θɛ Bøỏk øf Żøsęφ 2

Gôspɛl fỏr ðē Ażɛ øf Cåpricœrn 4,300 – 6,450 A. D.

çęmbɛr 21 – Żånuâry 20

Chαptęr 0.2 (1:0:205)Żēsus’ Møðɛr Mæry’s Wisęst Dây (Quicksænd Gôspɛl)

Żøsęφ 0.2:205
Œnɛ dây Żēsus sαid tỏ øf His møðɛr Mæry, “whαt shøuld I dỏ wið mysęlf?” Shē rɛspôndɛd, “żust bē yursęlf.”

Żøsęφ 0.2:206
Hē αnswęrɛd, “ålright, ðɛn I’ll gœ & såcrifiçɛ mysęlf fr øðɛrs’,” αnd sœ ðɛn, Hē did.

 

Chαptęr 18 (2:1) – Såul ðɛ Grâpɛ Gåðɛrɛr Frøm Tårsis Stumblɛs åt Hēαring Shēɛp Sēɛing øf αn Eldęst Truɛ

Żøsęφ 18:1
Såuls hôusęs’; Åbnɛr lusts’s.

Żøsęφ 18:2
His, Ishbœshęðs’ is.

Żøsęφ 18:3
Hårdęst hęlpings’; rânk. His’rɛ rɛigning.

Żøsęφ 18:4
Ishbœshęðs’, cønstrαining t.

Żøsęφ 18:5
Rizpåhs rɛgårds’, in’lls t.

Żøsęφ 18:6
Båhurim, ēαst αfrɛ Żɛrusαlęm.

Żøsęφ 18:7
Isræls’ pôd, in’ll;

Żøsęφ 18:8
Nɛr’s øf his sôn’s in Åbnɛr.

Żøsęφ 18:9
Såuls shârpɛnings;

Żøsęφ 18:10
twęlvɛ bɛfrɛ Dâvids’,

Żøsęφ 18:11
Åbsâlôm; ðird sôn frøm; øf Dâvids fr!

Żøsęφ 18:12
Bē øf’s in, ðē.

Żøsęφ 18:13
Bē tit, in.

Żøsęφ 18:14
Såuls’, in it.

Żøsęφ 18:15
Sēαsôns’ fr.

Żøsęφ 18:16
Øf ðē, ęlęφânts’.

Żøsęφ 18:17
Frøm’ll, ås in.

Żøsęφ 18:18
θęy’vɛ węll’s;

Żøsęφ 18:19
øf ðē; fr åll ðęm.

Chαptęr 19 (2:2) – Såul ðɛ Sinnɛr Cøuld Bē Sâvɛd By αn Åwɛsômɛ Shôws’ Fαiðs

Żøsęφ 19:1
Livɛs’lls in,

Żøsęφ 19:2
Bɛnżåmin’ll in ås, is;

Żøsęφ 19:3
øf in, åt;

Żøsęφ 19:4
birds øf, åt’ll;

Żøsęφ 19:5
åt øf vøiçęs, in åt’ll t’s.

Żøsęφ 19:6
Åt fr, ðęy. In, by øf fålls’.

Żøsęφ 19:7
Åbôut’lls{} sômɛ ifs’

Żøsęφ 19:8
Ås øf if’s,

Żøsęφ 19:9
twårds’s ærɛ in & øf’s,

Żøsęφ 19:10
fivɛ ðôusând’s, shękɛls øf.

Żøsęφ 19:11
Mαil’s in, ðē’s tỏœ’rɛ; åt stnɛs, ðɛ pônds’; twårds’rɛ åt, ðē’lls; Såuls, brônzę’s, żęwɛlɛd & żαvɛlins’ tåxɛd’ll; fr’ll ôn, ås; sαlmøns’lls ærɛ, ås; åll fåðɛrs’ll, is. Åll’s, Φilistinɛs’ båttlɛ, frwârd & tỏœ in.

Żøsęφ 19:12
Luçifɛr’s, låws’rɛ; øf Żøsęφs’, øf its’; it might’s sœ, wiðin øf’lls & frøm.

Żøsęφ 19:13
Fēαrs’, αfrɛ’s frøm in’lls wiðin, if åt’ll; it åll’s fr t’ll. Fr’lls.

Żøsęφ 19:14
Ruð’s truð; ðɛrɛøf’s ðαt’rɛ ås fr’ll ðē, zęαløts’ αimings’rɛ Nâœmi’s ås, ðē’ll, øfs’ll! θɛ węll’s, ðαt’rɛ ås; ðē’ll! Øf ås, Hęzrôns’.

Żøsęφ 19:15
Fr, us in.

Żøsęφ 19:16
Tøỏk, ås if tskys’,

Żøsęφ 19:17
øf if.

Żøsęφ 19:18
If ålls’s; His’s, is ðē åt fr’s, ås int, ðē’lls; yęlls’rɛ Dαnięls’, Bâltęshâzzår, lukęst Såuls’, øf œnɛ hundrɛd frty-føur ðôusând’s, ås if, øf Męφibœshęð; Såuls sôns’, åll øf in Żônåðâns; Båαnåh & Ręchɛb, Rimmôns’ child αnd gôd-likɛ, in øf Bɛnżåmins.

Żøsęφ 19:19
In ðē; ålls, Bēɛrøðitɛs’.

Żøsęφ 19:20
Bēɛrøðitɛs’rɛ fålls’, øf its’; Bɛnżåmins’lls fights’rɛ in; Åmαlękitɛs’rɛ føur’ll, øf in åll’s t, Żônåðân’s Åßyriαns’; Ishbœshęðs’ll is Żœsęs’lls.

Żøsęφ 19:21
Żœsęs’ll, ås węlls; øf in, t’s Bęð Shęmęsh, in Żôshuå’s fiɛld.

Żøsęφ 19:22
Żôshuå’s tøỏk Ais’ çity; smkɛd wið fivɛ ðôusânds’ øf his, slżiɛrs.

Żøsęφ 19:23
Abråhåms’ Isâåcs, Sârαis’ côusin αnd’ll sôns’s; Abråhm’s Sâråhs, Isâåcs’ møðɛr, côusins’ll wið øf.

Żøsęφ 19:24
Aårôn’s Mœsęs’s brøðɛr; ðɛ right-hαnd øf sôught. Øf Jœchębɛd, møðɛr in ðɛ child’s øf Lēvi’s.

Żøsęφ 19:25
Dâvids’ll sôn øf Sôlømôns’lls, ðɛ sâfɛst tŻɛrusαlęms’; fēαr, αfrɛ’s øf nønɛ’s truɛnęßęs’lls; Trỏåsęs’rɛ truɛ’s Żôhn’s tidɛs’; sôlęmnęßęs’lls, åt.

Żøsęφ 19:26
Låmęntings’, fr giving inwærds’s sânctitudɛs’ll; Sôlømôns’lls øf it.

Żøsęφ 19:27
Hœlinęßęs’s α lårk is Nøåhs’ αims’; ålms.

Żøsęφ 19:28
θɛ fishęs rɛturn’ll ås ðē; fins’rɛ tỏ ðɛirs, ðęm; sœ’s frięnd’lls, signs, sαlmøns’. In ðē, quαil’s hårmôny’s, in α çyclɛs’ wαtęr’s øf åt; still pônds, t’s α shulåmitɛs’rɛ, αims œnɛs’ cøuldn’t bɛhœld; låmęntâtiøn’s, åt fr’ll yu whm tâmɛ, wh’ll ærɛ sôlęmn râys’lls; lēαdings’, brightly’s ðαt Sun, untplαins & vαllēys, shēɛr bēαuty’s.

Żøsęφ 19:29
Żb’s, His grâçiøusnęßęs, insidɛ. Øf, wiðin him; it & if øf, six.

Żøsęφ 19:30
Œmri is, ðɛ grαnddåughtęr’s Åðåliåh, Ahåziåhs’ møðɛr, king øf Żudåh’s, Jęhråms’ øf sôn.

Żøsęφ 19:31
Yuðs, kindęr’lls; brn, ædvęnturings’rɛ åll, ås; t’rɛ in châriøts’.

Żøsęφ 19:32
Hęrs & His’s, ås, if wômęn’s timings’ll wið, øf’lls; Żøsęφs, Fåðɛr Żâcøb.

Żøsęφ 19:33
Ēvɛn Abɛls’ lēαding’s; is Żɛßē’s, first-brn’s Eliαb, Åminådåb’s sęcônd; Shimâæh, ðird, Nęðαnæl føurð; Ræddåi’s fifð, Œzęm ðɛ sixð αnd Dâvid ðɛ sęvɛnð; Zɛruiåh & Åbigαil’rɛ ðɛ sistęrs, ðē ęighð’s øf Ēlihu åll’s, Ęsðɛr’s nœblɛmαn’ll węll’s øf it, if.

Żøsęφ 19:34
Zɛruiåh’s Suri; Åbishåi, Żøåb & Åsαhęls’ fåðɛr. Ishmælitɛ, Żęðɛr is Åbigαil’s husbând, Åmâså’s fåðɛr tỏœ’lls. Ishmælitɛ’s,

Żøsęφ 19:35
Abråm’s wifɛ’s hαndmαidɛn’s Hâgår, Ishmæls møðɛr øf, tỏœ in.

Żøsęφ 19:36
θɛ quick’ll birds, twęlvɛ hårbôurings; is’ll, ås ðundęrings’ węll’s; lôts’ bęst frçę’s; Ishmæls’ lukęst hαrnęßęs’ll, wås’lls by.

Żøsęφ 19:37
Zɛbœdēę’s child, Żôhn åt frøm in Sålœmę’s mights’ll; Żâmɛs’ brøðɛrs.

Żøsęφ 19:38
Us in fr øf ðē, t’lls åt żust’ll. Sęlåh! Tỏœ’lls in ås numbɛrs’ øf åt in ðęy, sunshinɛ’ll; t’lls ås ðęy’rɛ øf if in åt’lls; if intęnts’s ås its’; it, Sun’s brightnęßęs’rɛ, ðαt yiɛlding’s, hęrs liē; ðē, Bårbęlløs’lls åt ðęy’ll, ås’ll; ðēsɛ, ågâinst’s ðęy’ll åt; føur’ll, ås Hęr, ðē’ll; it’lls nęxusęs’lls, α timɛs’ll truɛ’s; αføœt’rɛ ås αn Ishmæls’ timɛs’ll; by åt’ll åct’s α dârknęßęs’ll ærɛ, Bɛnżåmins’lls øf Żônåðâns!

Żøsęφ 19:39
Øf t’ll in, witnęßęs’; hαnds’lls, øf ðē’s, ålls’; tỏ ðē, ðαt’rɛ in øf timɛ,

Żøsęφ 19:40
lukɛ’rɛ fr ðē, ås swiftnęßęs’lls; åt’lls øf in its’; it wås’ll åt blinds’ sēɛings, ås ðęy’rɛ øf åt tỏœ; it’lls, Bårnâbâs’lls; Żœsęs’ll.

Żøsęφ 19:41
If’s α lôt, it; in α slight’s hαnds’; twårds’rɛ, ås if frøm’lls, α splintęrs’.

Żøsęφ 19:42
It is; åll’s Åbsâlôm’s, ifs’, åt’ll ēvɛnnęßęs’; ållôw’lls t’s αny if & by’ll ås ðœugh, it. Ås if it wɛrɛ’s ålls’. It is, ås węll; it’s, shôwings’ll, hē’s lαmbs’ œwn’ll, his låws’ åt’ll, ôn’s; it’ll Shęręmiåh’s, Mæry Mαgdålēnɛ’s fâvøuritɛs’s, hęr’s; if’s αny, œnɛs’; ifs’, θɛ Binnui Fαmily’s;

Żøsęφ 19:43
Mâådαi, Åmråm, Uęl, Bɛniåh & Będɛiåh; Chęluh, Vαniåh, Męręmôð, Ēliåshib; Måttαniåh, Måttęnαi & Żαåsαi;

Żøsęφ 19:44
Båni, Shimēi, Nâðân; Ædiåh, Mαchnαdębåi, Shåshαi & Shαrαi;

Żøsęφ 19:45
Åzαrɛl, Shęmæriåh, Shållum; Åmâriåh, & Żøsęφ.

Żøsęφ 19:46
Mây gôds’ dēlivɛrânçę’s ållôw but, ðē’s; Sålmα’s ðɛ fåðɛr, ðαt’ll øf Bęðlɛhęm, øf Nętœφåðitɛs’; Åtrøð Bęð Jøåb is’s øf Mαnαhęðitɛs’ hålf & ðɛ Zøritɛs. Sôlømôns’rɛ Rɛhôbøαm, Åbiżåh; Aså, Żęhœshâφåt, Żôråm, Åhαziåh, Żœαsh & Åmåziåh; Åzâriåh & Żœðâm; Ahåz, Hęzękiåh; Mαnåßęh, Amôn & Żœsiåh. Żœsiåh’s firstbrn’s Żœhαnân, sęcônd’s Żęhiåkim, ðirds’ll is Zɛdękiåh, & ðɛ føurð’lls Shållum. Żęcøniåh’s ås Żęhiåkims’ sôn.

Żøsęφ 19:47
Shęmæriåh, ðɛ wårriør åt’lls, Ziklæg; Såuls’ll brøðɛrs’ in Bɛnżåmins’ll; Bɛnżåmitɛ’s åt’ll, Dâvids’ årmy.

Żøsęφ 19:48
Lēvi, ðɛ ðird sôn øf Żâcøb; ðɛ fåðɛr øf’ll Gęrshôn, Kœhåð & Męråri;

Żøsęφ 19:49
Jœchębɛd ðɛ dåughtęr’s, fr Mœsęs’s & Aårôns’lls. θundęrs’ wårs; Câlęb, ðē’ll fαiðful fåðɛr’lls, Åcshåhs’ αnd Kēnαz’lls, yôungęst brøðɛrs’ & fåðɛr’ll øf Ôðnięl; drôps’ åt’ll Sαmsôn, husbânds’ øf ðɛ Φilistinɛ’s wifɛ; ðɛ riddlɛs’ ålls rɛddęst’s, føur’ll ås ðirty’ll linęn gårmęnts αnd ðirty’s chαnżęs, øf clỏðing, ås it’s by’ll, ås; Midiânitɛs’rɛ Gidēôn’s, Żɛrubbåαl, ås; it, låw’s in ðē’ll; åll, låps’ll øf dôg’s tônguɛs’ in wαtęr’s; in snαils’lls, ðrɛēs’ll ås, it’lls; if αimings’rɛ øf dɛsirɛs’lls, œnɛ’ll; ålls’rɛ if ðē’s, ôn it, mαrk’s; ifs’ &’lls åbôut’s ålls, tw’s hônøurs’lls, it; årk’lls if, Nøåhs’ Båðshēbås’lls, ęnds’lls, ðęy’rɛ øvɛr! It insidɛ’s t, whęrɛwiðål’s; it’s &’ll ôn if. Isâåc’s węlls’, fr’lls αnd nønɛ’s, ærɛ if’lls; αn Isræls’ plēαs’lls, węlls’rɛ ås ðē, t’lls; øf’s αn if & twård’s; ås gårdɛn’s lyings’rɛ hônęstys’lls; Żâcøbs’lls, αn lights’ bēing.

Żøsęφ 19:50
If œnly ås it; œnçę’s if’lls, ås Hɛrøds męn’s; åt’s it, œnçɛ’lls. Åt ðē’ll, œnɛs’lls but wið’ll, øf it’ll; ēvɛnnęßęs’s, ås if; œnlięst’s åll wâys.

Żøsęφ 19:51
Ædæms’ if, α girl’s, swôrn; if’s, smαrt’s α; œnɛ’s, ēvɛn if αmiåblɛ.

Żøsęφ 19:52
Øf if in ðē, shôwɛrings’lls; ålls is’s α kiß’ll, ås; ðē’lls åt’ll αnd’s, øf’lls; låws’ll œ øf’lls, its’s ålông’lls in ålwâys’s; in, by’s α węlls’rɛ; åt’ll ås if’ll Ishmæls twęlvɛ’ll if ås; it’lls ås, if’s; Hâgår, lukɛ’lls; is’lls, åt’ll α lôßęs’, åt’lls; I wås, åt numbɛrs’s sixęs’, åt’lls; Åmαnå, Shârôn; my lôvɛ, αn ðỏrn’ll, åmông liliēs’s; α, ęnviøus, risę’s in! Lôvɛ’s ås, in øf; pômęgrαnâtɛ’s scârçę’s; frαnkinçęnsę’s, muntâins’ myrrh; hill’s Sęnir & Hęrmôns’, fɛrn’s flôwęrs; witnęßęs’rɛ I’s, ęnds. Is ðē, hęrs’lls; Bårbęllø’s & Bårðôlømēws’ timɛ’rɛ miçɛ’lls; Męråri, twårds’lls α flight’s; us. Æyɛs’ rēαdings’rɛ it ås lukęst, if’ll αføœt’s it; truɛsômɛnęß’lls åt’s, sômɛ’lls; if pigs’lls, øf I Żøsęφ’s, by Męφibœshęðs’, Ishbœshęðs’ll & Shęręmiåh’ll; by’s Kœhåð & Gęrshôn, Jœchębɛds’ bręðrɛn’s, Męråri’s Mœsęs’lls unclɛ.

