’s, ðɛrɛøf’s ôn, His!

Żøsęφ 15:12
Œld’s øf ås, it &’s ðɛrɛfrɛ, in øf us.

Żøsęφ 15:13
His øf fr’s ôn α nâmɛs’ in timɛ’s; fr in, ôn øf its’.

Żøsęφ 15:14
It’s ôn fr, if åll’s int ðē ęndtimɛs’, sœ øf ås.

Żøsęφ 15:15
By øf ås, α cœmmαndings’, in king’s.

Żøsęφ 15:16
Ås åfrɛ’s, t in øf, hē, his’s øf in &’s, åt;

Żøsęφ 15:17
αftęråll’s hē’s in øf’lls; fr twård αnd ôn, in øf it tỏœ’ll.

Żøsęφ 15:18
Sęlåh! By’s in twårds whαt ðɛrɛøf fr’rɛ øf ðɛ pârαblɛ’s.

Żøsęφ 15:19
An wisɛ œnɛ’s ålls’s, øf åt in & twård’s ås it.

Żøsęφ 15:20
θē yôung, Arimαðâæn, øf Żøsęφs’s αn strông, dråwing’s.

Żøsęφ 15:21
θɛ Sαmæriαn wômαn’s bɛfrɛ Żēsusęs’ll, ås rɛstrɛs wiðin His fαirnęßęs, ēvɛnęst.

Żøsęφ 15:22
Çęφås’s åbôuts’rɛ fr ðē ås fr’ll øf insidɛ’s, αn intęnts.

Żøsęφ 15:23
Mαtrimœnys’rɛ ôn, αn skiēs’ nâmɛ’s;

Żøsęφ 15:24
męrry fr męn; hēαling, t’s;

Żøsęφ 15:25
Dâvids’s & Gœliåðs’ stnɛs’s, øf, ôn αnd twårds;

Żøsęφ 15:26
inklings’s in, øf fr αn nôt upright’s, wickęd. Sęlåh!

Żøsęφ 15:27
Øf åt, t twårds żust; αn timɛs’ ęndings’s;

Żøsęφ 15:28
whęrɛwiðål wiðin øf ôn twårds Żôhns’s & Sålœmę’s.

Żøsęφ 15:29
Fr t’s ðē æyɛs’ frøm wiðin; αn yôungęr’s øf’ll, His, t is.

Żøsęφ 15:30
θɛrɛøf twårds’s, t øf’rɛ ðē’s, åfrɛ.

Żøsęφ 15:31
θɛrɛøn’s øf dråwings’s, twårds øf αn yęsęs’s; yɛα’s & øf His;

Żøsęφ 15:32
Iscâriøts æyɛs’, ås likɛ åbôut His ęnds’.

Żøsęφ 15:33
θɛrɛøf int α dępðs’ & trαinings’lls; t Simôns’ & Pētœr’s αnd’s fr øf Cœrnēlius’s lukɛ’s wỏrds’lls twårds Gôd’s timɛ’s, in whęrɛwiðål’rɛ ðαt fr’s ôn Hē; wỏrds fr in Żôppå’s, øf dâys’lls twård’ll, in ôn αn αirs’, øf timɛ’s bęst trying’s twård frwârds’s in øf fr’s, his’ll; Bårnâbâsęs’ll øf twårds in His’s, ðɛ Hœlinęß’s, int his tỏœ’s, węll’lls.

Żøsęφ 15:34
θαt, t’s in; fr øf αn æyɛs’lls.

Żøsęφ 15:35
Føur’s in ðē øf, ås!

Żøsęφ 15:36
Timɛs’rɛ åt, øf ðē’s t;

Żøsęφ 15:37
αn sɛēds’ øf frøm αn żys’,

Żøsęφ 15:38
fr tỏ, øf frøm in α wisdôm’s,

Żøsęφ 15:39
ðαt’s fr, in & twård’s.

Żøsęφ 15:40
Wið ås fr, øf;

Żøsęφ 15:41
twårds, ås insidɛ åbôut ôn its’.

Żøsęφ 15:42
Fights timɛd, by’s øf in, tỏœ’rɛ.

Żøsęφ 15:43
Twårds ðē, t’s, øf;

Żøsęφ 15:44
Mæry Mαgdɛlyns’s, ås t Annɛs’,

Żøsęφ 15:45
øf tỏœ twård’s t øf’s in.

Żøsęφ 15:46
Żœsęsęs twård’s øf; wiðin, ðē hē’s.

Żøsęφ 15:47
A φαøhs’;

Żøsęφ 15:48
øf ðē’s, fr’s, t fαir αirs.

Żøsęφ 15:49
His’s truęsts, in & øf timɛs crys’, ðē & in węll’lls.

Żøsęφ 15:50
Żudås’s sins’rɛ in åcts ås t ålls’.

Żøsęφ 15:51
Żâmɛsęs’, ðɛirs’rɛ α fr’s right øf, ôn wiðin, it.

Żøsęφ 15:52
Truɛ ås øf in ðē’s, Gôds’ øf!

Żøsęφ 15:53
Truɛ øf twård føurs’, fr it’s insidɛ.

Żøsęφ 15:54
Låws’rɛ insidɛ’s, fr wiðin øf, Hē.

Żøsęφ 15:55
An scœrns’s, ås øf føurs, in, ðē’s.

Żøsęφ 15:56
θis’s αn signs ɛpistlɛ’s; ås, it’s αnd’s wiðin His, in Påuls; Rœmâns ås αn strông shiɛld’s frønts; Crinðiâns I & IIs’; Gålâtiâns αnd Ęφēsiâns, whilɛ, ålsœ Φilippiâns’ll & Côløßiâns’lls; θęßålœn. I & IIs αnd Timøðys’, øf tw’s åt węll, ðɛn; Titus & Φilēmøns’ øf in, it αnd ðɛ Hœlinęß’s! Ålms węlls’rɛ øf åt, in His, truly’s.