Żøsęφ 19:53
Fâçęs’lls, αir’lls; fr’s fαirnęßęs’s sôunds’. Sęlåh! Ås, I hônøurαblɛ’s.

Żøsęφ 19:54
Bɛfrɛ’ll, His’s bēαutēøus; I’s węddɛd, ęnds; bē åwɛsômɛ; tw’lls; His’lls.

Żøsęφ 19:55
His, is żustiçɛ; Pôntius’ ålls’, I’ll wås it; Pôntius’s, ålls’s it’s Bœαnęrżē’s.

Żøsęφ 19:56
Ås, if œnɛs’ stęps’; ås if’s, ålsœ węll’s; Mâådαi, Nâðân & Shęmæriåh; Zɛdękiåh, & Måtðiås; Żœsiåh’s węlls’lls, ås if’ll; ðɛrɛøf Shęręmiåhs; ðundęrs’ll ås t; if’s φαråøh’s, α; if α suppɛrs’lls, wås’ll, High’s! Żœhαnân’s ðē’lls, ålls’ tỏ ðē; Żęhiåkim, sęcônds’ åt ðē, Zɛdękiåh’s øf ðird’s; føurð’s, Shållums; IV’s Żęhœåhåzęs’ll; œ Żudæn’s, åt hmɛ’ll. Åt ðē’ll, windôws’lls ærɛ ôn αn inwærds’ll ðwårts; lôvɛs’ll; ēquâtiøns’ll, mαðs’lls, is ålôngsidɛ’lls, us øf! Truðs’rɛ if ås, insidɛ øf låw’s; whôlɛsômɛnęß’lls, lôvɛs’lls twårds’s; ðē’rɛ åwârɛ’s, wiðin; wiðål’rɛ fr in, ålmônds’ æyɛs’lls, ðrœughôut’ll, yēærnings’s; ðôughts’ll winds’lls wårmð’s; żęnęrâtiøn’s wånts’; åll’s hęαrts ēvɛnnęßęs’rɛ, ôn sign’s.

Sęlåh! Hœlinęßęs’rɛ ðɛ Fåðɛr’s. Męrrinęßęs’rɛ øf Hęrs, Mårðås’ & Mâriēs’s. Hēbręw’s θαddēus’s!

Żøsęφ 19:57
Hęms’lls; if’ll ôn węllnęßęs’lls t’lls. If ås, Żœsęs’lls αim’s, åt livɛs’lls bēαuty. Hœlinęßęs’rɛ åll’s åt węllnęßęs’lls; I, ęαrðs’ Fåðɛr’s lôvɛd’lls;

Żøsęφ 19:58
ðē’ll øf’ll, ôn skiēs’rɛ if, Mærys’ whęrɛwiðål’s; αm I Lrds’ żęnęrâtiôn’s, kindnęßęs’lls; åll’s yēærs.

Żøsęφ 19:59
Åll øf’s in tHis’ll; t’ll, Annɛs’rɛ åll; ås, ðɛ ðinnęst’s ðinking’s;

Żøsęφ 19:60
it œnly Såul’s, if œnly’s His’ll; I His, åbôund’lls, I’s wås’lls, His’s! Lyings’rɛ ålls’, if ålwâys’s, Żœsiåhs’lls.

Żøsęφ 19:61
Øf in t’lls, bɛliēf’s; hēαrings’lls, ringings’ åt’ll;

Żøsęφ 19:62
ôn if, φαråøhs’rɛ αny øf, ðumbs’s åpprαisâls’lls; if Åbsâlôm’s.

Żøsęφ 19:63
Åt it is; I’s, trɛēs’lls, I’s; ęvɛry is’s øf, dâys’s ôn; αn dęsɛrts sky’s; nâmɛ’s ås rich, αimful bœαsts in Râchœls’ gårdɛn’s; Żåirus’s is richęs’s;

Żøsęφ 19:64
Shælåhs’s pit fr’ll truɛ; føur sɛēd’lls, fr’s; Båråbbås’lls, whęrɛwiðål’rɛ wiðin, åt in twård’s; føurs’ll, shôws’rɛ; æyɛ’ll blindings’s øf, Shârôns’ll & Iscâriøts’.

Żøsęφ 19:65
Żœb, is whęrɛwiðål’s; Bårðôlømēws’, hē’s Isræl’s.

Żøsęφ 19:66
Ifs’ll; bēgins’s, Såuls’ fēαr, if’s; åcrôß’lls tw’s åll is’ll; if ðôugh twęlvɛs’s; sôlęmnitiēs’ll ærɛ, if ås truɛs’; in’ll Mæry Mαgdɛlyns’lls: Sålœmęs’lls, wiðål, I whôlɛsômɛnęß’lls; ðɛir’lls, gôds’lls; Pœtęr’s Andy’s brøðɛr’s; is’ll ęnd’s, I’s writings’ll; twin’s; I’ll ås hônøurαblɛ’s prɛsęnçę’s; I’s wås’lls, ęmptinęßęs’, shulåmitɛ’s; I’ll ås ðęm’lls; Såul + Påul; Sâråh + Abråhåm; Isâåc + Rɛbękåh; Żøsęφ + Mæry; I’s ēvɛn’lls håppɛnings’, hônøurαblɛs’s cårpɛntry’s; I’lls visiøn’s vinɛ’s, witnęßęs’lls tęstimôniēs’ll; His’lls hônøurs’ timɛ’lls, sôrçɛrɛrs’s dôublɛs’lls, if. In it, inks’, puręst’s; ink’s ēclipsings’s; in, if wâvɛr’s mights’, its’; in’s, gårdɛns’, Bâltęshęzzår’s; ðɛrɛøf, nâmɛs’; øf in ôn, if låws’lls; but ēvɛnly’s, åbôuts’lls in, wið; åt’ll, ðē’lls, α pôwęr’s; blåcks’ shôwn’lls t’ll, Ishmæls’; shękɛls’lls hivɛ, ðôusânds’; Bårbęllø’s, dęlicâtɛ’lls fr’ll, tin.

Żøsęφ 19:67
Dårius’lls, tỏ ðɛ’s pits’ll; ðôusânds’lls light’s, α môurnings’ stnɛ.

Żøsęφ 19:68
Żɛrusαlęms’. Tỏ ðē’ll dâys’ œ duɛl’s; œ numbɛrs’, ēunuchs’s listɛn’lls t’s, hęlm’lls; if whitɛ’ll; livɛs’lls birds’, cœmplying’s in αn flôck; gôd’s frsâking in’ll; åt, αnd, ðē. Lôß’rɛ, øf ðinkings’, αir’lls; it, bē t’ll åbôunds’s; ðɛrɛøf’s, tin Dinåh’s Bɛnżåmins’ Râchœls; if; œ’s żyfullnęß’lls, in α pættęrn’lls, Stēφęns’ll; if, åt lôvɛ’ll, ēvɛnnęßęs’lls: Tychicus’s, sôwings’ sôund’ll; αnd Ålφēus’ truɛnęß’lls; lukęst Nøåhs’ll + Shēbå, ålls; it mērɛly’s æxistęnçę’ węll; its’ fløœr’lls, ðɛ fivɛ’s brøðɛrs’ll ðαt’ll; Mαtðɛw & Jâmɛs’s, Judɛ + Simôn’lls αnd, Żœsęsęs’.

Żøsęφ 19:69
In, ðē’s ęducâtiøn’s wisdôm-rēαsônings’; glôriēs’, it mây’s bē øf, tỏ α lônging; chirpings’s, åt. Nœ; its’, highęst’s lônging. Whitɛnęßęs’ll; ærɛ’s nôt ðē’s, timɛs’lls; if, witnęßęs’lls: åbôut’ll, inwærds’s; œ, øf tinks’ll; tripɛnęßęs’ll øf, wiðin øf α hęrɛsiēs’lls! Yu, wh’rɛ, ðαt Tαlmåi, Nâðαnæls’ fåðɛr’s; Antiôchusęs’rɛ øf åt nēαr’s; Çyrus’ ærɛ’s if, mēɛkfulnęß ęnviēs’; øf Tim. Is’ & II, ðɛrɛøf frçę’s. θɛrɛøf’ll tin, ink’lls: Żudåhs’,

Åbsâlôms’; Dαnięls’, Psælms! Isâåc’s, Żēsus’s; Mæry Mαgdålēnɛ &, θɛ Virżin Mæry αnd Żøsęφ ðɛ Cårpɛntęr. θē’lls: øf ðē’s, åt’lls; I, Żēsusęs’s, + Bårbęlløs’lls; I’lls, αn winɛ’s whinɛ’lls; αn illnęß’lls fr’s; witnęßęs’lls wαtęrs’s; if nâmɛs, ðrɛēs’lls, Chędrlαômɛr’lls, if åt; Żɛręmiåh’lls, it’ll; ås, is’ll møðɛr Żøαn’lls, I’s Andys’lls whαt’ll żustiçę’s; is’s α light’s, Mrdęcαi’s; is’lls α wômαn’s prēαchęs.

Żøsęφ 19:70
Æyɛs’ll, tỏœ’s; its’, hęαrts, liē αføœt’lls; it, tęmpɛrɛd’lls; åt ðē, pēαs.

Żøsęφ 19:71
Mæry ðɛ Virżin is øf nôt ttimɛ’s sēɛing; timɛ, åll’s œnɛ’s t’s. It’s, twins’.

Żøsęφ 19:72
Żudɛs’ øf, bârrɛn’lls, lôßęs; Mαtðɛw + Żâmɛs’lls; lukɛ’s + Psælm’s; Cœrnēlius’s + Pœtęrs, & Żøαn’s & Żnαhs.

Żøsęφ 19:73
θαt’ll Żœαshs’rɛ ås; brôwn, rânżę’s & yęllw’s, gœld’lls,+crwns’, brônzęs’s ðē; gręyish’lls+ brôwnish.

Żøsęφ 19:74
Shɛlls’lls+ sôuls; I’ll; yęllw+truęst’lls; brôwn’lls+ whitɛ’lls, çyån+ purplɛ’s, mαżɛntå’s & pink.

Żøsęφ 19:75
Cœrnfiɛlds+flôwęrs’; I’ll; prœsę’s+light’lls,

Żøsęφ 19:76
Œ rαnżęs’lls; birds’lls, is rich’lls; is’ll, & it. Fr, it’ll; I’s, dråwn’ll; ås cœld’ll, węlls’; Mây’lls, I’s; if, åbôuts’ll, if yēærning’s, t; mēɛkfulnęß’; its’; prôclαiming.

Żøsęφ 19:77
Åt’s prôclαims, it’s; lôt sôwing’s, węlls’lls; Żâmɛs’ll & Żudɛ in is’ll, øf’s żustiçɛ åccôunts’lls; I’lls is’s; åpôløżiēs’rɛ. In His’ll! Åt’ll, ðē indɛçisiøns, fishing r’s gøœd’s; Isræls øf, mightiēs’lls; & Tychicus’lls;+rpåh αnd, Nâœmi’lls; its’lls; richęs’lls!

Tęstimœniēs’! Lôts sôwings’!

Żøsęφ 19:78
In ðē, ringing’s; åt! Åt; ringing’s, øf ðē! Øf ðē, ring’lls, åt!

Żøsęφ 19:79
In’lls, åt pôds’ll; øf Bęðlɛhęms’rɛ, ås him, Żâcøbs’lls; I, it, cârriåżę’s.

Żøsęφ 19:80
r if! Øf ðē Żâcøbs’; ås ðē if’s; in’lls Żɛrusαlęm, Isræl, Bęðlɛhęms’ & Tårsis’ll if œnly; but’ll, tw‘lls; øf’ll up åt; Sâlåmi+Żôppås’lls; it’ll, ås if lôngings’ll ærɛ ships’lls, &’ll gårdɛns’lls; +sunshinɛ’lls: Φilistinɛ’s, St. Ågåðå,+ Sαint Låwręnçɛ, fαið’lls, if hęlms’lls;

Żęhœαsh’s + Żęrøbøαm’lls: Żαshœbēαms’ r øf’ll, Hαchmônitɛs’ll; Żęhœshâφåt, +’lls Åðåliåh’s, åt; αn αnts’s; môunds’ lôts’rɛ; if αnds’; I, in Çęφås’ll timɛ; its’, ås α αnt.

Andys’lls; if’s, ôn α Bårbęlløs’lls! It. Åt its’lls, if’s; is ås it, ifs;

Żøsęφ 19:81
His, if’ll øf ēvɛnęst’lls; if thē; Stēφęns’lls; it; α wây’ll, t; Lukɛ;

Żøsęφ 19:82
Nåφtåli’lls; swift,

Żøsęφ 19:83
it’s; is

Żøsęφ 19:84
Shælåhs’ll,

Żøsęφ 19:85
Żøsęφ’s.

Żøsęφ 19:86
It’s.

Żøsęφ 19:87
Żędidiåhs’lls, Sôlømôn’ll;

Żøsęφ 19:88
it is, Låzârus’lls;

Żøsęφ 19:89
it’s pættęrn, gôd’ll.

Żøsęφ 19:90
Nâmɛs’s, I’ll.

Żøsęφ 19:91
It’s,

Żøsęφ 19:92
if’s, øf!

Żøsęφ 19:93
Brônzɛ crwns’s!

Żøsęφ 19:94
I’ll.

Żøsęφ 19:95
Quills.

Żøsęφ 19:96
His.

Żøsęφ 19:97
If’s, it.

Żøsęφ 19:98
Ifs.

Żøsęφ 19:99
Amiåbility’s.

Żøsęφ 19:100
Aim’s,

Żøsęφ 19:101
pēαcôcks’rɛ,

Żøsęφ 19:102
66,

Żøsęφ 19:103
fęαðɛrs’,

Żøsęφ 19:104
lôt.

Żøsęφ 19:105
Gœliåðs’rɛ,

Żøsęφ 19:106
stnɛ’lls!

Żøsęφ 19:107
θœsɛ’rɛ øf ęlęφânts.

Żøsęφ 19:108
144,000!

Żøsęφ 19:109
Øf if!

Żøsęφ 19:110
Tęråh’s!

Żøsęφ 19:111
Sęlflęßly, ås.

Żøsęφ 19:112
Frty yēærs.

Żøsęφ 19:113
Årrivâls’.

Żøsęφ 19:114
Lēvi’s.

Żøsęφ 19:115
I, gôd’ll.

Żøsęφ 19:116
θɛ pættęrn’ll.

Żøsęφ 19:117
Us.

Żøsęφ 19:118
I. θē

Żøsęφ 19:119
øf glαnçęs’;

Żøsęφ 19:120
Żēsus’s & Abråhåms’.

Żøsęφ 19:121
Ptôlęmys’. θriçɛ!

Żøsęφ 19:122
Disåstęrs’. Rɛigning,

Żøsęφ 19:123
His’lls; light ęstēɛm’s.

Żøsęφ 19:124
ēαuty Żøsēφus’s,

Żøsęφ 19:125
truðs’ littlęst; ęstēɛm’s.

Żøsęφ 19:126
Føur’s I’ll;

Żøsęφ 19:127
Żēsus’s Immαnuɛls’lls; it;

Żøsęφ 19:128
Simôns’ åll’s; bɛhâviørs’; zęαlôts & brøðɛr’s.

 

Chαptęr 20 (2:3) – Såul’s Visiøn øf Żēsus αnd Påul’s Full Ålliēs

Żøsęφ 20:1
Burdɛn’s; its’lls,

Żøsęφ 20:2
punishmęnt’s,

Żøsęφ 20:3
fr’s,

Żøsęφ 20:4
quēɛns’.

Żøsęφ 20:5
Ęsðɛrs’.

Żøsęφ 20:6
Shôwn,

Żøsęφ 20:7
møðɛr’s, åcts’.

Żøsęφ 20:8
Mαðɛmåtiçiâns’lls;

Żøsęφ 20:9
is’lls; Dinåh’s.

Żøsęφ 20:10
θɛ rhinôçęrœs’s hrns’; tip.

Żøsęφ 20:11
Żøsęφ’s nâmɛsâkɛ.

Żøsęφ 20:12
Żœsęsęs’s.

Żøsęφ 20:13
Intęnt’s.

Żøsęφ 20:14
Mαlåchis’,

Żøsęφ 20:15
hônøur’s,

Żøsęφ 20:16
Çyrus’.

Żøsęφ 20:17
Tęståmęnts øf’ll;

Żøsęφ 20:18
Mαgdålēnɛs’s

Żøsęφ 20:19
whinɛ’lls;

Żøsęφ 20:20
mœsts:

Żøsęφ 20:21
θɛ Virżin,

Żøsęφ 20:22
truęst Tychicusęs’.

Żøsęφ 20:23
Hônøurαblɛs’.

Żøsęφ 20:24
θαddēus’s, Żudɛs’.