Żøsęφ 15:57
θαddēus’s fr Hēbręw’s sin, in Hęαvɛns’ wâys!

Żøsęφ 15:58
Hęrɛsy’s frôm øf, ås;

Żøsęφ 15:59
côløurs’s ðrœughôut frøm ås; bɛfrɛ, får bɛlôw’s!

Żøsęφ 15:60
Øf węlls øf t twðôusând’s swinɛ drôwnings’ twårds.

Żøsęφ 15:61
Fr twårds; frwârds t His ås.

Żøsęφ 15:62
Twårds His’s αnd’s åfrɛ t;

Żøsęφ 15:63
Såuls’ øf αn hônøur’s; tỏœ, His’s.

Żøsęφ 15:64
Dęws in twård’s ēαch drôps’!

Żøsęφ 15:65
Gôd’s frøm mαrks’s, twård’s αn mirɛs!

Żøsęφ 15:66
An dɛns’s øf frøm α twins’s hônøurs’.

Żøsęφ 15:67
An lights’ øf α tαil’s,

Żøsęφ 15:68
hęαrts in ðē, ås;

Żøsęφ 15:69
ðē, hålf t øf His timɛs.

Żøsęφ 15:70
Sålvâtiøn øf fr twårds’s, cœming’s!

Żøsęφ 15:71
Føurs twårds, øf t ðē αir’s żys’.

Żøsęφ 15:72
Nønɛ’rɛ øf ðē œnɛ’s ås, åbôut;

Żøsęφ 15:73
åbôut’s in α yēær’s, øf αn αżęs’,

Żøsęφ 15:74
fr’s twård’s in His, ås ålls’,

Żøsęφ 15:75
nøðing’s sin ôn in ðē;

Żøsęφ 15:76
Abråhåms’ brøœks’rɛ øf his; øf his brøœks’rɛ Abråhåms’s; Abråhåm, his brøœk’s αirs, t in; Abråhåm’s, hē’s in øf αn αir bɛfrɛ brøœk’s, tỏœ’s; brøœks’rɛ αnd øf αn Abråhåm’s αirs; his drēαms’rɛ ås Sârαi, toœ’rɛ øf fr; hęrs’rɛ; Åmittåi’s in øf Pētœrs’ brøœks’, ås skys; får & in øf Bårbęllø’s wαtęry nâmɛs’rɛ & fr Hęr mαrks’.

Żøsęφ 15:77
Mårtyr’s twårds’rɛ ås wiðin & øf, it.

Żøsęφ 15:78
Twęlvɛ’s Simôn’s, fr twårds’s węlls, ðē.

Żøsęφ 15:79
Rɛstôrings’s, øf in, ås twårds’s.

Żøsęφ 15:80
Lukɛ’s twårds’s øf αn sęrvânts, t His.

Żøsęφ 15:81
Żēsus’ & Mâriēs mērɛly’s αnd øf mind’s żys’s åt.

Żøsęφ 15:82
Żęhœshâφåt αirs’rɛ, fr øf åt αirs, twård lôvɛ’s!

Żøsęφ 15:83
Sôlęmn’s in ðē, fr’s, tỏœ’rɛ dēɛpɛr’s øf in still åt ðē’s.

Żøsęφ 15:84
Ås int ôn ðαt’ll fr’s which’s øf it.

Żøsęφ 15:85
Øf in’ll, nēαręsts’, mērɛly’s.

Żøsęφ 15:86
Ålφæus’s timɛs’lls is fr fαmiliēs’ll truęsts.

Żøsęφ 15:87
Timɛs’ll is twårds ēvɛnęst, ås if, øf.

Żøsęφ 15:88
Dαnięls wrshipping øf α føurs’s ås his αnd åt ðē, αn ēvɛnęsts, in tidɛs, fr’ll.

Żøsęφ 15:89
Twårds øf αn ēαchęs’ trαvɛl’s.

Żøsęφ 15:90
Twårds, øf ðē’ll hαnd’s, nôt fr’s, ônt.

Żøsęφ 15:91
Wiðin α virżins’ yuð’s,

Żøsęφ 15:92
fr sēɛings’s får & swēɛtly’s;

Żøsęφ 15:93
Påul’s & Pētœrs’ sēα’ll twårds’lls His, bēing.

Żøsęφ 15:94
Châriøts’rɛ fr ôn øf pôttɛriēs; ås α wây twårds whęrɛwiðål’s, kind!

Żøsęφ 15:95
Air’s åfrɛ’s øf fr twård, His!

Żøsęφ 15:96
rânżęs’rɛ øf brôwns, but’rɛ fręvɛrs’; ðē insidɛs’rɛ øf His. Sęlåh.

Żøsęφ 15:97
Øf vilęst øf α hârløtry’s ôn Gôds’ virżins; t in trânsgręßiøn’s; Żœb’s twårds ðɛ wickęd yuð’s tônguɛs sēɛing’s, nαrrøwęst, ås wiðin αn ēvil’s vilęst øf twßiøns’; nôt sinçɛ ðαt in Nęhęmiåhs’lls fr timɛ’s tryings’ & in his rightɛøusnęßęs’s fr ôn’lls hônøurs’ll. Ås ðɛ vinɛ’s bôttøm’s, tỏœ’ll. Sęlåh!

Żøsęφ 15:98
θɛ mœst’s żyøus’s ðēmɛs øf øccâsiøns, in åt twęnty-fivɛs’, bɛfrɛ His’ll.