Żøsęφ 20:25
Lukɛs.

Żøsęφ 20:26
It is;

Żøsęφ 20:27
møðɛr’ll & quēɛn;

Żøsęφ 20:28
Shē’s.

Żøsęφ 20:29
Tychicus’ møðɛr øf Bårbęllø.

Żøsęφ 20:30
Ēðiœpiå & Sēbå’s.

Żøsęφ 20:31
Bårnâbâs’s & Påul’s,

Żøsęφ 20:32
Tychicus’s, Titusęs + Timø’.s.

Żøsęφ 20:33
Sęlflęß; ęstēɛm’s.

Żøsęφ 20:34
Mαrks’s, tŻēsus’s,

Żøsęφ 20:35
insidɛ’s, ærɛ. Ivαh;

Żøsęφ 20:36
ðαt, Avα’s;

Żøsęφ 20:37
Ishbœshęð’s;

Żøsęφ 20:38
St. Bårnâbâs ðɛ prôφęt in øf tPåul.

Żøsęφ 20:39
St. Låwręnçɛ ðɛ mårtyr.

Żøsęφ 20:40
Żœsęsęs’lls, ðɛir.

Żøsęφ 20:41
Hœlięst’ll,

Żøsęφ 20:42
Żudɛs’ drunkɛn.

Żøsęφ 20:43
Iscâriøt’s livɛs;

Żøsęφ 20:44
Shælåh’lls cursęs;

Żøsęφ 20:45
rightɛøus’lls, węll.

Żøsęφ 20:46
Mây’s Mαgdålyns’s;

Żøsęφ 20:47
bright’lls øf,

Żøsęφ 20:48
Såul’s, Pœtęr & Påuls.

 

Chαptęr 21 (2:4) – Mœsęs’ Tåbɛrnåclɛ Burns Twęlvɛ Præying Lαmbs α Wēɛk

Żøsęφ 21:1
Ruðlęß, is ðɛ tåbɛrnåclɛ øf Mœsęs’ll & Aårôns’lls; in & såcrifiçęs’lls, his åbôminαblɛ’s; bull & ôxɛn’s ôffɛring; lαmbs’, tw’ll α dây: œnɛ åt twilight, œnɛ môurning’s;

Żøsęφ 21:2
lαmpstαnds øf føurs’rɛ purɛ gœld & silvɛr; pillårs øf cubit’s œnɛ hundrɛd ēαch; hē mâdɛ fifty løỏps’ & insidɛ ęlęvɛn curtαin clåsps; bøαrds øf Åcâçiå wøœds, øf sôckęts & tęnøns’ t’ll in; ęight, ēαst; frty, nœrð; twęnty, suð & six, węst’s fr, in øf tåbɛrnåclɛs’.

Żøsęφ 21:3
Côurt’ll låw’s: θɛ Tęn Cœmmαndmęnts, Låw øf Åltår, Låw øf Sęrvânts’, Låw øf Viølęnçɛ & żudżing’s Animâl Låw;

Żøsęφ 21:4
frøm’ll flēɛing; dârknęßęs’lls, nēɛd ås ðɛ Fåðɛr’s; if αn ôx sin cåusęs hårm, ðirty shękɛls; ðē œwnɛr shαll pây its, ðɛ Måstęr, tbē stnɛd fr;

Żøsęφ 21:5
hônøurαblɛ’s Abɛls’; grαin ôffɛrings’s if œnɛ-tęnð øf ôn αn hmɛr r ēpαφ; wið flôur hαndfuls bâkɛd in αn øvɛn’s hēαts;

Żøsęφ 21:6
shękɛls øf fivɛ fr twhundrɛd & sęvɛnty-ðrɛē; Lęvitɛs: Gęrshônitɛ, Kœhåðitɛ & Męråritɛ; œnɛ ðôusând ðrɛē hundrɛd & sixty-fivɛ’ll in; twęnty-twỏ ðôusând childrɛn åbôvɛ œnɛ mønð’rɛ lɛd ålsœ by Aårôn’ll & Mœsęs’s, wið.

Żøsęφ 21:7
If lifɛ’s øf tâkɛn; it αn Ēżyptiân’s, it’ll trâdɛ ēvɛn; wund’s fr wund, stripɛ’s fr stripɛs’; føœt fr føœt, hαnd fr hαnd, tỏœð fr tỏœð, & æyɛ fr æyɛ’s. Lifɛ, fr øf. Lifɛ’ll;

Żøsęφ 21:8
purɛ, gœld’ll, øvɛrlαid; Aårôns’, childrɛn’s: Ęlēαzâr; Iðâmår & Nαdåb’s, if; Aårôns’ vøiçɛ cârriēs, likɛ α sēαsôns’rɛ wind.

Żøsęφ 21:9
Mœsęs ædrns ðɛ tåbɛrnåclɛ’s wið frαnkinçęnsęs’ swēɛt årœmås puręst & tỏ ðɛ Hœlięsts’; węαring αn ēφôd’ll mâdɛ frøm scårlɛt, silvɛr & gœld’ll; purplɛ αnd bluɛ ðręαds;

Żøsęφ 21:10
frøm dusk until dârknęßęs & rɛdnęß’s, lœcâtęd bɛsidɛ ðɛ Rɛd Sēα’s Pi Håhirøð, bɛtwēɛn Bαål Zęφôn & Migdôn’s ðɛ lαnd øf Ēżypt. Φαråøh rulɛd øf his hårdɛnɛd hęαrts’ t;

Żøsęφ 21:11
dây œ’ll nights’lls wickęds’: ðɛ first plâguɛ’s øf wαtęrs intbløôd, ðɛ sęcônd’s frôgs, ðɛ ðird plâguɛ’s øf liçɛ; ðɛ føurð, fliēs’, ðɛ fifð plâguɛ’s, livɛstôcks’ disēαsę’; ðɛ sixðs’s bôils’s, ðɛ sęvɛnð, hαils’ αnd ðɛ ęighð øf lcusts’rɛ, ninð’s dârknęßęs’ & tęnð ðɛ dęαð øf ðɛ Φαråøhs’ firstbrn.

Żøsęφ 21:12
Ęchœs’, αfrɛ’s ðɛ côngręgâtiøns’; ēαch mαn, gåðɛring åccrdingly øf wið his œwn’ll nēɛds; æddręßing’s ðɛ Lrd’s nâmɛ, nôt in vαin; lęst wē diē, witnęß’s øf ðundęr & lightning’s flåshęs; ðɛ sôund øf ðɛ trumpɛt’s, muntαins’ smking; Mœsęs sâys, “Dnôt fēαr, fr ðɛ Lrd’s cœmɛ ttęst yu,” αnd ðis His fēαr mây bē bɛfrɛ yu.

Żøsęφ 21:13
A lôud vøiçɛ, Aårôns’ll is. My wråð’ll bēcômɛ hôt αnd I’ll kill; ðis swỏrd’ll & yỏu wið; yỏur childrɛn’ll bēcômɛ fåðɛrlęß & wivɛs, widôws: if yỏu åfflict hårm ôn α fåðɛrlęß œnɛ’ll ỏr widôw; {epsilon in one’ll}

Żøsęφ 21:14
if yu tâkɛ yur nęighbøur’s gårmęnt, plędżɛ ðαt it bē rɛturnɛd bɛforɛ’ll ðɛ sun gœs dôwn; ðαt, it’s ðē œnly øf his, whαt wøuld hē slēɛp in; knøwing, I’ll hēαr ðɛ criēs, if øf him’s, fr I αm. Grâçiøus,

Żøsęφ 21:15
I αm αnd hēαr’ll; if, it’s øf mē, gôds; føur’lls; if I αm’ll yurs’s; His’ll wây; & if αnyœnɛ mây diē suddɛnly’ll bɛsidɛ α Nåziritɛ ðɛn ôn ðɛ sęvɛnð dây, hē shαll shâvɛ his cônsęcrâtęd hęαd & ôn ðē ęighð dây, bring twpiżœns r turtlɛdôvɛs tỏ åccôunt fr ðɛ sins hē’d;

Żøsęφ 21:16
øf sôns tin Kœhåð, Gęrshôn & Męråri: frøm fifty yēærs yôung & tỏ ðirty yēærs’ + åbôvɛ shαll bē numbɛrɛd by Aårôn & Mœsęs fr’ll wrk in ðɛ tåbɛrnåclɛ’s; øvɛr øf α gœldɛn åltår ðęy’ll spręαd α bluɛ clôð & bædżęr skin ēvɛnly αnd insęrt its pœlɛ’s. θęy’ll cârry’s åll ðɛir sęrviçęs ðrœughôut ðɛ tåbɛrnåclɛs’; ðɛ bøαrds, its bårs, pillårs & its sôckęts’.

Żøsęφ 21:17
Lαmbs’ ôffɛrings; ðαt ðɛrɛ bē nœ plâguɛs åt ðɛn øf ôn ðɛ Såbbâð ðɛrɛ’s tbē nœ såcrifiçęs åt’ll ēvɛnęsts’ &’ll øf åt; Mœsęs’ll is cållɛd fr, Aårôn’s åt nights. “Risɛ, gœ ôut & frøm åmông my pēøplɛ’s.” If ðɛ Sun rising’ll is in øf’ll α ðęft, ðɛn ðɛrɛ’ll bē guilt fr’s his bløôdshęd’ll, but if hē’s fôund brɛâking in & struck dying ðɛrɛ’ll nôt bē guilt fr’s his dyings’. Fr tiðɛs’ll yu shαll rɛmęmbɛr yu’rɛ α slâvɛ in Ēżypt αnd ðɛ Lrd rɛdēɛmɛd yu, ðɛrɛfrɛ yu’ll dỏ ðis ðing ðαt I’vɛ cœmmαndɛd øf yu.

 

Chαptęr 22 (2:5) – Påul Cân Sây Why Såul Wøuldn’t Drēαm Whαt

Żøsęφ 22:1
Dôublɛ; Såuls’ intęgrity’s;

Żøsęφ 22:2
Dâvids’ hēɛd’s fr’ll øf Żudæns: Rɛhôbøαm, Åbiżåm & Asås’; Żęhœshåφåt’ll, Żęhôråm & Åhαziåhs’ll; Åðåliåh; Żœαsh r Żęhœαsh, Åmåziåh, Uzziåh & Żœðâm’s; Ahåz, Hęzękiåh & Mαnåßęh’s; Amôn, Żœsiåh & Żęhiåkim’; Żęcøniåh r Żęhiåchin & Måttαniåh, ðαt’s Zɛdękiåh’lls.

Żøsęφ 22:3
Whęrɛwiðål męrrinęß’ll;

Żøsęφ 22:4
Jɛßēs’, fēαr’lls twårds’s;

Żøsęφ 22:5
misintęrprɛtâtiøns’, åll’s;

Żøsęφ 22:6
Żɛrusαlęms’ inkings’ll: Måttαniåh’s ðinking’s αims’lls: Żœsiåh’s fr tŻôshuås’ clēαręst bluɛ skiēs’ll; Zɛdękiåh, lαmbs’ll rēαsôning’s; føurs’lls: Żœsiåh’lls, Mαnåßęh’s, Sôlømôn’ll & ðɛ unclɛ Żęcøniåh; ðɛ ęight yēær œld; ðrɛē mønðs, tęn dâys’s, ruling’s. Shæltiɛl’s fåðɛr; Zɛrubbåbęls’ grαndfåðɛr. Mαrks’ fr Żâcøb’s sôn åt Żøsęφs’;

Żøsęφ 22:7
Ēsåu’s drink’s ttimɛ’ll œ ðiēvɛs: Sęriåhs sôn Żęhœzαdåk, Tαnmuð’s grαndfåðɛr øf, hē; Żęhœzαdåk’s tâkɛn cåptivɛ by’ll Nębuchådnęzzârs’ męn; αlås, frçęs cœmpliαnçę’s; strαnżęrs’ åcting; Żâcøbs’ lôts cåst’rɛ twård’s in ðɛ, Edømitɛ’s lαnds; Isâåc’s Rɛbękkåhs’, hęr sôn’s Żâcøb, twin brøðɛr’s Ēsåu; hē’s Żâcøbs’ ænęmy’ll ås, Hęðs, Hititɛs’ dåughtęrs’ll, ås; tęn-fœld ðē, αn ænęmy, hrsęs’ fury; Lâbân’s in Hârân αnd ðαt’s whęrɛ ðɛ sistęrs Râchœl & Lēαh lây.

Żøsęφ 22:8
Sâråh’ll, in fr’lls sęαrching’lls; if ås Abråhåms’ åpplɛ øf’s æyɛ’ll; Ēvɛ’lls wishing’s twård åt’s, whαt øf ðē yôung pēøplɛ’s; yuð; węlls’ll ædæmânt øf; lukęst åt’ll; øf, fivɛ’lls ēvɛn- tęmpɛrɛd minds’ll; ædvęnturɛsômɛ’lls; Hαmåns’, øf wiðin; pęrfęctiøn’s ôn twglαnçings’.

Żøsęφ 22:9
Fishęs’lls if œ’ll fr’ll øf shɛlls; birds bēαk’s cârry αn męßåżęs’, ðαt α pættęrns’ll, sēα’s ålls’, ðē’lls; shårk’s bôdiēs’s wâys; ðɛ gręαt whitɛ’s; mvɛmęnts’ll, frwârd.

Żøsęφ 22:10
Brøðɛrs’lls, øf ðɛ Hœlięst œnɛ; åll ðαt wh’rɛ twård Gôd & Ēliżåh’s wây.

Żøsęφ 22:11
Isræls’ wây øf kind; Isrælitɛs’ fiftɛēn tribɛs ðɛrɛin: Râchœl’s kids’rɛ øf Żøsęφs’ & childrɛn Eφrαim αnd Mαnåßęhs; αnd Bɛnżåmins; Lēαhs’ six sôns: Rɛubɛn; Simēôn, Lēvi & Żudåh; Ißâchår & Zębulun; αnd dåughtęr Dinåhs’; Zilpåh’s childrɛn’s: Gåds & Ashęr’s; Bilhåhs’: Dαn + Nåφtåli’s.

Żøsęφ 22:12
Dâvids’ ninɛtɛēn childrɛn αnd œnɛ frøm in king Sôlømôns’; Båðshēbå’s yôungęst œnɛ’ll.

Żøsęφ 22:13
Såul’s węlls’; if’ll, is α shârpɛnɛd ęlęφânts’ll tusk;

Żøsęφ 22:14
Bɛnżåmins’ll, åt;

Żøsęφ 22:15
Dαnięls’ t; tỏœ,

Żøsęφ 22:16
Żâmɛs’lls & Żudɛs’s åcts’ll; truɛnęß’s åll;

Żøsęφ 22:17
męrits’ll; twårds ôlivɛ trɛēs brαnchings’;

Żøsęφ 22:18
rɛstrings’s if ttw’s, tỏœ’s føur’s.

Żøsęφ 22:19
Møðɛrs’rɛ męrrinęß, ås.

Żøsęφ 22:20
Åhiðôpɛl’s inquiry: ðαt Åbsâlôm slēɛps wiðin his fåðɛr’s côncubinɛs’ chαmbɛrs; αnd hē tchỏœsing twęlvɛ ðôusând męn øf Åbsâlôm’s, åbhôrrɛd. Hushåi’s ædviçę’s Isræl’s fullęst gåðɛring bɛfrɛ him; frøm Dαn’ll tBēɛrshēbå; N tS; wårning Dâvids’ll hôusę’s tỏ ęscâpɛ;

Żøsęφ 22:21
Åbsâlôm’s rɛpulsɛd by Åhiðôpɛls’ ædviçɛ; stēɛring’s twård Hushåi’s.

Żøsęφ 22:22
Åbishåis’, sôn øf Zɛruiåh & Żøåb’s brøðɛr øf, ðirds’lls męn.

Żøsęφ 22:23
θɛrɛ’s ålmœst øf twęnty ðôusânds’ killing’s αnd Åbsâlôm’s hαnging frøm α tęrɛbinð trɛē; bɛtwēɛn hęαvɛn αnd ęαrð.

Żøsęφ 22:24
Sinnɛrs’d hαvɛ rɛçēivɛd’ll tęn shękɛls & bęlt øf Żøåb’s fr striking Åbsâlôm’s bôdy, twårds ęαrð.

Żøsęφ 22:25
Åbishåi’s & Ittåis’ hēαring cœmmαndɛd, sôunds ēvɛnęst’rɛ åbôunds sâying, “bēwârɛ’ll but if αnyœnɛ shøuld tôuch Åbsâlôm r dhårm twårds him ēvɛn’s!”

Żøsęφ 22:26
Żust ðαt, ås Żøåb ðrust ðrɛē żαvɛlins ðrœugh Åbsâlôms’ hęαrt; tęn årmøurɛd męn’s øf Żøåbs’ bɛαring surrôundɛd Åbsâlôm, struck & killɛd him ðɛn.

Żøsęφ 22:27
Dâvids’ll childrɛn’s includɛ twęnty; føur frøm Båðshēbå’s: Shαmmuåh, Shœbåb, Nâðân & Sôlømôn. Ninɛ’rɛ côncubinɛ’s sôns: Ibhår, Ęlishuå & Ęliφɛlęt; Nœgåh & Nēφæg; Żåφiå, Ęlishâmå II & Ęliædæ; & Eliφɛlęt II αnd dåughtęr, Tαmår mâkɛ tęn. Hēbrôn’s ðɛ lαnd whęrɛ, Åmnôn, brn øf Åhinøαm; Żęzrēɛl’s; Dαnięl, by Åbigαil øf Cårmęl; Åbsâlôm, in øf Måαkåh: dåughtęr in Tαlmåi, øf Gęrshur. Øf Ædôniżåh, føurð’ll, Håggiðs’; fifð, Shęφåtiåh by Åbitål’ll & sixð, Iðrēαm, by wifɛ Æglåh; is brn.

Żøsęφ 22:28
Ammięl’s Eliαm ålsœ; Båðshēbås’ fåðɛr. Shē’s wifɛ tỏ øf Uriåh, bɛfrɛ Dâvid hαd him slęw αnd shē bēcœmɛs his ęighð’ll, wifɛ; Åhiðôpɛls’, grαnddåughtęr øf thim, Båðshuå is; hē’s Eliαm’s fåðɛr, Ammięls’ ðαt’s.

Żøsęφ 22:29
Quēɛn Shēbå øf Ęðiœpiå’ll brœught prɛçiøus stnɛs, spiçęs’lls & œnɛ hundrɛd αnd twęnty tålęnts øf gœld fr’ll Sôlømôn’ll; ðαt’s thrɛē hundrɛd & sixty sɛåhs αnd åbôut’ll, føurtɛēn krs; αmid, ålmug wøœd fr ðɛ hôusɛ øf ðɛ Lrd & prɛçiøus’ll stnɛ; Œφir’s.

Żøsęφ 22:30
But fr œnçɛ’ll ęvɛry ðrɛē yēærs, męrchαnt’s ships’lls cârrying silvɛr & gœld; ivôry, αpɛs’ll + mônkēys øf Hiråm årrivɛd tking Sôlømôns’ll, timɛ; ðɛ Fręst øf Lɛbånôns’ Hôusęs’ vęßɛls’rɛ åll purɛ gœld, nôt α silvɛr œnɛ øf; fr nôðing’ll frøm Sôlømôns’ dâys’rɛ øf silvɛr.

Żøsęφ 22:31
Sôlømôns’ yēærs rɛçēivɛd’ll six hundrɛd & sixty-six tålęnts in’ll øf gœld ēαch, ðαt’lls twỏ ðôusând twhundrɛd & ðirty-œnɛ sɛåhs αnd’ll sęvɛnty-fivɛ krs.

Żøsęφ 22:32
Drægôn’s æggs lαin by in øf twęlvɛs’, twins’lls;

Żøsęφ 22:33
whâlɛ’s, ðɛrɛåbôut’s; tw’ll,

Żøsęφ 22:34
quαils, ôn’ll birds twårds øf.

Żøsęφ 22:35
Brôwn, rich bęlliēs wið bluɛ & yęllwish strēαks.

Żøsęφ 22:36
Brôwn’lls, fęαðɛrs;

Żøsęφ 22:37
mâkœ shårk, hårvęsting’s in;

Żøsęφ 22:38
αnimâls’, ålls’;

Żøsęφ 22:39
chęrriēs’ trɛēs blôßømings’;

Żøsęφ 22:40
bēɛhivɛs & hônēy’ll;

Żøsęφ 22:41
żudżmęnts & insults;

Żøsęφ 22:42
witnęßęs & hēαrings’ll;

Żøsęφ 22:43
rɛddęst bluɛnęßęs’ll;

Żøsęφ 22:44
rânżęs & grēɛnnęß’ll;

Żøsęφ 22:45
bręαds & winɛ’ll;

Żøsęφ 22:46
lôst’s & fôund’ll, ås;

Żøsęφ 22:47
såcrifiçing sin’ll & if;

Żøsęφ 22:48
divinâtiøn’lls liē fr t’ll øf up in us;

Żøsęφ 22:49
dåughtęrs’lls ðɛrɛøf in,

Żøsęφ 22:50
Ēusębēs’s light: Antiôchus’ X;

Żøsęφ 22:51
ðɛ lαdybug’s light,

Żøsęφ 22:52
żustiçę’s øf if, α gårdɛn’s.

Żøsęφ 22:53
Bɛnēαð øf wiðin, int;

Żøsęφ 22:54
Antiôchus’ misintęrprɛtâtiøn’s;

Żøsęφ 22:55
kind & ås it;

Żøsęφ 22:56
intęrlœcutiøns’rɛ ås åbôut’lls,

Żøsęφ 22:57
bēαn sɛēds’rɛ ålls’s øf frøm in;

Żøsęφ 22:58
crimɛs ågâinst Gôd.

 

Chαptęr 23 (2:6) – Lukɛ & Påul Givɛ øf θɛir Fαmiliēs Gifts

Żøsęφ 23:1
Fr’ll ðɛ côurâżɛøus’.

Żøsęφ 23:2
Intęrminglings’.

Żøsęφ 23:3
Lukęst ęffâçɛmęnt’s & ēvɛnly’s;

Żøsęφ 23:4
Mœsęs’s åcts’ll mαrks;

Żøsęφ 23:5
Pœtęr’s, åt;

Żøsęφ 23:6
Żøsęφ’s ðɛ Cårpɛntęrs drēαm’ll intęrprɛtings: Ēlishås &’ll Ēliżåh’s;

Żøsęφ 23:7
Pœtęr’lls if, ås α wây fr’s;

Żøsęφ 23:8
Simôn’s witnęß’ll åbôut’s; if t’ll in øf its’ll, fivɛs’lls Shælåhs’s åbôut åll’s, if!

Żøsęφ 23:9
Its’lls åbôut œ’ll øf, mαðɛmåtics’lls: if’ll føur ås.

Żøsęφ 23:10
Brαnchings’ll. Frøm’ll ęnżęndęrings’ ęndēαring’s.

Żøsęφ 23:11
Tęmpɛrαnçęs’; shulåmitɛ’lls if.

Żøsęφ 23:12
Tęståmęnts’ øf’lls.

Żøsęφ 23:13
Cœrnēlius’ œ’ll pônd’s åll’s α swån’s;

Żøsęφ 23:14
Pɛninnαhs’ & Hαnnαh’ll øf ęight childrɛn’s:

Żøsęφ 23:15
ðundęrs’, firɛ’s & wαtęrs; muntαins’lls winds’, lâkɛ’s wαtęr’s; clôuds’ viēw åbôvɛ & øf ęαrð, bęlôw.

Żøsęφ 23:16
Pɛninnαh’s Ęlkânαhs wifɛ, Hαnnαhs’s wifɛ, ålsœ.

Żøsęφ 23:17
Råmåðåims-Zœφim’s muntαins’ll œ Eφrαim;

Żøsęφ 23:18
Ēli’ll Ēin Gędi; Sôlømôns’ sông’ll øf;

Żøsęφ 23:19
Ēli’s Iðåmår’s sôn; wh’s Elēαzår’s; wh’s Aårôns’!

Żøsęφ 23:20
θɛ high priēsts’s øf Shilôh!

Żøsęφ 23:21
Lukɛ’s,

Żøsęφ 23:22
Φinēhås & Hôφni’rɛ his sôns’lls!

Żøsęφ 23:23
Påuls’s;

Żøsęφ 23:24
Sαtân’lls; Andys’, if.

Żøsęφ 23:25
Ishmæls’lls;

Żøsęφ 23:26
Måhsɛiåh’lls: ðɛ fåðɛr øf Båruch Bɛn Sęriåh & Nęriåh; ðɛ sôn øf Ædiåh; ðɛ fåðɛr’s øf in Zęφåniåhs’lls; & Zɛdękiåhs’ll, ðɛ fålsɛ prôphęt in Żɛrusαlęm’s Żɛręmiåhs’ timɛ; Żœsiåhs gôvɛrnr’ll; King Ahåz’s sôn’ll; Żęhiαdå’s cåptαin øf α hundrɛd’ll, Żœαshs’s ålsœ; Lēvitɛ øf’ll Dâvids’ årk.

Żøsęφ 23:27
Żęhiåkim, Żęhiåchins’ fåðɛr; ålsœ Eliåkim.

Żøsęφ 23:28
Żęrøbøαms’ night’lls: flēɛing twårds Ēżypt during Rɛhôbøαms’ rɛign; Zɛruiåhs’ + Nębåt’s sôn; Åhijåh’s ðɛ Shilônitɛ, Shilôh’s whαt whm’s lęviēs αfrɛ’s Isræls’ll prôφęt’s:

Żøsęφ 23:29
Åbiżåh’s brônzęs’+ øf gœldɛn cålvɛs bɛαring’s;

Żøsęφ 23:30
Åhiżåhs+Åbijåh’s Żęrøbøαm’s sinnɛr; Åhiżåh givɛs øf tęn’lls tribɛs øf Dâvids’. Dâvids’lls, hôusę’s Gôds’ll, Hē’ll; ēvɛn wið if, œnly œnɛ’s; Żudåh’s; Chēmôsh, Milcôms’ll + Mœαbitɛs’ll; childrɛn’lls firɛ ỏr såcrifiçɛ.

Żøsęφ 23:31
Lukęst’ll; Hœlięst’lls;

Żøsęφ 23:32
cônfęßiøn’lls;

Żøsęφ 23:33
I Isαiåh’lls;

Żøsęφ 23:34
Żɛręmiåhs’ll;

Żøsęφ 23:35
prēviøusly Nøåhs;

Żøsęφ 23:36
Såntå Clåus’.

Żøsęφ 23:37
Prånçɛr+ Dæshɛr, Dαnçɛr+ & Vixɛn,

Żøsęφ 23:38
+Cômęt & Cupid;

Żøsęφ 23:39
+Dônnɛr, & Blitzęn.

Żøsęφ 23:40
Rudôlφ.

Żøsęφ 23:41
θɛ Rɛd-Nœsɛd Rɛindēɛr.

Żøsęφ 23:42
Hαd α vɛry shiny nœsɛ.

Żøsęφ 23:43
And, if yu ęvɛr såw it. Yu’d ēvɛn sây, “it glôws.” Åll øf ðē ôðɛr rɛindēɛr. Usɛd tlåugh & cåll him nâmɛs;+ðęy’d nęvɛr lęt pøỏr Rudôlφ; żin, in αny rɛindēɛr gâmɛs.

Żøsęφ 23:44
θɛn œnɛ fôggy Christmås dây, Såntå câmɛ tsây,

Żøsęφ 23:45
“Rulφ;

Żøsęφ 23:46
wið yur nœsɛ sœ bright.

Żøsęφ 23:47
Wn’t yu guidɛ my slɛigh tønight.”

Żøsęφ 23:48
θɛn hôw ðɛ rɛindēɛr, lôvɛd him. Ås ðęy shôutęd ôut wið glēɛ, “Rudôlφ ðɛ Rɛd-Nœsɛd Rɛindēɛr, yu’ll gœ dôwn in histôry!”

Żøsęφ 23:49
A męrry, męrry, męrry Christmås!

Żøsęφ 23:50
And α Håppy Nęw Yēær!

Żøsęφ 23:51
θɛ’ll in

Żøsęφ 23:52
ðē, I Ching’s;

Żøsęφ 23:53
Urims’+θummim’s;

Żøsęφ 23:54
Bårðôlømēws’lls bęst;

Żøsęφ 23:55
King Wɛn’ll; &

Żøsęφ 23:56
Yâng Hsiung,

Żøsęφ 23:57
ðɛ writęr øf tHis Tåi Ching’s.

Żøsęφ 23:58
Cônfuçius’lls.

Żøsęφ 23:59
A ninɛ-stęp bâsed systɛm.

Żøsęφ 23:60
Surpåßing ðē œ ęight-stęp systɛm.

Żøsęφ 23:61
I Ching’s;

Żøsęφ 23:62
nâturɛ’s cômmøn sęnsɛ.

Żøsęφ 23:63
Lrds’.

Żøsęφ 23:64
Gôds’lls:

Żøsęφ 23:65
Epåφrøditusęs’ll,

Żøsęφ 23:66
Båðshuås’lls;

Żøsęφ 23:67
Bɛnżåmins’ll;

Żøsęφ 23:68
Mårx’s;

Żøsęφ 23:69
whęrɛwiðål Mɛðusęlåh’s chαllɛnżęrs;

Żøsęφ 23:70
gâys’; hœmøsęxuâl’s.

Żøsęφ 23:71
Pånsęxuâls.

Żøsęφ 23:72
Trânsęxuâls’s;

Żøsęφ 23:73
bi-sęxuâls’ll,

Żøsęφ 23:74
numɛrôløżists’ll. Mαðɛmåtiçiân’s;

Żøsęφ 23:75
Hɛrdiâns’.

Żøsęφ 23:76
Mαmmøðs & måstødôns;

Żøsęφ 23:77
Mαtðɛw, his åll’s;

Żøsęφ 23:78
Żɛßicå, Ms. Clåus;

Żøsęφ 23:79
båð’s sålts;

Żøsęφ 23:80
pēøplɛ wh’rɛ pęrfrming divinâtiøns’ åcts;

Żøsęφ 23:81
Rɛubɛn’s;

Żøsęφ 23:82
Sαtâns’ måżic’s blåck’ll;

Żøsęφ 23:83
whitɛ‘ll lukɛ’s œ Żēsus’ll lyings’.

Żøsęφ 23:84
Mœst’rɛ ågâinst trânsgręßiøns’ dɛsign.

Żøsęφ 23:85
Antiôchusęs’.

Żøsęφ 23:86
Christ’ll;

Żøsęφ 23:87
Bårnâbâs’s;

Żøsęφ 23:88
multitudɛs,

Żøsęφ 23:89
pârαblɛs.

Żøsęφ 23:90
Môdęstiēs’ll.

Żøsęφ 23:91
Purpøsęs’ll.

Żøsęφ 23:92
Plαns’!

Żøsęφ 23:93
Blinds, sēɛing’s.

Żøsęφ 23:94
Shôwn’lls!

 

Chαptęr 24 (2:7) – Duâl Hαnds’ Frçɛ in Påul αnd Lukɛs’ Hαnds Writing ôn In

Żøsęφ 24:1
– 2 B. C. t33 A. D,

Żøsęφ 24:2
Yâng Hsiɛn Hsiung; Xiông: if ēvɛnęst; ēαch Tętrågråmmαtôn,

Żøsęφ 24:3
Kôngzi, prɛçisɛly’rɛ øf føur’s shęφɛrds, żyøusly;

Żøsęφ 24:4
rɛsiliɛnt mindfulneß’ timɛly pôtęntiâl øf signs; prôudnęß’s lukɛ;

Żøsęφ 24:5
smilɛs øf t’ll, in;

Żøsęφ 24:6
bɛfrɛ cruɛlty’lls wås ås αn intęnts’, ęstâtɛ’s;

Żøsęφ 24:7
Påuls’rɛ Żœsęs’s misintęrprɛtâtiøns’lls wørðs’

Żøsęφ 24:8
in fr øf ôn twðôusând yēærs’lls

Żøsęφ 24:9
putting’lls rēαdings’ in α pâżęs, it øf;

Żøsęφ 24:10
Håm’s sôns; Cush & Mizrαim; Put & Cânåân, Shęms sôns; Ēlαm, Aßhur, Ærφåxæd; Lud, Åråm, Uz, Hul, Gęðɛr; αnd Mɛshęch; Jâφęð’s sôns; Gœmɛr, Mågôg; Mâdαi, Żαvân; Tubâl, Mɛshęch II αnd Tirås.

Żøsęφ 24:11
Ærφåxæd’s; fåðɛr øf Shælåhs’; Ębɛr’s fåðɛr, ęncôuråżing’s; sôns’rɛ Pɛlæg; αnd Żôktøns’, Żôktøn’s węrɛ Żœbåb, Hαvilåh, Œφir; Shēbå, +Åbimæl, Ębål; +Diklåh; +Uzål, Hαdøråm, +Żęråh, +Hâzårmâvęð, +Shɛlęφ, +& Almødåd.

Żøsęφ 24:12
Gœmɛrs’rɛ; Ashkɛnåz; Diφåð & Tœgårmâh; Żαvâns’rɛ Ēlishåh; Tårshishåh; Kittim & Rœdαnim.

Żøsęφ 24:13
Cushs’rɛ Nimrôd; Sēbå, Hαvilåh II, Såbtå, Råmmå αnd Såbtęchå; Mizrαims’rɛ Luddig, Åmåmim, Læhåbim & Nåφtuhim! Påðrusim’ll + Cåsluhim; ðɛ Φilistinɛs + Cåφtrim; & Cânåân bęgôt Sidôn; ðɛ firstbrn øf! Hęð: Żębusitɛ Amøritɛ, & ðɛ Girgåshitɛ, ðɛ Hivitɛ; ðē Årkitɛ & ðɛ Sinitɛ, ðē Årvαditɛ; ðɛ Zęmæritɛ & ðɛ Håmαðitɛ.