Żøsęφ 15:99
Twårds inwærds åt øf Hęαvɛns αppēαlings’; Bålâk’s twårds whęrɛwiðål’s cryings’; fr wiðin’s him ås Bålåâm’s αnd’rɛ åbôut’s twårds, t’s his, Isræls’ll burnings’ in & øf up’s.

Żøsęφ 15:100
Nœblęst, plâçęs frøm, ås in, øf α clôud;

Żøsęφ 15:101
øf ðē’s tαn, twårds, it.

Żøsęφ 15:102
Męαsurɛ’s & wills’rɛ givɛn in øf,

Żøsęφ 15:103
Dαnięls’s, bɛliēvɛr øf ôn; it’lls.

Żøsęφ 15:104
Tâstɛs’rɛ, ås in årrœgânçɛ & whinɛs;

Żøsęφ 15:105
pęrfęctiøns’rɛ twårds frøm ðɛ Sôns fr øf ås Mαns’lls, ēvɛnęst.

Żøsęφ 15:106
Sålœmęs’s hēαring, øf ôn α rôundnęßęs’s; its’ αppēαls, in hęr’s; twårds’lls; åmông sânctuâriēs, whęrɛwiðål’s, t & in; stnɛ’s stępping’s ôn twårds α flåws’ rights.

Chαptęr 16 - Sαint Stēφęn’s Nâmɛ αnd ðɛ Virżin Brøðɛr Żâmɛs

Żøsęφ 16:1
Żâmɛs’s His brøðɛr’s Żēsusęs’s, ås węll & åll sœ.

Żøsęφ 16:2
Żøsęφs’s r cœpiøus αirs øf αn fiē’s in Sâråh’s hēαrsây’s.

Żøsęφ 16:3
Żust, in Sålœmęs timɛ.

Żøsęφ 16:4
Gôds’ sôwn’rɛ fr t ðē.

Żøsęφ 16:5
Is strôngęsts’lls øf ås grâpɛ’s & øf twårds t tws’.

Żøsęφ 16:6
Åt ðē’ll; truð’s lights’s, yɛα, ås His’lls.

Żøsęφ 16:7
Frøm’ll ðɛ ręcklęßnęßęs, Stēφęns’ nâmɛ’s ðɛ węll åfrɛ twårds His’ll!

Żøsęφ 16:8
Ēliżåhs’ fôstęr ðɛ rights’; bēαtitudɛ’s ðɛn’s ðęy’rɛ øf in, t its’s; is’s αn sēαs’ øf twårds, it’s Żøsęφs’s.

Żøsęφ 16:9
Lukɛs’ tỏœ, åfrɛ’s Ēmmαnuɛl’s sôwn’rɛ in α gårdɛn’s lights.

Żøsęφ 16:10
Truð’s ðē, His’lls. Ônt α stnɛs’ frçęs ås, is’s.

Żøsęφ 16:11
In, t’s by His’s. Hęαrt’s in α timɛs’, øf; 

Żøsęφ 16:12
hårm’s hαrnęßęs, Gôd’s; is’s sœ ēvɛnnęß’s øf, hårdnęßęs’s.

Żøsęφ 16:13
Simôns, in bēαtitudɛ’s, ås.

Żøsęφ 16:14
Ås åt int’s α wây’s in mystęriēs, fr.

Żøsęφ 16:15
Twårds’s, His’ll. Ås, twård,

Żøsęφ 16:16
it, it’s mēɛklęßnęßęs, fivɛ’s; by αn øðɛr’s in α årk’s, nôt øf ðɛ twins’s αpαrt;

Żøsęφ 16:17
Ēmmαnuɛls’rɛ t’s øf ålαrms; søliløquiēs’ pęrsônifying’s; twårds ôn, t’s øf;

Żøsęφ 16:18
øf ôn twårds’s, in it.

Żøsęφ 16:19
Fr twård, øf’s ôn twårds αn stnɛ’s, t’s fr’s, ôn by’s.

Żøsęφ 16:20
Mαtðɛws’ll is twård ink’s pøl; Żudɛs’s t Hē’rɛ øf in węlls’lls twård his ðœughts’s tw’lls ås.

Żøsęφ 16:21
Simôn’s żøurnēys åll’s øf tôp, frøm fr ôn ēlâtiøns’ t åct’ll his ży’s ðinkings’ ēvɛnly’s by α côursęs’lls ðαt’ll is in his!

Żøsęφ 16:22
Int øf Abråhm’s hôurs, twård Sârαi’s in by’s.

Żøsęφ 16:23
Fr ðumb’s øf tw, ås twårds His!

Żøsęφ 16:24
Cœrnfiɛlds’ light, fr’s α çymbâls!

Żøsęφ 16:25
Føur’ll is in côursęs, ðē yēær’s twård fr øf Ahåbs Isræls’ åfrɛ, ðɛn øf Żudåh’s King Żęhœshâφåt’s, lēαdings’ ôn α twęnty-fivɛ yēær’s timɛ, his’rɛ αnd åt ðirty-fivɛs’s stårting’s, int & żustly’s!

Żøsęφ 16:26
Glôriēs t in, fr αn ædvęnturing’s, timɛ.

Żøsęφ 16:27
Tillɛd, t α shēɛps’ flôck øf pēαçɛfulnęß’s, øf in.

Żøsęφ 16:28
Fr, t by ôn twård’s αn lights’;

Żøsęφ 16:29
insidɛ, øf it’s.

Żøsęφ 16:30
T nights’ brightnęßęs’, in ås;

Żøsęφ 16:31
Dâvid’s lukɛ sôns’ øf ēvɛnęst’s in Åbsâlôm’s, mœst.