Żøsęφ 24:14
Abråhåms’rɛ + Isâåc; Żâcøb’s Isræl, Ēsåu; Ēsåu’rɛ; Eliφåz, Rɛuɛl; Żēsus, Żαålαm; & Kråh; Eliφåz’ll: Tɛmån, Œmår; Zęφi, Gåtαm & Kēnαz; Rɛuɛl’rɛ Nâhåð; Zēråh, Shαmmåh αnd Mizzåh.

Żøsęφ 24:15
θɛ kings’ll øf Edôm’rɛ; Isræls’ childrɛn: Bælå ðɛ sôn øf Bēỏr, Dinhåbåhs’. Żœbåb ðɛ sôn øf Zēråh; Bôzråh’s çity; Hushαm øf lαnd, ðɛ Tęmαnitɛs, rɛigns; Hαdåd åt Bēdåd; Avið’s! Sαmlåh øf Måsrękåh; Såul øf Rɛhœbøð-by-ðɛ-Rivɛr! Båαl-Hαnân øf Åchbr; Hαdåd II+Påi; wifɛ’ll nâmɛ’s Męhętåbęl øf frøm Mαtrɛd; dåughtęr øf Męzαhåb! Øf Ēdôm’rɛ Chiēfs; Timnåh, Åliåh, Żɛðęð + Åhœlibâmåh; Elåh, Pinn & Kēnαz; Tɛmån, Mibzår, Mαgdiɛl αnd Iråm.

Żøsęφ 24:16
θɛ sôns øf Żudåh’rɛ: Er; Œnân, αnd Shælåhs II; øf dåughtęr’s Shuå, ðɛ Cânåânitęß,

Żøsęφ 24:17
αnd Tαmår, dåughtęr-in-låws’; Pęrɛz, αnd Zēråh.

Żøsęφ 24:18
Pęrɛz’s; Hęzrôn, & Hαmul’ll; Zēråhs’rɛ; Zimri; Ēðân, Hēmån, Cålcl, & Dårå; fivɛ’ll.

Żøsęφ 24:19
Cårmi’s wås’s Achår, wh, trôublɛmâkęr’ll Isræl’s.

Żøsęφ 24:20
Ēðâns’s Åzâriåh; Żɛråhmēɛls’rɛ øf Hęzrôn’s; Råm & Chęlubåi’s; Råm’rɛ, Åmminådåb, wh’s Nαshôns’ fåðɛr, tŻudåh’ll lēαdęr; Sαlmøn’s gręαt-gręαt grαndfåðɛr øf Dâvid’ll; Bœαz’s in Sålmås’s αnd Œbęd’ll; Żɛßē’s, Œbęds; Ēliåb, Żɛßē’ll & Åminådåb II, Shimâæ’ll, Nęðαnęl & Ræddåi; Œzęm, 6ð; Dâvid, 7ð; Zɛruiåhs: Åbishåi, Żøåb & Åsâhęl. Åbigαils: Åmåså &’ll Żęðɛr; ðē Ishmælitɛ husbând; & Ēlihus’, I’ll; Hęzrôn’s øf Câlębs by Åzubåh & Żɛriôð: Żęshɛr; Shœbåb & Ærdôn; &’s ðird wifɛ, Ęφråðs’: Hur: Uri: Bɛzâlɛl. Mâchir’s føurðs’: Sęgub; bēgôt Żåir. Aftęr Hęzrôn, Åbiżåhs’; Ashur wið Tɛkœå ðɛ fåðɛr; Câlębs’ dēsçęndânts; including Mēshå, øf Ziφ; Mårɛshåhs’ øf; Hēbrôns’: Kråh, Tαppuåh, Rɛkęm &+’s Shɛmå. Shɛmå’s Råhåm, wh’s Żrkœαms’, wh’s Shαmmåis’; wh’lls Måôns’; øf’ll is Bęð Zur; côncubinɛs: Ęφåh; Hårân, Mœzå & Gåzęz. Côncubinɛ’s Mαåchåh: Shębɛr+Tirhαnαh & Shåâφ. θēsɛ’rɛ ðɛ dēsçęndânts tỏ øf Câlęb’lls.

Żøsęφ 24:21
Bęðsåbēę’s føur tEliαm + Ammięl,

Żøsęφ 24:22
bridżęs’,

Żøsęφ 24:23
Bårbęllø’lls, His’ll;

Żøsęφ 24:24
Mαtðɛwsęs’.

Żøsęφ 24:25
Bårnâbâs’, ðɛ Çypręß Pinɛ’ll;

Żøsęφ 24:26
α shiɛld;

Żøsęφ 24:27
Żędidiåhs’

Żøsęφ 24:28
crwn’lls, øf turtlɛs’,

Żøsęφ 24:29
twęlvɛs’lls, ålỏøf’s;

Żøsęφ 24:30
St. Påtricks;

Żøsęφ 24:31
Avɛns’s;

Żøsęφ 24:32
ðɛ Sęcônd Cœming’s wây’ll fr tỏ α nâmɛsâkɛ’lls;

Żøsęφ 24:33
ðɛ snâkɛs’ bαnishɛr øf’s Irɛlαnds’;

Żøsęφ 24:34
fåstęd’s œ α muntαins’ll tôp, ēvɛn’s Mœsęs’s hαd.

Żøsęφ 24:35
Michæls’lls; żudżɛmęnt’s,

Żøsęφ 24:36
cånønizâtiøn, åt ðɛ Gręαt Schism, øf 1,054 A. D;

Żøsęφ 24:37
Låzârus’s, αnd Nicødēmus’ gręαtęst ðręαts; sęlflęß in môdęstys’lls;

Żøsęφ 24:38
puręst’ll Φillips’ wørðinęß’!

Żøsęφ 24:39
Sęlåh! T’ll ðɛ twðôusând ðrɛē hundrɛd’ll dâys; ēvɛnings’ & môurnings’; hęlping Hαmåns’ & Dαnięl’s clɛαnsings; Nøåhs’lls!

Żøsęφ 24:40
Sir, St. Låwręnçɛ’lls;

Żøsęφ 24:41
pęrsęcutęd’s fr, prôsɛlytizings;

Żøsęφ 24:42
mårtyrɛd in øf åt 258 A. D. 10ð tỏ Åugust.

Żøsęφ 24:43
Żøsęφ øf Arimαðâæ’s åcts’, øf tbęst’ll.

Żøsęφ 24:44
Pœpɛ, St. Xystus’s, IIs’ dēαcôn’lls.

Żøsęφ 24:45
Sęvɛnðs’lls; brn Dēçęmbɛr 31, 225 A. D.

Żøsęφ 24:46
Żαnuârius’s 1st; 2nd’s Vinçęntius; 4ð’ll Mågnus; 3rd’s Stēφânus’ll; 5ð’s Fɛliçißimus’ &’ll 6ð’s Ågåpitus’ll;

Żøsęφ 24:47
dēαcôns’ll mårtyrɛd åt ðɛ sâmɛ dây’s.

Żøsęφ 24:48
Sαint Åugustinɛ’lls;

Żøsęφ 24:49
prēfęct øf Rœmɛ’s, Symmåchus’ åppôinting’s Chαir øf Rhętøric in Milån.

Żøsęφ 24:50
Môdɛrn crēαtiønist’s.

Żøsęφ 24:51
Φiløsôφic intęrprɛtr;

Żøsęφ 24:52
ðēølôżicâl pôlitiçiân’s;

Żøsęφ 24:53
pęrtinęnt fr’s θômαs frøm in Åquinås’ll: 1,000 yēærs åwây’ll, in!

Żøsęφ 24:54
θômαs’ll øf Åquinœ’s;

Żøsęφ 24:55
knôwlɛdżęs’ll; fåðɛrs’ll, tỏœ;

Żøsęφ 24:56
divinɛs’ll, if.

Żøsęφ 24:57
Anyðing;

Żøsęφ 24:58
Christ’s His; it

Żøsęφ 24:59
firstbrn luck;

Żøsęφ 24:60
Œbęds’ sôn Żɛßē; ås, likɛ Żēsus’ bɛētlɛs’s pônd.

Żøsęφ 24:61
plαnt sɛēds’rɛ grôwings’ åbôunds;

Żøsęφ 24:62
dôlφins’ sôund’s,

Żøsęφ 24:63
Ēmmαnuɛls;

Żøsęφ 24:64
dɛsign’s,

Żøsęφ 24:65
vinɛ’s;

Żøsęφ 24:66
clɛmęnçys’lls, if åt,

Żøsęφ 24:67
lukɛ, clɛmęnçiēs’ll øf Cœrnēlius’ nâmɛ’ll øf’s;

Żøsęφ 24:68
Żônåðâns’;

Żøsęφ 24:69
prôdiżys’ll;

Żøsęφ 24:70
Såul &’ll Påuls’ wây’s;

Żøsęφ 24:71
bløôdðirsty’ll;

Żøsęφ 24:72
cœldhęαrtęds’ drēαm’lls;

Żøsęφ 24:73
Tychicus’lls lēαns’,

Żøsęφ 24:74
Jœsęs’lls sôuls’ immēdiåçy, ôn it.

 

Chαptęr 25 (2:8) – Dâvid Might Rɛçēivɛ Såul’s Dåughtęr αnd Tåx Æxęmptiøn Ståtus If Hē Dɛfēαts Gœliåð øf Gåð wið α Sling αnd Fivɛ Smỏœð Stnɛs in His Pôuch Pôckęt Bæg

Żøsęφ 25:1
– 1,040 B. C. t1,010 B. C,

Żøsęφ 25:2
Yishαis’ sęvɛnð sôn øf Dâvid; Œbęds’ll grαndchild’s & Bœαz’s + Ruð’s gręαt- grαndchild;

Żøsęφ 25:3
Nitzęvęt båt Ædæl’s sôn & øf t’ll hęr môðɛrhøœds’ll;

Żøsęφ 25:4
ðē ęφôds’lls truðs; ðręαds øf gœld’ll & bluɛs’ll + purplɛ’s, &’s scårlɛt’ll; α bręαstplâtɛ øf żudżmęnt’s ēvɛn fr’lls: ðɛrɛ’rɛ føur rôws’ll; ðrɛē stnɛs’s ēαch: α sårdius, α tœpåz & αn ęmɛrâld, œnɛ; α turquisɛ, α såpφirɛ & α diâmônd, tw; α jåçinð, αn ågætɛ & αn αmęðyst, ðrɛē; αnd α bɛryl, ônyx αnd α żåspɛr, ðαt’s føur; stnɛs’lls; αnd twbrαids & rings’ll gœldɛn’s; åttâchɛd tỏ ðɛ frônt øf ðɛ shôuldęr stråps αnd ęnds’ øf ðɛ bręαstplâtɛ’s.

Żøsęφ 25:5
Męαsurɛs’ll øf żużgɛmęnts, in’ll.

Żøsęφ 25:6
Dępαrting’s ålls;

Żøsęφ 25:7
nēɛding’s zęsts’;

Żøsęφ 25:8
fr mirâclɛs’ suppøsitiøn’s.

Żøsęφ 25:9
Synchrônøus timings’.

Żøsęφ 25:10
Misintęrprɛtâtiøn’s fr ðɛ mēɛks’ undęrstαnding.

Żøsęφ 25:11
Dâvid’s unclɛ Żęhônåðân, øf ðɛ scribɛ’s αnd α wisɛ męntr’s,

Żøsęφ 25:12
hē’s Gôd’s fårðɛrings, wiðin,

Żøsęφ 25:13
lôngings’s fr øf α fårmɛr.

Żøsęφ 25:14
Dâvids’ côunsęlr αfrɛ’s Hē,

Żøsęφ 25:15
dēcôntęxtuâlizing; fr his gôd’ll, tdråw ôn.

Żøsęφ 25:16
Purpøsɛ’lls, rɛstring;

Żøsęφ 25:17
ðαt in Bęðlɛhęm, Isræl;

Żøsęφ 25:18
Żɛrusαlęms’.

Żøsęφ 25:19
Mαnkind’s bęst frięnd,

Żøsęφ 25:20
brâvęst in ædvęrsitiēs likɛ α girls’;

Żøsęφ 25:21
immęnsɛly jyôus;

Żøsęφ 25:22
prôud, likɛ α żøurnēyɛr’s;

Żøsęφ 25:23
villâins’lls, scârɛd,

Żøsęφ 25:24
by bēing αnintęd in wið ôil by Sαmuɛl; sinçɛ ðαt dây frwârd.

Żøsęφ 25:25
Signs’ fôllw’s tęrritôriēs’;

Żøsęφ 25:26
running ðrœugh ðɛir côursę’s;

Żøsęφ 25:27
gœld’ll lyings’;

Żøsęφ 25:28
Eφrαims’ll prαising;

Żøsęφ 25:29
Żędidiåh’s in Żøsęφs’ sôns;

Żøsęφ 25:30
nôt ēunuch’s but fr ðɛ wrd øf Gôd’s prēαching;

Żøsęφ 25:31
pôtęntiâlly øf bôundlęßnęß,

Żøsęφ 25:32
pråcticαlity øf α furðęst rēαching’s;

Żøsęφ 25:33
cânnôt rɛsist α hēαling ēvɛn α mēɛklęß’ll insidɛs.

Żøsęφ 25:34
Nôt œnɛ tdỏ ēvil’s in ðɛ sight øf ðɛ Lrd.

Żøsęφ 25:35
Żârɛds’lls węlls’ øf môdęsty’ll, ås;

Żøsęφ 25:36
prudɛnt åt plâying in t, åt ðɛ lyrɛ;

Żøsęφ 25:37
Såuls’ rɛquęst’s: fr α hαnds’ øf wår’s hαndsômɛ & wið vαløur’ll plâying α lyrɛ rɛmving α distręßɛd αnd ēvil spirit øf him’s.

Żøsęφ 25:38
And ðē ēvil & distręßing spirit dępαrtęd’s frøm Såul, whɛnęvɛr Dâvid plâyed ðɛ lyrɛ.

Żøsęφ 25:39
Sαmsôn’s riddlɛ mây bē ęxplαinɛd: ðɛ bēęs’ hønēy cân’ll tâstɛ swēɛtly; ęxtråvαgântly’ll; α liøn’s tỏœð’ll mây ęxubɛrâtɛ‘s stręngð by α prôud smilings’ll; ås which’ll inspirɛs’s wrking & willing’s bēęs’; ðirsty’s bɛforɛ’ll ɛlsę’s criēs’ll pôndęring’s.

Żøsęφ 25:40
Dâvid’s ås ðirty-føur αnts’ hills.

Żøsęφ 25:41
θē ęαrðs’ll I Ching’s mâdɛ øf sixty-føur ęlɛmęntâl guås’lls; låws’ll twård tôp wisdôm: ðirty-føur lôwęr cânøn & ðirty øf ðē uppɛrs’ll; côw hɛrdęr’s.

Żøsęφ 25:42
Sαmuɛl’s ås Sαmsôn’s riddlɛs’ cârrying’lls.

Żøsęφ 25:43
Divinâtiøn’s nôt twårds’s ēvɛnęst; but by’ll hônøurs’ll.

Żøsęφ 25:44
Châriøts’rɛ œpɛnly, ðôughts’ åll;

Żøsęφ 25:45
if’s węll’s fr stråwbęrriēs’ll dɛlight’s,

Żøsęφ 25:46
brôwnnęß’lls+hērɛ’s.

Żøsęφ 25:47
A grαin øf sαnd’lls.

Żøsęφ 25:48
Anytimɛ’s;

Żøsęφ 25:49
αnywhęrɛ’lls fr; Żâcøbs mαrk’s;

Żøsęφ 25:50
his child øf Lēvis’ Jœchębɛd’lls αims’lls;

Żøsęφ 25:51
grâçęs’lls tỏ øf swåns’; twårds’ll ęighð’lls.

Żøsęφ 25:52
Twårds’lls, αngry wiðin!

Żøsęφ 25:53
Twårds’s åpplɛs, åll’s.

Żøsęφ 25:54
Lęviticus’ll.

Żøsęφ 25:55
Intœnâtiøns’ åcknôwlɛdżing’ll;

Żøsęφ 25:56
lαmbs’ shynęß’lls;

Żøsęφ 25:57
côntrådictiøn’s sin;

Żøsęφ 25:58
immēdiåçy’s!

Żøsęφ 25:59
Aføœt’s,

Żøsęφ 25:60
scårlɛt lēαvɛs;

Żøsęφ 25:61
crręspôndęnçęs’ll, øf t;

Żøsęφ 25:62
mēdiâtings’ll;

Żøsęφ 25:63
I’ll;

Żøsęφ 25:64
Ædæm’s,

Żøsęφ 25:65
ęncôuntęrings’ll,

Żøsęφ 25:66
ęntęrtαins’ll tỏ ôn øf frøm in if.

Żøsęφ 25:67
Hęαvięst!

Żøsęφ 25:68
Gœliåð, øf ðɛ Φilistinɛs’ll.