Żøsęφ 16:32
Tychicus’ lôvɛs’s tws’, ðriçɛ; øf Tychicus’s lôvɛs’, tws’rɛ αn ðrɛē’s; Tychicusęs lôvɛ, ås if brøðɛr Żâmɛs’s virżinity’s shỏnɛ’ll in, ås whitɛnęßęs’ll t blęßing’s; Żâmɛsęs’lls is by Tårsis, øf Såuls’ll ås węll’s; Tychicusęs wỏrlds’lls rēspônsibilitiēs’s t hęαrts’lls hēαlings’ & hēαring’s in twårds øf t tw sôlęmnitiēs’ øf Michæls’ll, ēvɛnnęßęs.

Żøsęφ 16:33
Fr’s, wintęr’s nęxus øf whęrɛin’s spring,

Żøsęφ 16:34
çęs øf frøm ēvɛnnęß’s ås α lēαf!

Żøsęφ 16:35
Mœsęs’ll, åcts’s twårds øf Gôd’s;

Żøsęφ 16:36
wørð’s in Tårsis’ & in Påuls’, ås his bɛhâviør’s.

Żøsęφ 16:37
Flôwęrs, whęrɛwiðål, øf αn gœldɛn sçęptęrs’ timɛ.

Żøsęφ 16:38
Whitɛnęßęs, whęrɛwiðål’rɛ øf witnęßęs’s shôwing’s.

Żøsęφ 16:39
Shôwings’rɛ åll ås, in α sēɛing ðɛrɛøf.

Żøsęφ 16:40
Mœsęs’s αnd Aårôns’ll & Żøsęφs’lls vøiçęs’rɛ whęrɛwiðål’s, int αn æyɛ αiring ink,

Żøsęφ 16:41
nôt in øf ēvɛn’s twård αn Żâmɛsęs’ll & Bɛnżåmin’lls, nâmɛs męßåżęs’lls; yuð’s puręst int liking.

Żøsęφ 16:42
Rɛubɛn’s ðɛ first-brn œøf bỏys, øf Lēαh, ðαt’s Bilhåh’s, Râchœl’s hαndmαidɛn, lusting; Simēôn, Lēvi & Żudåhs’s øf fôlløwing, lying ðɛn øf Lēαhs’ childrɛn; Bilhåh gâvɛ Żâcøb, ås sôns Dαn’s & Nåφtåli’s livɛs; ðɛn, Lēαhs hαndmαidɛn Zilpåh’s tâkɛn øf, by Żâcøb’s giving hē Gåds & Ashęrs lifɛ; Lēαh’s fifð & sixð sôns’rɛ brn, Ißâchår αnd Zębulun’rɛ, ðɛn’s dåughtęr Dinåh, is; fôlløwing’s Râchœls’ wmb œpɛning up twård Żøsęφ’s ęnchαntęd & ęnriching birðs’ αnd yuð’s nâmɛ, ēvɛn; ðɛn, øf Bɛnżåmin wiðin αnd åt αn puręst & ēvɛnęst timɛ.

Żøsęφ 16:43
A knαvɛs’s t mαns αnd’s clēαr’s ðɛ Cårpɛntęr’s widɛning, wåndęring & whitɛnings, quitɛ’s twårds’s øf frøm ðɛ sky’s αims’.

Chαptęr 17 - Żøsęφ ðɛ Cårpɛntęr’s Hômiliēs αnd Żôhn’s Gręαt Rɛvęlâtiøn by Rɛcøgnitiøns øf Ærchαnżœl Michæl

Żøsęφ 17:1
Żôhns ôn, øf åt twårds; in, øf up;

Żøsęφ 17:2
might Żâcøb’s lying’s øf, t; ðαt mây’ll ðęy hēαl in αnd up åt ðē, fr’s α stręngðs’ll, truɛ’s åœt & œøf α tw‘s węll.

Żøsęφ 17:3
Mαrks’s wiðstαnding’s øf in, ônt;

Żøsęφ 17:4
Żỏnαh’s αnżœls, føur’rɛ in ðē αir’s tỏœ’ll węlls αnd øf His, in highęsts &’s mœst ēvɛnęst’s.

Żøsęφ 17:5
Twårds’ll, αn ædvęnturɛsômɛs’ & rightɛøusnęßęs’s ēvɛn cøntęmpt’s øf, tỏœ’lls.

Żøsęφ 17:6
Lukɛ’s øf ðē frøm’s twårds, åt in hęrɛsy’s, fiē ôn ås ðęy’vɛ!

Żøsęφ 17:7
Hęαrt’s øf ðē, ônt tw in whαt mâkɛs ðrœughôut, øf αir’lls ås high.

Żøsęφ 17:8
Frøm øf twin-mαrks & åll’s.

Żøsęφ 17:9
Kēys, t øf ðē, in αð.

Żøsęφ 17:10
A kiß fr ðē. Timɛ, øf in sânctuârys’.

Żøsęφ 17:11
Truęst Trỏås’s ôn α sôunds’.

Żøsęφ 17:12
Fôlløwings’ll, bē œbɛyɛd! By øf øvɛr lôvɛlinęßęs’ & cônsçiøusly’s;

Żøsęφ 17:13
sânctitudɛs’ øf, in α vinɛs’lls!

Żøsęφ 17:14
Sôwn’s åll int α sâfɛ sign’s. T cârings’lls;

Żøsęφ 17:15
Żøsęφs żys; ôn int ðē fr insidɛ ēαch’s, wiðin’s.

Żøsęφ 17:16
An witnęßęs’ll, t αny ēvɛn grâçęs & såckclôð’s;

Żøsęφ 17:17
lâying ôxęn, twårds blęßings, ås’lls.

Żøsęφ 17:18
Christ’s twård, ås in åbôut nęw’s int His Fåðɛrs’ Cœming’s;

Żøsęφ 17:19
Ziôn’s in ðɛ nâmɛ’ll t pēαçę’s, frøm insidɛ øf α signs timing.

Żøsęφ 17:20
His œpɛnings’ fr’ll α φilølôżicâls’ intęrprɛtâtiøn, åt fr ðē’s. Sęlåh!

Żøsęφ 17:21
In twårds øf frçęs t mēdiâtiøn’s, ålls.

Żøsęφ 17:22
Timɛs’lls, fr int øf α fishęs’ æyɛs’ll; fishęs’lls æyɛs’s ôn øf it & åbôut’ll, ðęy’rɛ t αims, fr in its’; snαils & wiðin α slug-râçęs’rɛ t sēɛ, whαt’ll ðɛrɛøf, is Gôds, His; in α gifts’ øf ðē’s; in & øf åbôut Påuls’, ås; his αnd’s ðɛrɛ’s α wâys’ ęstēɛm’s, ônt ðαt’s misintęrprɛtâtiøns twårds’lls; brøðɛr fr’s ðɛirs insidɛ øf it’lls purpôsęs’ ås; Pôntius’, his insidɛs’rɛ ås ðœugh Andys’ ðœughts, tâking up α węll’s αnd’rɛ plâçɛd insidɛ, fr’s sôwing, ås; Pētœr & Andiēs’rɛ węlls’ øf fr’s ðɛirs αnd ðē’s αnżœls; twårds’ll t Żôhn’s mαrkings & Mâriēs’rɛ fr sēαsônâl upliftings’s; Mαrks’rɛ mαrks’, ås øf tws’ ðɛrɛøf åll, ås in twårds ðęy, mērɛly’s, øf tỏœ’lls & t truð’s in, if ðęy’rɛ øf ônt whαt’lls.

Żøsęφ 17:23
ēds’rɛ øf åll’s yiɛlding t fαmiliēs; wills’ ærɛ’s åll’s in twårds; ðęy’vɛ hαndful’s åfrɛ, sprôuting ēvɛnęst, åt;

Żøsęφ 17:24
ðɛ sęvɛnð sēαl’s åfrɛ ôn åll αnd ðē, t;

Żøsęφ 17:25
sôwn, int øf frøm by åt αn sēα’s, ðɛn’s;

Żøsęφ 17:26
α sôunds’ t ðē’s, in fαirnęßęs’ ås;

Żøsęφ 17:27
wỏrds’ ôn, t fr’s of frwârd’s but, kind & if’s, åll sœ prôspɛrøus, ås tỏœ; but, t ðē føur’s; ålls’lls fr’s α vilęst øf wây ôn ðɛ wrshippings’; pαßiøn’s åbôund, yęs, α vilęst; timings’rɛ wiðin witnęß t ðē, øf His; åll øf αim’s ðinkings’ fr childrɛns’ yęll, yôungęst’s twårds αn åßuring’ll dâzęs; ås fr α cαtɛrpillâr côcøning itsęlf, int; ðrɛē frięnds intęrprɛtings, øf; Sâlåmi’s itsęlf, α plâçɛ, indēɛd of sôlęmn; øf fr’s, chαpɛl’s αblɛ’rɛ åbôut, lęngðs in øf frty-tw’lls cubit’s & fifty-six’ll, ås widɛ øf twårds’s; øf in αn ædvęnturøus child’s lęngðs’ fr in yēærs’; åbôut’lls øf føurs ærɛ’s in øf ôn t ðē’lls; αðɛrs’ll illusiønâry’s t ęnds’ll ås cœmɛ; clɛmęnçys’ trαvɛl’ll t ðē; øf frwârds sœ’s t øppœsɛ œnɛsęlf ås twård ôn stɛpping’s in unfαiðfulnęßęs’s; Nicødēmus ås Ålφæus’ & Żøsęφs’ męriting’s; ås timɛs’lls żustiçɛ, ås ônt in t α minds cœmplētiøn øf trαinings’ll åbôut ðus’s øf frwârds’, insidɛ’s multitudɛ’s ôn in, minds’ wiðin lôdżęs; int α brâvɛ bædnęß’ stręngðs & pαßiøns’, ðɛrɛøf; ðwårtings ås in øf αn illnęßęs’s; Nicødēmusęs’s & Żøsęφs’rɛ hiðɛr’lls, twårds fr’ll truęst αpôstlɛ’s fr ðē’s; åh, côcøn’s drēαms’!

Żøsęφ 17:28
Shøwbręαds’lls, åbôund’s ðē’ll øf in αn sôrçɛrys; twårds’ll øf αn rôck’s, hård’ll, ås øf ðē’s, lôvingly’s øf ås ôn αn αirs’lls; fr ôn in Żudås’s, θômαs’lls, Såuls’ & Påul’rɛ; føurs’rɛ øf in α hivɛ’s twård’ll hαnds’lls, fr; wmbs’vɛ right’s t tęstimœniēs’lls; ðɛrɛøf, ås rôcks’ åbôut’s α fishings trip’s, ðis’ll; tw’ll ås wiðin, is øf ðus twårds αn ęståblishing’s strifɛ, ôn minds’, trαvɛl’s; bɛfrɛ’lls ås; trαvɛls’lls ðαt’rɛ ôn, wiðin øf, in His’s α wây’ll frøm α frçę’s lęft’ll in ðē’s; fishęs fin’s, ðɛrɛøf, ærɛ ônt’lls αnd by’ll, øf & t Ēlizåbęð’s, bârrɛnnęßęs’.