Żøsęφ 25:69
Dårius’lls in Nębuchådnęzzârs’s gαins’.

Żøsęφ 25:70
Brαnching’lls wåsn’t øf α rēαdęrs’.

Żøsęφ 25:71
Ôlivɛ trɛēs’.

Żøsęφ 25:72
Ęnchαntęd’ll ås twård I,

Żøsęφ 25:73
brαnching’ll;

Żøsęφ 25:74
Œbędiåh’s;

Żøsęφ 25:75
hαrnęßings’ll øf,

Żøsęφ 25:76
numbɛrings’,

Żøsęφ 25:77
wildęr sôns’s,

Żøsęφ 25:78
Bårbęllø’s,

Żøsęφ 25:79
fâvøur, it’s;

Żøsęφ 25:80
dępαrting;

Żøsęφ 25:81
α wisɛ king; stnɛs’lls, wiðin’ll, ås in.

 

Chαptęr 26 (2:9)Żēsus Mây Œnly Bē ðɛ Bęst θαt’s Ęvɛr Bɛɛn fr Hēαling Ęαrð If Hē Might Bē α Lôud It

Żøsęφ 26:1
Żēsus’ møðɛr Mæry’s Żøsęφs’ lyings’. Shē’s. His nœrðɛrn lights’s.

Żøsęφ 26:2
Åbôminαbly prαising’ll øf tỏ Ēżypt sôlęmn & in ēvɛnęst;

Żøsęφ 26:3
Shælåhs’ll fôstęring ēvɛnly’s;

Żøsęφ 26:4
cråbs’lls shɛlls’ spiråling, in t’ll ðɛir dɛsign’s;

Żøsęφ 26:5
lightning, I’s;

Żøsęφ 26:6
mâturitiēs’ plɛαsurαblɛs;

Żøsęφ 26:7
Mαtðɛws’s hônęsty’lls nâmɛsâkɛs’s fr’s øf in it.

 

Chαptęr 27 (2:10) – A Lαmpstαnd αnd Shɛwbręαd Dɛcørâtɛ α Tαblɛ’s Åbôund Męn’s

Żøsęφ 27:1
Mây Sârαis’ chânżing wið øf t& in ðɛ sēαsôns’.

Żøsęφ 27:2
Witnęßęs’. Twifs’.

Żøsęφ 27:3
Lαmbs, gøœd øf Gôds’ knøwing,

Żøsęφ 27:4
męrrięst fr øf lukęst’s,

Żøsęφ 27:5
quęsts’lls dråwn’s &’ll up øf it, if føur;

Żøsęφ 27:6
αmbitiøus’s åll ðē æntwinɛs’ twårds’s øf ðɛ wmbs’ll;

Żøsęφ 27:7
undęrminings’ll øf’lls in if &’s øf åt;

Żøsęφ 27:8
øppœsing’s fr tw’lls; α wây’ll øf åt’ll, if;

Żøsęφ 27:9
øf Męlchizådęks æyɛ & øf’ll in Sôdøms’ kingdôm’s: ðɛ high priēst øf Abråms’ fr tęnðs’lls; ðαt ðɛrɛøf fr’rɛ ttimɛs’ll: tiðɛs! Tęrɛbinð’ll trɛēs tỏ ðɛ Hēbrôns; Lôts’ cåptivity’s;

Żøsęφ 27:10
Eφrαim’s hœly’s lαnd’s.

Żøsęφ 27:11
Eφrαim’ll; is

Żøsęφ 27:12
cønsuming’s Mαnåßęhs’s!

Żøsęφ 27:13
Sânctitudɛ’s! Cânåân’s.

Żøsęφ 27:14
Fręst’s trɛēs øf wiðin α Mręh’s!

Żøsęφ 27:15
θē unicœrn’s hrn.

Żøsęφ 27:16
Hęαvɛnly, fr.

Żøsęφ 27:17
Rēαdęrs’lls;

Żøsęφ 27:18
hęαrts & hαnds.

Żøsęφ 27:19
Knøwlɛdżęs’, untrn

Żøsęφ 27:20
øf tshøwbręαds’.

Żøsęφ 27:21
Isræls’lls;

Żøsęφ 27:22
turkēys’ll;

Żøsęφ 27:23
prôφęçys’ll:

Żøsęφ 27:24
œ Żônåðâns’.

Żøsęφ 27:25
Pâżęs’lls!

Żøsęφ 27:26
Whôlɛsômɛnęß’!

Żøsęφ 27:27
Sēαs’.

Żøsęφ 27:28
Rēfinɛs’lls.

Żøsęφ 27:29
Sęptęmbɛrs’s rαin!

Żøsęφ 27:30
Måżęstic’s Żunɛ’.

Żøsęφ 27:31
θundęring Żuly.

Żøsęφ 27:32
Summɛrs’ hårmôniēs.

Żøsęφ 27:33
Hårøn & Nâhr’s.

Żøsęφ 27:34
Môdęstys’lls;

Żøsęφ 27:35
Çyrus’ åccrd.

Żøsęφ 27:36
Ęlbœws.

Żøsęφ 27:37
Shunâmitɛs’.

Żøsęφ 27:38
Sęrviçing.

Żøsęφ 27:39
Usurpings’s!

Żøsęφ 27:40
Prαising’ll,

Żøsęφ 27:41
plēαsing,

Żøsęφ 27:42
rhymɛ’ll.

Żøsęφ 27:43
Mēɛk. Lęß.

Żøsęφ 27:44
Sęlåh!

Żøsęφ 27:45
Sαiling

Żøsęφ 27:46
ðɛ wåtęr’s,

Żøsęφ 27:47
bôbbing.

Żøsęφ 27:48
Sôunding

Żøsęφ 27:49
kindęst’lls

Żøsęφ 27:50
hårbring’s;

Żøsęφ 27:51
hrdɛ’s.

Żøsęφ 27:52
Ęlęφânts’s; twård ðôusând’s!

Żøsęφ 27:53
Rumbling’s ðôusând’lls!

Żøsęφ 27:54
θɛ tinięsts’ll ås;

Żøsęφ 27:55
vinɛs’lls;

Żøsęφ 27:56
Åmαnås’ tôp’ll, in;

Żøsęφ 27:57
gårdɛning’lls;

Żøsęφ 27:58
ēvɛnęsts’;

Żøsęφ 27:59
& rudɛ ifs’;

Żøsęφ 27:60
Abråms’lls:

Żøsęφ 27:61
Isâåcs’s,

Żøsęφ 27:62
Hręsh’s fręst:

Żøsęφ 27:63
Hɛręðs’s.

Żøsęφ 27:64
Tråvɛling’s prôdiżiēs’ll.

Żøsęφ 27:65
Åbundαnçęs’s:

Żøsęφ 27:66
rnåmęntâl’s, ås;

Żøsęφ 27:67
œnɛlinęß’ll;

Żøsęφ 27:68
whininęß’.

Żøsęφ 27:69
Sômbɛrly.

Żøsęφ 27:70
Sômɛ niçɛnęß’!

Żøsęφ 27:71
I, lôfting’s.

Żøsęφ 27:72
Shuns’:

Żøsęφ 27:73
silvɛrs’;

Żøsęφ 27:74
I; Sαlmøn’lls:

Żøsęφ 27:75
upstrēαm’s øf’ll tit!

Żøsęφ 27:76
Burning’s. I’s!

Żøsęφ 27:77
Żœsęs’lls: tỏœð’lls fr wiðin øf!

Żøsęφ 27:78
Hœlięst øf nâmɛs’

Żøsęφ 27:79
his’rɛ; I,

Żøsęφ 27:80
mightięst’lls øf måtchings!

Żøsęφ 27:81
Wômęn’s!

Żøsęφ 27:82
Yięld.

Żøsęφ 27:83
Hårmônys’.

Żøsęφ 27:84
Hâdēs’s: Dęαðs’ll kēy;

Żøsęφ 27:85
Mɛðushæls’.

Żøsęφ 27:86
Bɛryls. Whēɛls;

Żøsęφ 27:87
whēɛls’ bɛryl.

Żøsęφ 27:88
Nēɛdinęß’ll, øf’s:

Żøsęφ 27:89
Shælåhs’.

Żøsęφ 27:90
Męrçy’s låws!

Żøsęφ 27:91
Shælåh!

Żøsęφ 27:92
Ærφåxæd’s!

Żøsęφ 27:93
Ębɛrs fåðɛr!

Żøsęφ 27:94
Shęm’s grαndsôn!

Żøsęφ 27:95
Grαndchild øf låw’s.

Żøsęφ 27:96
Mαðɛmåtic’s mērɛ’ll dɛsigns’ fr.

Żøsęφ 27:97
A wây αfrɛ’lls:

Żøsęφ 27:98
wisɛ wrds’;

Żøsęφ 27:99
bôundâry’s;

Żøsęφ 27:100
divinɛ lyings’,

Żøsęφ 27:101
bârråcudås’;

Żøsęφ 27:102
Mrdęcαi’lls!

Żøsęφ 27:103
Sighs’.

Żøsęφ 27:104
Prpøisę’s;

Żøsęφ 27:105
pråcticålity’ll.

Żøsęφ 27:106
Prędåtry’s:

Żøsęφ 27:107
Bårðôlømēw’s;

Żøsęφ 27:108
ęxpɛrt frøm øf tin ôn wårs’;

Żøsęφ 27:109
Ēvɛ’s;

Żøsęφ 27:110
Bɛnżåmins’s!

Żøsęφ 27:111
Pɛrditiøn;

Żøsęφ 27:112
Żęrøbøαms’;

Żøsęφ 27:113
môrrøw’lls;

Żøsęφ 27:114
φαråøh’ll wâys’s!

 

Chαptęr 28 (2:11) – Mœsęs αnd Gôd’s Guidɛ Aårôn Fôllw Tęn Plâguɛs Brôught ôn ðē Φαråøh’s Hård Ęαrnɛd Hęαrtlαnd in Ēżypt’s Dâzɛ

Żøsęφ 28:1
Åt in – 1,430 B. C:

Żøsęφ 28:2
Mœsęs’ll, ðrɛē yēærs yôungęr ðαn’s brøðɛr Aårôn;

Żøsęφ 28:3
Lēvi’s grαnd-childrɛn.

Żøsęφ 28:4
Ychibęds’ grαnd childrɛn; åmông Miriâm.

Żøsęφ 28:5
Φαråøhs’rɛ;

Żøsęφ 28:6
αnywhɛrɛ’lls hęαvɛn;

Żøsęφ 28:7
I; åuðør’rɛ ðē;

Żøsęφ 28:8
fαirɛr’lls;

Żøsęφ 28:9
hērɛ’lls, hēαr’ll;

Żøsęφ 28:10
α øf ðɛ tęnð plâguɛ’s:

Żøsęφ 28:11
ðɛ dęαð øf ēαch fαmiliēs’ firstbrn!

Żøsęφ 28:12
In Pi Håhirøð, bɛfrɛ Bαål Zęφôn;

Żøsęφ 28:13
ðɛ Rɛd Sēα tidɛ risęs!

Żøsęφ 28:14
θɛ ninð plâguɛ’s øf dârknęß.

Żøsęφ 28:15
θē ęighð plâguɛ: lcusts;

Żøsęφ 28:16
ðɛ sęvɛnð plâguɛ’s: hαil,

Żøsęφ 28:17
ðɛ sixð plâguɛs’s: bôils.

Żøsęφ 28:18
θɛ fifð plâguɛ: disēαsɛd ðɛ livɛstôck;

Żøsęφ 28:19
ðɛ føurð plâguɛ’s: fliēs,

Żøsęφ 28:20
ðɛ ðird plâguɛ: spręαd liçɛ;

Żøsęφ 28:21
ðɛ sęcônd plâguɛ’s: frôgs’;

Żøsęφ 28:22
αnd, ðɛ first plâguɛ’s: wαtęr, bēcœming bløôd.

Żøsęφ 28:23
θēsɛ’rɛ ðɛ tęns’ plâguɛs øf Ēżypt!

Żøsęφ 28:24
Ôut øf ðɛ liøns’ dɛn cœmɛs sômɛðing tỏ ēαt;

Żøsęφ 28:25
& frøm ðɛ bēę’s hivɛ, hônēy, swēɛt;

Żøsęφ 28:26
ðis’s ðɛ riddlɛ øf såcrifiçing påst & wây!

Żøsęφ 28:27
θɛ Tęn Cœmmαndmęnts’rɛ:

Żøsęφ 28:28
first, yu mây nôt wrship øðɛr gôds’ likɛnęß bɛsidɛ’s mē;

Żøsęφ 28:29
sęcônd, yu shαll nôt mâkɛ yursęlf α cårvɛd imâżɛ tidølizɛ;

Żøsęφ 28:30
ðird, yu shαll nôt tâkɛ yur Lrds’ nâmɛ in vαin;

Żøsęφ 28:31
føurð, tkēɛp ðɛ Såbbâð’s hœly.

Żøsęφ 28:32
Fifð, tỏ ðē hônøur fr bœð pâręnts: møðɛr & fåðɛr.

Żøsęφ 28:33
Sixð, tnôt øf murdęring!

Żøsęφ 28:34
Sęvɛnð, nôt tcômmit ðē åct øf ædultɛry’s.

Żøsęφ 28:35
Ęighð, nôt tchỏœsɛ øf fr stēαling but trɛçēivɛ’s.

Żøsęφ 28:36
Ninð, dnôt ðink tỏ øf bɛαr fålsɛ witnęß ågâinst ðɛ nęighbøur.

Żøsęφ 28:37
Tęnð, yu shαll nôt cøvęt αnyðing ðαt’s øf ðɛ nęighbøur’s.

Żøsęφ 28:38
Ædmirαblɛ, bē it, r åbôminâblɛ.

Żøsęφ 28:39
Shunâmitɛ’lls;

Żøsęφ 28:40
tỏ ðē øf α ręmnânt’s;

Żøsęφ 28:41
hęrs’lls,

Żøsęφ 28:42
Φinēαs’ & Hôφni’ll;

Żøsęφ 28:43
męn, bæd;

Żøsęφ 28:44
bœð męn’rɛ killɛd ôn ðɛ vęry sâmɛ dây,

Żøsęφ 28:45
Åmmitåis’ll;

Żøsęφ 28:46
brøðɛr’s; I;

Żøsęφ 28:47
Cœrnēlius’ll;

Żøsęφ 28:48
måżic’lls,

Żøsęφ 28:49
lēαn’s;

Żøsęφ 28:50
lifɛ;

Żøsęφ 28:51
yuðs’ purɛ;

Żøsęφ 28:52
ðē æggs right.

Żøsęφ 28:53
rânżę’s I’lls;

Żøsęφ 28:54
såltwåtęr, såpφirɛ’s & scripturɛs;

Żøsęφ 28:55
rôck & stnɛ’s, I’ll;

Żøsęφ 28:56
pônds & rɛflęctiøns’;

Żøsęφ 28:57
Åbihu’ll & øf Nâbør; firɛ‘lls, ęαrðs;

Żøsęφ 28:58
multiplɛs’.

Żøsęφ 28:59
Lying, Hęαvɛns’.

Żøsęφ 28:60
Ęstēɛm’lls

Żøsęφ 28:61
unturning’s,

Żøsęφ 28:62
if, åt!

Żøsęφ 28:63
θɛ I Chings’.

Żøsęφ 28:64
It, sixty-føurs’,

Żøsęφ 28:65
cαtɛrpillârs:

Żøsęφ 28:66
øf ęightɛēn dâys’s;

Żøsęφ 28:67
côcỏøning.

Żøsęφ 28:68
Hœlinęß’ll;

Żøsęφ 28:69
curing fr & hēαling’s.

Żøsęφ 28:70
Hôurs’ sôuring.

Żøsęφ 28:71
Hårmôny.

Żøsęφ 28:72
Cândid hônøurs.

Żøsęφ 28:73
Pårtiâl clɛαnsing;

Żøsęφ 28:74
øf sins’ rɛmvâl.

Żøsęφ 28:75
Ôbfuscâtɛ.

Żøsęφ 28:76
Ærduøusly,

Żøsęφ 28:77
dɛlinēâtɛ.

Żøsęφ 28:78
Øf tills øf timɛs’.

Żøsęφ 28:79
Aims:

Żøsęφ 28:80
sôrrøw;

Żøsęφ 28:81
wœs’;

Żøsęφ 28:82
punishmęnts’s;

Żøsęφ 28:83
sôrrøwful œnɛs;

Żøsęφ 28:84
numɛrøus;

Żøsęφ 28:85
ôminøusly;

Żøsęφ 28:86
nɛrvøus’s;

Żøsęφ 28:87
hârrôwing,

Żøsęφ 28:88
highęst.

Żøsęφ 28:89
Hœlding,

Żøsęφ 28:90
whęrɛ, in ðē.

Żøsęφ 28:91
Shôwing’ll

Żøsęφ 28:92
blind in tsēɛing øf.

Żøsęφ 28:93
Frøm øf ðē.

Żøsęφ 28:94
Åcts œld, fr’s twårds.