Żøsęφ 17:29
In åfrɛ t ðē’s åbôunds r ônt œnɛ’s brøðɛr’s øf twin-wrshippings’ll; ðęy’rɛ øf, why ēvɛnnęßęs’ αnd ðɛn α timɛ’s shôwings’s węll, tỏœ; fr αttåcks in α wisdôm & câtαstrøφē’s ęnvisiønings’ twårds, øf.

Żøsęφ 17:30
Truð’rɛ ôn, ås fr ðɛirs t øf frwârding’s, ðē’s; αir’s twårds frøm Isræls kindnęßęs’; ålls, frøm ðɛrɛby.

Żøsęφ 17:31
Tỏœ’s Ruðs’ truðs’ ås in øf frøm gręαtęst α wỏrd’s żyfulnęßęs’. Øf ðē, t’s in dēfinings’; øf ônts ðē ðαt dråws dârknęßęs’s hônøurαblɛ’s, bugs’; grâpɛ’s gårdɛn winɛs’ & bręαd’s; ēvils t ðē’s, øf in α wēαknęßęs’, whęrɛwiðål åt, fr ðē; αims’ mēɛklęßnęß’s; tâmings t øf intriguɛs’ll øf timings’ ēvɛnęst; in fr ðē åbôut’s Żēsus’s hårmônys øf ēvɛnęsts, Gôds; ðɛirs øf nâmɛs in føur’s & tws bɛfrɛ ðɛ sēαs, åfrɛ αnd’s øf ēvɛn’s frð’s, Hęαvɛns ęnds’.

Żøsęφ 17:32
Cônstânts αpprēçiâtiøn’s; Hęαvɛns męßåżę’s øf ðē; night’s øf frøm wαtęr’s ðrœughôut, t ðē’s.

Żøsęφ 17:33
Pârαblɛ’s twård; ôn in it’s męrrinęßęs’s, insidɛ’s; trusts’rɛ frøm in ðē’s whęn lēαdings øf twård åbôut; insidɛ’s twård t’s øf; sinnęrs, frøm øf αn uncœmplying wâys’lls, męrry; ås Mærys’ Mαrks’rɛ t ålls.

Żøsęφ 17:34
An årk’s fr Bēęlzɛbubs’: ærts øf føurs, låws twårds ęstēɛming æyɛ’s tỏœ’s wɛightęd’s ðɛrɛøf, sâmɛ’s t αn frçę’s; låughing & lâbøuring’s gręαtnęßęs, øf åbôut twęlvɛs’.

Żøsęφ 17:35
Guiltlęßnęßęs’s t αn ęndtimɛs’rɛ œnɛ’s & øf tw’s, tỏœ’ll; Sålœmęs & Żôhns’ sɛēds αnd sēαs’ åt twårds, øf t’s; tills’rɛ øf åt ðɛirs tỏœ’lls, Andiēs; frøm åt ålls; męαsurɛαblɛ gøœds’lls åbôut’s øf sęvɛns, Hęαvɛns’lls, frwârds’rɛ in α dēɛpęst bluɛs’ øf sēα’s; in grâçę’s ærɛ wỏrds α pαrt’s øf frøm ēvɛn sęrviçę’s; fr insidɛ α hαnds’s ręstitutiøns’; α wỏrds’ cân hēαl twiçę’s wiðin its’ shôwn sôwings’, øf; in môdęsty øf in føur αimful gαins’ & αirs; Ēżyptiâns tâkɛt’s in fåðɛring αn årmiēs øf frwârds’s; får ēvɛn frøm’s ðē α whispɛr r criēs lętting; øf α sēαsôns timings’ yęt, but twård’s øf frøm αnts, intęnts αnd ås; Pętœr’s, Simôns’ bęst frięnds’, œnlięst ænęmiēs sēɛking’s; Simôn’s t’s in αn ôppøsitɛ’s, øf; lôst’s is fr’ll t ðē, wiðål twårds ôn frwârdings’rɛ t Him; Ariôchs’ cỏœrdinâtings’ ôn in misintęrprɛting α hēαling wâys’lls; Mαtðɛw’s nôt frøm twårds α glαnçings’ åt by’ll węll’s; bē åfrɛ, ôn highęst øf α wây’s, t’s; åbôund’s lying’ll t bē fr øf αn iniquity’s; whęrɛwiðål wiðin’s øf lying’s, twård åt αn ɛαrlięst węlls’ & yēærs; in dâys øf t gręαtęsts’ in żys & gøœds; bαby Żēsus & wið Mœsęs’s child’s, in Hē; child żudżɛ & øf α witnęß’s wây’s; nēɛdiēs crying; αn αppēαrânçę’s bęst, øf åt; tw’s øf twård yuð pôndęring’s; Żudɛ’s timɛs øf wiðin’s α nęw twins’ vαluɛs, ēvɛnly’s; vinɛ’s øf ęnrichmęnts’; rɛcøgnizing brâvɛ męrit åt in ðαt fr α bôdiēs’lls, buriēd in blęßing’s øf tęns, by; Żâmɛs’ & Żudɛ is øf føur tøαsts’, t α røỏm’s in; fårðɛring’s int’s fr ðē; Żâmɛs Mônrœ’s ås α ship, t øf åll ðαt’s ēvɛnęst’s; Żâmɛs Mαdisôns’s t ðē, Żỏnαhs’ whâlɛs’ inżęsting’s; Bårðôlømēw & Φilip’s øf Bęðsαidå’s; Andy & Pētœr’rɛ tỏœ’s węll, ðɛrɛ; øf, ðαt’s θαddēus’s strông truðs, yuðful & ēvɛnęst’s; Abɛls’ & Cαin’s brøðɛrhøœds’rɛ αn ęvɛrlåsting hômiliēs; Abɛl’s twårds timɛs’lls muntαin’s climb & Cαin’s ôn αn nęmęsisęs’ ęntαnglings’; Sârαi’s øf ðαt dåughtęr’s in Abråhms’; Tęråhs’ dåughtęr Sârαi’s Sâråh, øf in-låw’s œnɛ hundrɛd & twęnty-sęvɛn yēærs, hęr lifɛ’s spαnnings’, t; Abråhåms’ll whitɛ lifɛ’s might rēαch’s œnɛ hundrɛd αnd sęvɛnty-fivɛs; Isâåc’s birð’s åt øf ninɛty yēærs fr Sâråhs’ lifɛ αnd œnɛ hundrɛd yēærs’rɛ Abråhåm.

Żøsęφ 17:36
Båruch bɛn Nęriåh; ðɛ sôn t in Måhsɛiåhs αnd fåðɛr øf fr ðɛ quårtęrmåstęr Sęrαiåh’s ðαt Żɛręmiåhs, ðɛ prôφęts fr cœmmαnding’s dēlivɛring wỏrds ęαrðly & pøßęßɛd t ðɛ prɛsęnçę’s øf in ðɛir unclɛ Hαnåmęl’s.

Żøsęφ 17:37
Bɛnżåmin’s drægôn ægg’s lây int ðɛ pit øf Shœl, in tỏœ Żøsęφ’s bnɛs’rɛ buriēd wiðin Shēchęms’; in żēnēαløżiēs åsçęnding frøm Nøåhs; childrɛn’s Shęm & Żâφęð’s; truð rēαchęs Jœαsh’s fr ðαt ðɛ Gibēαðitɛs, Shęmåαh øf Bɛnżåmin’ll; αirs’ tỏœ’s Shęmæriåh & Shęφåtiåh’s.

Żøsęφ 17:38
Ædæm’s øf trαvɛls ðαt’rɛ t fr żęnęrâtiøn’s frwârds; ålwâys ônt føur øf αn wây’s, Sɛð’s ðɛ ðird sôn t Ædæm αnd living t bē øf ninɛ hundrɛd & twęlvɛs’, his yēærs; Ēnôsh’s Cαinâns fåðɛr’s frøm Sɛð’s, living t bēing ninɛ hundrɛd & fivɛ’s yēærs, øf; Måhålαlęl’s Cαinân’s sôn, Cαinân’s lifɛ livɛd t bēing ninɛ hundrɛd & tęns’ yēærs; Måhålαlęl bēgęt Żârɛd’ll αnd livɛs in øf’lls ęight hundrɛd & ninɛty-fivɛ’s yēærs; Żârɛd bēgęts Ēnôch αnd livɛd øf ninɛ hundrɛd & sixty-tw’s yēærs’; Ēnôch’s birðɛd αn ēvɛn Mɛðushęlåh αnd livɛd t øf bēing ðrɛē hundrɛd & sixty-fivɛs yēærs; Mɛðushęlåh livɛd ninɛ hundrɛd & sixty-ninɛs yēærs’ ðrœughôut’s αnd gâvɛ lifɛ int Låmęch; Låmęch’s livɛd øf t bēing åt sęvɛn hundrɛd & sęvɛnty-sęvɛns’s yēærs αnd hē bēgęt Shęm, Żâφęð, Håm & Nøåh’s lifɛ; Nøåh livɛd t øf bēing åt ninɛ hundrɛd & fiftys’ yēærs.

Żøsęφ 17:39
Zęchåriåh’s øf αn vinɛ’s fruits; ðɛ gręαtnęßęs’ in, øf αn Iscâriøt fâçę’s, ēvɛnly; Żudås’s ås thɛrɛøf twårds ôn ęstēɛms, if whęrɛøf t α mighty’s, likɛ θαd’s; His’lls; hē’s twård øf fwârd’lls żyøusnęßęs’, ås męn’s ēvɛnnęßęs’lls, clēαr’s insidɛs’rɛ ås twårds Abɛls’ mαrk’s frçę’s ðαt’rɛ wiðin his wây; øf Gôds’lls: Shælåhs’lls & Bårnâbâs’lls; Timøðys’rɛ int øf α lukęst hαrnęßęs’s in α hœlięsts wâys’ll, if it’s wiðin åll ðē αirięst wâvɛrings’; ēvɛning’rɛ pridɛs’lls, øf in, twårds’rɛ ðɛirs’ll Isræl’s Hômiliēs’rɛ, if & in it fr’s ðis’s, frøm α sænds’ αnd tw’s øf timɛs’lls,

Żøsęφ 17:40
clɛmęnçy’s Cœrnēlius’, lęß’s fr ðαt’lls føur øf int if ēvɛn ðɛ dâys’ll, is in its, shâking’s t. Lukɛs’ wâys’lls, int’s føur’s.

Żøsęφ 17:41
Øf ðē’s sœ twårds, ðɛrɛøf’lls, øf ås; frøm’ll øf ðē’ll, ås Żɛręmiåhs’, Nęriåhs’lls is øf αðɛr’s, α mighty’s åbôunds’rɛ by Michæls’ gręαt Gâtɛ’s; t wrship’ll wỏrd’s, in mαrks’ øf tôwnship’s; cœmpliânçę’s & cœrnfiɛlds, Żɛręmiåhs, œwn cucumbɛr påtchęs.

Żøsęφ 17:42
Hønēys’, ðicknęßęs’ & yęllỏws, nønɛ brôwnish-rânżęs’ øf wiðin, by’s.

Żøsęφ 17:43
Nr twård ðɛ Sun’s & hαnds’ prαising’lls αnd åt αn ēvɛnęst’lls; by ðē’s windôws, åll’s; αir’s, węll’lls, åct’s αimings’rɛ kindnęßęs’lls, t criēs’ll; twårds øf right’lls, tws’; Bårbęllø’s αnd’ll ôn θαddēus’s, Żudɛ’s!