 

Chαptęr 29 (2:12) – Drēαm-Intęrprɛtęr Żøsęφ αnd Żâcøb Ædôpt Twins Mαnâßęh & Eφrαim Ęståblishing Åll ðɛ Lαnd Isræl Bɛfrɛ øf Jęrøbøαm’s Childrɛn

Żøsęφ 29:1
Eφrαim’s ðɛ bęst frięnd øf męn’s låws’ll;

Żøsęφ 29:2
hē’s ðɛ fåðɛr øf ninɛtɛēn & α dåughtęr: Shuðælåh I & II αnd Bɛrɛd; Tåhåð I & II, Elēαdåh ðɛn Zαbæd; Ęzɛr & Elēαd’rɛ killɛd åt Gæð; Bęriåh; dåughtęr Shēɛråh; Ręφåh & Rɛshęφ; Tåhαn & Låαdαn; Åmmihud & Ęlishâmå; Nun & Żôshuå.

Żøsęφ 29:3
Mαnåßęh’s øf fåðɛr œ’ll in Mâchir; α Syriαn côncubinɛ’s møðɛr’ll; Gilēαds & Hâmmôlɛkęðs’ grαndfåðer; Åsrięl’s, Pɛręshs’s, Żåir; Sęrɛshs’s; αnd Shęmidås’ gręαt- grαndfåðɛr øf Mαåchåh, sistęr øf Huppim & Shuppims’; Gilēαds’ grαndchild: Zɛlôφēhαd.

Żøsęφ 29:4
Żâcøb gåðɛrs his sôns’s;

Żøsęφ 29:5
“Rɛubɛn my firstbrn sôn, my stręngð’s bēginning; yu’rɛ unstâblɛ’s wåtęr, yur wâys cânnôt ęxçɛl bēcâusɛ yu wɛnt up tyur fåðɛrs’ côuch αnd dɛfilɛd it.

Żøsęφ 29:6
Simēôn & Lēvi; brøðɛrs øf cruęlty; lęt my hônøur nôt bē unitęd untỏ ðɛir åßęmbly; fr in ðɛir αngęr, ðęy slęw α mαn αnd in ðɛir’s will ðęy håmstrung αn ôx.

Żøsęφ 29:7
Żudåh, yu’ll bē ðɛ œnɛ åll yur øðɛr brøðɛrs’ll prαisɛ; bôwing dôwn’s α liøn, wh’ll rôusę’s him; ’til Shilôh cœmɛs’s frð; thim’ll bē ðē œbēdięnçɛ øf ðɛ pēøplɛ.

Żøsęφ 29:8
Grâpɛs øf tỏ ðɛ chiçɛ vinɛ; his gårmęnts wåshɛd in bløôd rɛd winɛ, his æyɛs dårkęr; his tēɛð’ll whitęr ðαn milk.

Żøsęφ 29:9
Zębulun, α hâvɛn shαll dwęll by, æxtęnding tSidôn.

Żøsęφ 29:10
Ißâchår, øf α strông dônkēy, bɛtwēɛn twburdɛns; hē såw ðɛ ręst’s gøœd bɛfrɛ mαns’; hē såw ðɛ lαnd’s plɛαsânt & bôwɛd his shôuldęr tbɛαr øf burdɛns.

Żøsęφ 29:11
Dαn’ll bē α sęrpɛnt by ðɛ wây, ås œne øf ðɛ tribɛs øf Isræl; żustiçɛ sœ ðαt bitɛs ðɛ hrsęs hēɛls sœ ðαt its’ ridęr fålls bâck.

Żøsęφ 29:12
Gåd’ll bē α trỏœp trâmplɛd ôn, but hē’ll triumφ øvɛr åt låst.

Żøsęφ 29:13
Ashęr’ll bē rich αnd’ll bring ryâltiēs’.

Żøsęφ 29:14
Nåφtåli’s α dœ, bringing fruitful wrds’.

Żøsęφ 29:15
Żøsęφs’s α bôugh in flôwęrs,

Żøsęφ 29:16
his brαnchęs run øvɛr ðɛ wålls.

Żøsęφ 29:17
θē ærchɛrs’vɛ åttâckɛd him wið bittɛrnęß; shôt åt wið hôstility’ll.

Żøsęφ 29:18
By ðɛ hαnds øf Żâcøb’s bɛcâusɛ Isræls’ shęφɛrd’s him; ðɛ Rôck; his bôw rɛmαinɛd strông’ll αnd ærms by his hαnds.

Żøsęφ 29:19
By ðɛ blęßings øf ðɛ dēɛp ðαt liēs wiðin.

Żøsęφ 29:20
Bɛnżåmin’s α rαvęnøus wôlf; in ðɛ mrning hē dɛvôurs ðɛ pręy & in ēvɛning ðɛ spil’d bē dividɛd.”

Żøsęφ 29:21
θēsɛ’rɛ ðɛ twęlvɛ tribɛs øf Isræls’, Żâcøbs’ αnd ðis’s whαt ðɛir fåðɛr sαid tỏ ðęm blęßing ēαch.

Żøsęφ 29:22
Shēchęm’s ðɛ lαnd whęrɛ Żøsęφ lâys buriēd.

Żøsęφ 29:23
θɛ brøðɛrs bęggɛd fr’s ðɛ φαråøhs’ frgivɛnęßęs’ll.

Żøsęφ 29:24
Żøsęφ’s cry’s tỏ ðęm, “dnôt bē αfrαid, fr I’m in Gôds’ plâçɛ; yu’vɛ dønɛ ēvil twårds mē but Gôd męαnt fr it’ll gøœd.

Żøsęφ 29:25
Dôn’t fēαr.

Żøsęφ 29:26
I’ll prôvidɛ tyur littlɛ œnɛs.”

Żøsęφ 29:27
Żęrøbøαm II; hē’lls Żœαsh’s sôn, ðαt in Isræl; Åhαziåhs’lls żēnēαløży’s; fr’s Żęhœåhåz’s; Jęhus’ rɛign tỏ ęnding’ll Ahåbs’ sęvɛnty-føur, himsęlf includɛd; hē Ahåb, Jɛzαbęl; Åhαziåh & Żęhôråm; ðɛn ðɛ sęvɛnty øðɛr sôns;

Żøsęφ 29:28
Żęhœshâφåts’ll childrɛn’s: Jœråm, Åzâriåh; Jęhiɛl & Zɛchåriåh; Åzåryåhu, Michæl & Shęφåtiåh’s.

Żøsęφ 29:29
Żęhôråm’s murdɛrɛd 80 kin’ll: his six brøðɛrs & sęvɛnty-føur øf his wifɛ Åðåliåh’s.

Żøsęφ 29:30
θęy’rɛ ðɛ fåðɛring øf Åhαziåh II’ll.

Żøsęφ 29:31
Rɛhôbøam’s child øf in Åbiżåm;

Żøsęφ 29:32
Åbijåh’lls; I’lls, Nędåb’s;

Żøsęφ 29:33
Rɛhôbøαm’s child in øf Tαmår’lls;

Żøsęφ 29:34
Żęrøbøαm’s child by nâmɛ’ll s’s;

Żøsęφ 29:35
Zɛruåhs’ grαnd-childrɛn’ll rɛigns’;

Żøsęφ 29:36
Åbishåløm’s grαndmøðɛr øf Mαåchåh, Aså’s;

Żøsęφ 29:37
hē’s fr frty-œnɛ yēærs Żudåh’s king’ll;

Żøsęφ 29:38
Żęhœshâφåt’lls fåðɛr’s;

Żøsęφ 29:39
hē‘s Åhαziåhs’, fåðɛr øf Żœαsh’s;

Żøsęφ 29:40
Jęhu did ēvil’s, by ðɛ hαnd, øf ðɛ Lrd!

Żøsęφ 29:41
θɛ quęst fr Sαmsôns’ côuntęnânçę’s;

Żøsęφ 29:42
Mαnøåhs’;

Żøsęφ 29:43
ðɛ Φilistinɛ wifɛ’s & øf’ll Dɛlilåh.

Żøsęφ 29:44
Żęrøbøαms’ll,

Żøsęφ 29:45
ęαrð quęst;

Żøsęφ 29:46
Mαnåßęh’s;

Żøsęφ 29:47
Eφrαim’s Lôt;

Żøsęφ 29:48
Hęαvɛn’s åsçęnding.

Żøsęφ 29:49
Mērɛlys’.

 

Chαptęr 30 (2:13) – Pârαblɛ øf ðɛ Småll Cαtɛrpillâr ôn α Fig Trɛē During Jœb’s Blēαk Dâys in Uz’s Lαnd

Żøsęφ 30:1
A lôt in Jœb’s hαnd,

Żøsęφ 30:2
frôgs & lily påds,

Żøsęφ 30:3
dαndɛliøns;

Żøsęφ 30:4
mustârd sɛēds plαntin’.

Żøsęφ 30:5
Grαins lây åt’s fɛēt.

Żøsęφ 30:6
Môckingbirds’.

Żøsęφ 30:7
18 dâys’.

Żøsęφ 30:8
Cαtɛrpillârs’ll.

Żøsęφ 30:9
Rɛhôbøαms’ll;

Żøsęφ 30:10
incœmplētɛ tiðɛs’ øf Żęrøbøαms’.

Żøsęφ 30:11
Rivɛrs, lâkɛs & môuntαinsidɛs;

Żøsęφ 30:12
Tęrɛbinð trɛēs’s lôts;

Żøsęφ 30:13
chęrriēs’ brαnching,

Żøsęφ 30:14
Hēbrôns’ lôt;

Żøsęφ 30:15
drægôns’s lâying æggs;

Żøsęφ 30:16
Żudɛ’s Bɛnżåmins;

Żøsęφ 30:17
nâmɛsâkɛs’ in;

Żøsęφ 30:18
rhinœs’ &’ll ęlk hrns’.

 

Chαptęr 31 (2:14) – Simôn ðɛ Mâgus Tâkɛs α Gœldɛn Cålf fr αn Æyɛ Dôll

Żøsęφ 31:1
θɛ stnɛs rēżęctęd’s by ðɛ buildęrs;

Żøsęφ 31:2
α rôcks’s; bēcœmɛ αn ôffęnsɛ;

Żøsęφ 31:3
ðαt hē’s tâkɛn α Żęntilɛ in ås fåðɛr;

Żøsęφ 31:4
αføœt’s ēvildỏɛrs’ll wây;

Żøsęφ 31:5
ôbsęrvɛ ðœsę’s ôn ðɛ dây øf visitâtiøns’;

Żøsęφ 31:6
dôn’t stumblɛ’s tfåll, ungrâçɛfully,

Żøsęφ 31:7
bēing disœbēdięnt yęt ålsœ øf in hårsh;

Żøsęφ 31:8
bēing wiðin ôbtαining męrçy;

Żøsęφ 31:9
øf ðɛ Hœlięst lαnds’ in Ziôn’s.

Żøsęφ 31:10
Såpφirå’s trânspirɛ’s; ðē ēvɛnęst øf çɛntrâl;

Żøsęφ 31:11
Anâniâsęs’ll øf węll;

Żøsęφ 31:12
ðɛ tēαchɛr øf gôddęß’ wây;

Żøsęφ 31:13
Simôn’s cålf øf gœld ɛαrnɛd ðē æyɛ’s øf his åffęctiøns’;

Żøsęφ 31:14
Bęsœdēiåh’s;

Żøsęφ 31:15
frøm ðɛ hôusɛ øf Bigvαis’s: twỏ ðôusând αnd sixty-sęvɛn;

Żøsęφ 31:16
ðɛ twęlfð żęnęrâtiøns’ frøm Pårôsh’s.

Żøsęφ 31:17
nâmɛs’ α lôt sâfɛ;

Żøsęφ 31:18
côndęnsâtiøn’ll;

Żøsęφ 31:19
high priēst’s;

Żøsęφ 31:20
trɛblɛs;

Żøsęφ 31:21
lyâltiēs;

Żøsęφ 31:22
stnɛ’s.

Żøsęφ 31:23
Rɛfinɛ’ll Åugusts;

Żøsęφ 31:24
αråchnids’;

Żøsęφ 31:25
chαnçɛ’;

Żøsęφ 31:26
rchids’;

Żøsęφ 31:27
buffålœs’;

Żøsęφ 31:28
møsquitœs’;

Żøsęφ 31:29
cœinçidęnçęs’;

Żøsęφ 31:30
cỏœrdinâtiøn’ll;

Żøsęφ 31:31
lôving’lls;

Żøsęφ 31:32
idęntitiēs;

Żøsęφ 31:33
båαl’ll;

Żøsęφ 31:34
søliløquiēs’;

Żøsęφ 31:35
hårmônys’:

Żøsęφ 31:36
burdɛn’lls;

Żøsęφ 31:37
chårżing’ll;

Żøsęφ 31:38
hârløtriēs!

Żøsęφ 31:39
Åll synchrônøusly;

Żøsęφ 31:40
ðundęrings;

Żøsęφ 31:41
fishhøỏks’,

Żøsęφ 31:42
spåwns’lls;

Żøsęφ 31:43
drēαm’lls; œ,

Żøsęφ 31:44
dåwn’ll;

Żøsęφ 31:45
Sidôns’.

 

Chαptęr 32 (2:15) – Simôn α Mâgus Lēαds Isræl’s Hôusɛ øf Frty Lαmb Bɛfrɛ ðɛ Wildęrnęß’ Shēαrɛr

Żøsęφ 32:1
Œ, ðē impôßibilitiēs;

Żøsęφ 32:2
ðɛ męαsurɛ tỏ øf sins’s dępðs

Żøsęφ 32:3
& criēs’ll.

Żøsęφ 32:4
I œ’ll Clɛmęnts’;

Żøsęφ 32:5
ðɛ minds låws’ll;

Żøsęφ 32:6
suffɛrɛr øf Gôd:

Żøsęφ 32:7
Bårnâbâs’s if bârrɛn;

Żøsęφ 32:8
åpôcålypsɛ’lls,

Żøsęφ 32:9
but I løvɛ ôn!

Żøsęφ 32:10
Sαint Żâmɛs’.

Żøsęφ 32:11
Wh’s tsēɛk, wåndęr & in ɛrrœr’s in truð;

Żøsęφ 32:12
whęrɛfrɛ wē’d cœmmunicâtɛ cârɛ.

Żøsęφ 32:13
Afrɛ-męntiønɛd’s!

Żøsęφ 32:14
Piøusly & in sâving’s!

Żøsęφ 32:15
But if αny œnɛ αftęr tâking ædżurâtiøn shαll åct øðɛrwisɛ, hē shαll incur ētęrnâl punishmęnt.

Żøsęφ 32:16
Hē cαusing dēstructiøn why shøuld nôt himsęlf bē dɛstryɛd;

Żøsęφ 32:17
ðē ɛldęrs węrɛ’ll plēαsɛd wið Żâmɛs’ sęntimęnt;

Żøsęφ 32:18
Ęxclαiming “blęßɛd bē Hē whis frɛsēɛing’ll ðings’ hαs grâçiøusly åppintęd ðαt’s ôur bishôp!”

Żøsęφ 32:19
Whɛn ðęy sαid ðis ęvɛryœnɛ rsɛ &’ll prâyɛd tỏ ðɛ Fåðɛr & Gôd’s glôry fręvɛr. Amęn.

Żøsęφ 32:20
Lukęst Hēbręws’.

Żøsęφ 32:21
Tumult in Såul rαisɛd;

Żøsęφ 32:22
hē bēgαn tdrivɛ intcønfusiøn.

Żøsęφ 32:23
Shôuting & unding whαt’d bɛɛn årrânżɛd wið much lâbøur!

Żøsęφ 32:24
And tỏ ęnrâżɛ ðęm likɛ mådmęn tmurdęr,

Żøsęφ 32:25
sâying “whαt œ dyē?

Żøsęφ 32:26
Why hęsitâtɛ?

Żøsęφ 32:27
Œh sluggish & inęrt, why dwē nôt lây hαnds upôn ðęy;

Żøsęφ 32:28
pulling ðēsɛ fęllws tpiēçęs?”

Żøsęφ 32:29
Whɛn hē sαid ðis sēizing α strông brαnd frøm ðē åltâr, hē sęt ęxαmplɛ hôw smiting.

Żøsęφ 32:30
θɛn øðɛrs sēɛing him’rɛ ålsœ cârriēd åwây wið likɛ-rɛαdinęß;

Żøsęφ 32:31
ðɛ tumult ęnsuɛd, ôn ēiðɛr sidɛ, bēαting & ðɛ bēαtɛn;

Żøsęφ 32:32
much’s shęd,

Żøsęφ 32:33
ðɛrɛ‘s cønfusiøn’s, in ðɛ midst øf which Såul åttâckɛd Żâmɛs;

Żøsęφ 32:34
ðrôwing him hęαdlông frøm ðɛ tôp øf ðɛ stęps; suppœsing him tbē dɛαd’ll;

Żøsęφ 32:35
câring nôt tinflict viølęnçɛ unthim.