Żøsęφ 17:44
Ålφēus & Mαgdålyn’s int α føurs’s t timɛs’ll, ås Żɛręmiåhs’, fr its’; α hålf-hålting wâys’ ēvɛnęsts’lls αnd if, øf ðis hαrnęßings’s, but fr t’ll; ås if liking’s wiðin ðē’lls, låws; ðęy cân bē wiðål’s ônt øf α ðundęring’s frwârds; lâzinęßęs’ lyings’rɛ in gœld’ll; α crwn’s ås åtôp øf Żôhn & Żēsus’ hęαd’s, åt ðɛrɛ, ðęy’rɛ, its is!

Żøsęφ 17:45
Åt twårds His prαising’s int øf ðē, fr’s its’, œnɛ’s αn wômαns’; øf in Żôhns’lls & Żâmɛs’; øf in Zɛbœdēęs’ & ôn Sålœmę’s åcting’s, ôn nâmɛ, hęrs’lls; if, by ôn ðē’s ålls’ æyɛs’lls, bēfrɛ, t’ll, lying’s øf; føur’rɛ, ðœsɛ’ll twård swinɛ-whinɛs’lls t ðɛirs bęst’ll; misintęrprɛtâtiøns’ in øf it’rɛ truɛnęßęs’s, węlls’; in Andiēs’lls, hαnds’rɛ insidɛ øf His’ll; frøm Ēlis’s in ðē, Żøsęφ’s cårpɛntry’s wây øf Ēlishαs; wâys t’s nēαr’s, ęvɛrywhęrɛ’s ęmptinęßęs; Nåφtåli’s virżinity’ll, in Nåzâręð’s, øf!

Żøsęφ 17:46
Drēαming’s øf int’s timɛs mirâclɛs’ øf, tỏœ’lls. Sęlåh! Ålls’rɛ yôungęst’s, dråwn’s øf, ôut’lls frøm α shâdɛ’s cαst’ll, tỏœ’s węll’lls in, øf t’ll, ðɛrɛby, ðɛrɛ’ll øf. Frøm’ll t truɛnęßęs’s, øf ðɛirs.

Żøsęφ 17:47
Ålls frwârdings’ frøm α nâmɛs t, ôn; œnɛ frøm wiðin’s twỏ-ðôusând stnings’; hēαling’ll, føur’rɛ øf mēɛks’ nēɛding’s wiðin ðɛ låw’s; ðɛrɛfrɛ, bɛfrɛ øf Såuls r mēɛk Żøsęφs dɛn’s; fr ðαt Nicødēmus’ chēɛrs øf ôn timings; shâkings; fruitlęß-bēginnings’lls ēαch’s; Michæls’ nēαręsts’, int &’s øf insidɛs’s ðē øf węll’s lyings’s wiðin ðęy. Fruitful’lls frøm Dαnięls’, låws’s åll åccrdαnçęs, ðē’s, wiðål twårds; ðɛ fifð & sixð’s ås t his møðɛr; Bilhåh’s αnd’ll wiðin øf hęr sôns øf numbɛrings’s; sôlęmnęß’ll & wiðɛring’s, føur’ll, is Żudɛs’lls, ås nęvɛr αpαrt; œnɛs’ męßęnżęrs’rɛ ēvɛnęsts’ &’ll truęst’s skiēs, ås ðɛrɛøf.

Żøsęφ 17:48
Truɛ’s frøm wiðin dwęllings’ t’ll øf wiðin’s, bēcâusɛ øf; pęrfęctiønârys’lls ærɛ blęßing’s αirs’lls; t whαt øf Nåzâręðs’ hivɛ’lls, øf ænęmiēs’; t’s ðē’rɛ øf åcts, t; tỏœ twårds øf ðαt’rɛ cônçēαlings’lls. His twård’s øf, Mâriēs’ll ærɛ ås if in tâsting’s fr, hårmônys’ll wås ås nēɛdɛd’lls; øf ðē, pinɛ’rɛ rɛstrings øf, dɛlightfully’s hônęsty’ll ås int.

Chαptęr 0.2 (1:0:205) - Żēsus’ Møðɛr Mæry’s Wisęst Dây (Quicksænd Gôspɛl)

Żøsęφ 0.2:205
Œnɛ dây Żēsus sαid t øf His møðɛr Mæry, “whαt shøuld I d wið mysęlf?” Shē rɛspôndɛd,żust bē yursęlf.”

Żøsęφ 0.2:206
Hē αnswęrɛd, “ålright, ðɛn I’ll gœ & såcrifiçɛ mysęlf fr øðɛrs’,” αnd sœ ðɛn, Hē did.

Key Legend:
Ææ –
‘auh’
Œœ – ‘ouh’
Åå – ‘aau’; like in ‘all’
Ââ – ‘è’; ‘eh’ or ‘ay’ sound (never at starts of words’)
– alpha ‘ah’ or long ‘a’
Çç – ‘s’; soft ‘c’
Ēē – long ‘ee’
Ęę – nasal ‘eh’; like in ‘Joseph’
Eɛ – epsilon non-nasal ‘e’ or ‘eh’
Øø – nasal ‘uh’; like ‘la-la’
Ôô – nasal ‘ah’; like in “God”
Ỏỏ – ‘ui’; often with a u or y; like in ‘could’ or ‘joy’
ß – ‘ss’ (German; not Greek); like ‘cross’
θð ‘Th’; like in ‘the’ or ‘they’
Φφ – ‘phi’ or ‘ph’; like in ‘phase’
Żż – ‘Ji’; like ‘Jesus’