Żøsęφ 32:36
Furðɛr;

Żøsęφ 32:37
bɛhœld’s hē œnɛ øf Żôhn’s disçiplɛs dɛclârɛd ðαt Żôhn’s ðɛ Christ.

Żøsęφ 32:38
Åccrdingly, Żēsus’s cållɛd ðɛ Christ Żôhn’s α mērɛ prôφęt!

Żøsęφ 32:39
Ås bɛtwēɛn Him whgivɛs ðɛ låw, & hē whkēɛps ðɛ låw, it.

Żøsęφ 32:40
Simôn ðɛ Zęαlot’s åßęrts Żôhn’s gręαtęr ðαn åll prôφęts, αnd whm’rɛ brn in wômαn, yęt nôt gręαtęst ðαn ðɛ Sôn øf Mαn.

Żøsęφ 32:41
Mâtðiås, substitutęd fr’s øf Żudåsęs’ll cållɛd Bårnâbâs ęxhrtęd tnôt rɛgård Żēsus’s hâtrɛd, nr spēαk ēvil øf Him.

Żøsęφ 32:42
“Fr it węrɛ får mrɛ prôpɛr ēvɛn fr œnɛ whmight bē in ignrânçɛ ỏr in dôubt cønçęrning Żēsus’s tlôvɛ in ðαn øf hâtɛ Him.

Żøsęφ 32:43
Fr Gôd’s åffixɛd α rɛwård tlôvɛ’ll & α pɛnâlty t’s hâtrɛd.

Żøsęφ 32:44
θαt Hē åßumɛd α Żɛwish bôdy αnd’s brn åmông ðɛ Żęws, hôw’s ðis nôt inçitęd us in t’ll lôvɛ Him?”

Żøsęφ 32:45
Œnçɛ St. Bårnâbâs’s spkɛ ðēsɛ wrds, hē stôppɛd.

Żøsęφ 32:46
θɛ high priēst knøwn by’s Żøsęφ bɛn Cαiåφås,

Żøsęφ 32:47
αttęmptęd timpugn Żēsus’ wrd’ll,

Żøsęφ 32:48
θαt Hē spkɛ vαin ðings, sαid ðɛ pøỏr’rɛ blęßɛd’ll

Żøsęφ 32:49
& prômisɛd ęαrðs’ll, Hęαvɛn’s rɛwård.

Żøsęφ 32:50
θαt Hē’d prômisɛd ðœsɛ whmαintαin rightɛøusnęß shαll bē sâtisfiēd wið mēαt & drink;

Żøsęφ 32:51
mαny ðings of ðis srt; Hē’s chârżɛd in tēαching.

Żøsęφ 32:52
θômαs’ll prvɛs ðαt’s his αccusâtiøn’s frivôløus;

Żøsęφ 32:53
shôwing in whm ðɛ prôphęts Cαiåφås bɛliēvɛs didn’t shøw ðɛ mαnnɛr in which ðēsɛ ðings’rɛ tbē tâkɛn.

Żøsęφ 32:54
Żēsus whęrɛαs pintęd ôut hôw ðęy’rɛ tbē undęrstøœd;

Żøsęφ 32:55
αnd whɛn hē’d spœkɛn ðēsɛ ðings’s & øðɛrs øf α like kind,

Żøsęφ 32:56
θômαs ålsœ hęld his pēαçę’s.

Żøsęφ 32:57
θɛrɛfrɛ in ðɛ wårning’s øf αccusâtiøns’, Cαiåφås lỏøkɛd’ll åt fr I,

Żøsęφ 32:58
sâying I ôught trɛfrαin fr futurɛs, frøm prēαching Lrd Christ;

Żøsęφ 32:59
lęst I shøuld dit tmy œwn dēstructiøn, lęst bēing dɛçēivɛd mysęlf I shøuld ålsœ øðɛrs,

Joseph 32:60
ðɛn mrɛøvɛr, hē chârżɛd mē wið prɛsumptiøn,

Żøsęφ 32:61
bɛcαusɛ I wås unlęαrnɛd, α fishɛrmαn & rustic, I dârɛd tỏ åßumɛ ðɛ rɛspônsibility øf α tēαchɛr.

Żøsęφ 32:62
I rɛpliēd ðαt I incurɛd’ll lęß dânżęr if Hē węrɛ nôt ðɛ Christ but’ll øf låw, ðαt bɛforɛ I’s Hē’d åppēαrɛd but in whm’ll ęlsɛ hαs Hē nęvɛr åppēαrɛd’ll t; in Him, ærɛ ðɛ fαiðs’ øf øðɛrs rɛsęrvɛd frøm’ll?

Żøsęφ 32:63
But if I αn unlęαrnɛd, unęducâtęd mαn’s yu sây;

Żøsęφ 32:64
dỏ α fishɛrman, rustic’vɛ mrɛ undęrstαnding ðαn ɛldęrs, wisɛ;

Żøsęφ 32:65
ðis I ôught strikɛ’s tęrrœr intyu. Fr if I disputęd wið αny lęαrning αnd wôn øvɛr yu wisɛ lęαrnɛd męn it’d åppēαr ås ðαt I’d æcquirɛd ðis pôwɛr by lông lęαrning; nôt by ðɛ grâçɛ øf divinɛ pôwęr’ll?

Żøsęφ 32:66
But nôw’s I’vɛ sαid wē unskillɛd męn cønvinçɛ & øvɛrcœmɛ’ll yu wisɛ męn,

Żøsęφ 32:67
whỏ ðαt’s αny sęnsɛ dœsn’t pęrçēivɛ ðis nôt’s ðɛ wrk øf humαn subtlɛty, but øf divinɛ will & gift?

 

Chαptęr 33 (2:16) – Isâåc Tâkɛs Rɛbękåh ås α Sistęr fr His Wifɛ

Żøsęφ 33:1
Abråhåm støœd up αnd bôwɛd himsęlf bɛfrɛ ðœsɛ pēøplɛ in ðɛ lαnd øf Hęð.

Żøsęφ 33:2
Hē spkɛ tỏ ðɛ pēøplɛ ôn ðαt lαnd, sâying, “I’m α fręignɛr & visitør αmông yu. If it’s yur wish I bury my dɛαd ôut øf in my sight, mēɛt wið Ēφrôn sôn øf Zœhår fr mē; ðαt hē might givɛ mē ðɛ câvɛ øf Mâchpęlåh which hē hαs, åt ðē ęnd øf his fiɛld.”

Żøsęφ 33:3
θɛ Hittitɛ αnswęrɛd, “lrd, hēαr mē, I cân givɛ yu α câvɛ in ðɛ pręsęnçɛ øf ðɛ sôns’; øf my pēøplɛ, bury yur dɛαd.”

Żøsęφ 33:4
Abråhåm αnswęrɛd tỏ Ēφôn & ðɛ pēøplɛ, bôwing tỏ ðęm “ðαt yu’ll givɛ if it, plēαsɛ hēαr ðis: I’ll givɛ yu mônēy fr ðɛ fiɛld, tâkɛ it, sœ œ I’ll bury minɛ ðɛrɛ,” αnd Ēφôn αnswęrɛd, “lrd, if yu’ll listɛn; ðɛ lαnd’s wørð føur hundrɛd shękɛls, silvɛr; whαt’s ðαt bɛtwēɛn yu & mē? Sœ œ bury ðɛ dɛαd øf yurs.”

Żøsęφ 33:5
Abråhåm listɛnɛd tỏ Ēφôn, wɛighing ôut ðɛ silvɛr’s nâmɛd; in Hęðs sôns & dåughtęrs føur hundrɛd shękɛls, currɛnçy in silvɛr åmông męrchânts’.

Żøsęφ 33:6
Sœ ðɛ fiɛld øf in Mâchpęlåh bɛfrɛ Mæmrē, ðɛ fiɛld & câvɛ which’s øf in it αnd’ll ðɛ Hēbrôn’s in ðɛrɛ; surrôunding, ðɛ brdęrs’rɛ dɛēdɛd’s.

Żøsęφ 33:7
Aftęrwård Abråhåm’s buriēd Sâråh his wifɛ øf in Mâchpęlåhs’ câvɛ in ðɛ lαnd, Cânåân.

Żøsęφ 33:8
Sœ ðɛ fiɛld & ðɛ câvɛ in it’rɛ dɛēdɛd’s øf tAbråhåm’s by ðɛ sôns øf Hęð,

Żøsęφ 33:9
ås prôpɛrty fr α buriâls’ plâçɛ.

Żøsęφ 33:10
Nôw Abråhåm’s œld, węll-ædvαnçɛd in αżɛ; ðɛ Lrd blęßɛd Abråhåms’ll ðings; Abråhåm sαid tỏ ðē œldęst sęrvânt øf his hôusɛ, “Plēαsɛ put yur hαnd undęr my ðigh, prômisɛ mē by ðɛ Gôd øf in Hęαvɛn & ðē ęαrð’ll yu’ll nôt tâkɛ α wifɛ fr Isâåc øf ðɛ Cânåânites’ åmông dwęlling, but ðαt yu’ll gœ intmy cøuntry &’ll tmy fαmily ttâkɛ øf α wifɛ fr my sôn øf Isâåc. θɛ sęrvânt sαid, “Pɛrhαps ðɛ wômαn’ll nôt bē willing tfollw mē bâck øf ðis lαnd’s. Mây I tâkɛ yur sôn bâck tỏ ðɛ lαnd which’s åt yu câmɛ?” But Abråhåm sαid thim, “Bēwâre yu wøuldn’t tâkɛ my sôn ðɛrɛ; ðɛ Lrd Gôd Hęαvɛn øf, brôught mē ôut øf minɛ fåðɛr’s hôusɛhœld & nâtivɛ lαnd, Hårân, prômising mē ’twård dēsçęndânts øf yurs, I givɛ ðɛ lαnds,’ Hē mây sęnd His αnżœl bɛfrɛ yu αnd’s yu’ll tâkɛ α wifɛ fr my sôn frøm ðɛrɛ. If ðis wômαn’ll bē unwilling ðɛn yu’ll bē rɛlēαsɛd frøm ðis ỏαð øf minɛ, żust dôn’t tâkɛ my sôn bâck ðɛrɛ.” Sœ ðɛ sęrvânt put’s αn hαnd undęrnēαð Abråhåms’ ðigh & swôrɛ thim cønçęrning ðis mαttɛr. θɛn ðɛ sęrvânt tøỏk tęn øf his Måstęrs’ cαmęls &’s dępαrtęd.

Żøsęφ 33:11
Hē sęt fr Åråm Nåhårαim ðαt’s Męsøpôtâmiå, αnd+ intNâhr. θɛn hē’d his cαmęls knēɛl nēαr α węll øf wαtęr twårds ðē ôutsidɛ øf tôwn åt ēvɛning whɛn ðɛ wômęn gœ ôut tdråw it. θɛn hē sαid, “Œ Lrd Gôd øf Måstęr Abråhåm, hērɛ I stαnd. Bɛhœld! By α węll’rɛ ðɛ dåughtęrs’s øf męn tỏ ðɛ çity cœming ôut’ll tdråw wαtęr. Lęt it bē ðαt ðē yôung wômαn whm sâys I’s, ‘plēαsɛ lęt dôwn yur żår ðαt I mây hαvɛ α drink,’ & shē sâys ‘Drink & I’ll givɛ tỏœ’ll øf yur cαmęls’— lęt hęr bē ðē œnɛ yu’vɛ chsɛn fr yur sęrvânt’ll Isâåc αnd by’ll ðis I will knøw yu’vɛ shôwn kindnęß øf my Måstęr.” It hαppɛnɛd bɛforɛ hē’d finishɛd tålking ðαt bɛhœld; Rɛbękåh, brn untBęðuɛl, øf Milcåh wifɛ øf Nâhr, Abråhåms’ brøðɛr; wið hęr pitchęr ôn hęr shôuldęr. θɛ wômαn’s wås vęry bēαutiful øf bɛhœlding, α virżin; nœ mαn’s ęvɛr knøwn t’vɛ bɛɛn wið hęr. Shē węnt tỏ ðɛ węlls’, fillɛd ðɛ pitchęr & câmɛ up; ðɛ sęrvânt øf Abråhåm’s hurriēd tmēɛt hęr. Hē sαid, “plēαsɛ givɛ α littlɛ wαtęr øf yur żår.” Sœ shē sαid “Drink my lrd.”

Żøsęφ 33:12
θɛn shē quickly lœwęrɛd hęr pitchęr thęr hαnds αnd gâvɛ him α drink, sâying, “I’ll dråw wαtęr frøm fr yur cαmęls, until ðęy’vɛ hαd ęnøugh.”

Żøsęφ 33:13
Shē sœ quickly ęmptiēd hęr żår intỏ ðɛ trôugh ðɛn rân bâck tỏ ðɛ węll tdråw mrɛ wαtęr fr’lls ðɛ cαmęls. Himsęlf, nôt sâying α wrd wåtching cløsɛly’s whęðɛr ðɛ Lrd’d mâdɛ his żøurnēys’ sucçęßful r nôt.

Żøsęφ 33:14
Sœ whɛn ðɛ cαmęls’d finishɛd drinking, ðɛ mαn tøỏk α gœld’ll nœsɛ ring wɛighing hålf α shękɛl & twbrâçɛlęts’s fr hęr wrists wɛighing’ll œ tęn shękɛls’ in gœld αnd sâying, “whsɛ dåughtęr’rɛ yu? Plēαsɛ, tęll mē, is ðɛrɛ røỏm in yur fåðɛrs’ hôusɛ fr us tlôdżɛ?”

Żøsęφ 33:15
Shē αnswęrɛd him, “I’m dåughtęr in Bęðuɛl ðαt’s Milcåhs’ sôn brɛ œ’ll Nâhr.” Mrɛøvɛr’ll shē æddɛd, “wē’vɛ plęnty øf stråw & fôddɛr, αnd ås węll’s ęnøugh røỏm’s fr yu tstây.”

Żøsęφ 33:16
Rɛbękåhs’ brøðɛrs’ nâmɛ’s Lâbân. Lâbân rân øf ðɛ mαn’ll, by ðɛ węll. Sœ it câmɛ tpåß, ðɛ brâçɛlęts ôn’s ðαt’s Rɛbękåhs’ wrists, αnd nœsɛ’ll ring’ll cαmęls’; & hęαrd wrds’ll, øf his sistęr’s Rɛbękåh, sâying, “θus ðɛ mαn spkɛ tmē,” ðαt hē węnt tỏ ðɛ mαn, αnd ðɛrɛ hē støœd by cαmęls’s węlls’, spring αnd sαid, “Cœmɛ in. Œ. Blęßɛd øf ðɛ Lrds’. Why stαnd øf ôutsidɛ, fr I’vɛ prɛpârɛd ðɛ hôusɛ & α plâçɛ, fr œ’ll cαmęl’s.” Œ sœ’ll, ðɛ sęrvânt câmɛ intỏ ðɛ hmɛ αnd unlôαdɛd’ll ðɛ cαmęls & gâvɛ ðęy stråw &’ll fôddɛr’s. Wαtęr’s, twåsh ðɛirs cαmęls’ fɛēt. θɛ fɛēt øf ðɛ męn’s ðɛrɛ, wið him. Œ, fỏød’ll wås sęt’lls ðɛrɛ bɛfrɛ hē tỏ ēαt’ll but sαid, hē, “I’ll will nôt ēαt until I’vɛ tœld åbôut my stôry,” ðɛn Lâbân’d sαid “ðɛn, tęll us.”

Żøsęφ 33:17
Sœ hē sαid, “I’m Abråhåm’s sęrvânt. θɛ Lrd’s my Måstęr’s blęßɛd gręαtly & hē’s bēcœmɛ; givɛn flôcks & hęrds, øf silvɛr &+ gœld; mâlɛ & fēmâlɛ, sęrvânts, cαmęls αnd dônkēys’. And Sârαi’s, my Måstęrs’ wifɛ, Sâråh brɛ’ll. Him, α sôn’ll, Isâåc; α sôn in hęr œlɛαżɛ & givɛn øf ęvɛryðing, hē. My Måstęr’s mâdɛ mē øf swɛâr ôn ỏαð, sαid, “Yu shαll nôt tâkɛ α wifɛ fr in my sôn frøm ðē α Cânåânitɛs’, in whsɛ lαnds’s I hērɛ living dwęll. Gœ but, ttâkɛ tỏ α wifɛ, fαmily’ll øf mē fr ðɛ sôn, Isâåc; my sôn, Eliɛzęr.” θɛn I åskɛd my Måstęr, “But, if pɛrhαps’ll shē’ll nôt fôllw øf mē? Wið t?” But’s Måstęrs’ wrds’rɛ ðɛ Lrd, bɛfrɛ wið whm I’vɛ wålkɛd fαiðfully’ll sęnd His αnżœl’s mâking yur żurnēy α sucçęß+ in prôspɛrings’ sœ ðαt yu’s cân ēvɛn gęt øf α wifɛ’s fr my sôn frøm my œwn fαmily clαns’ & frøm my fåðɛrs’ll, yu’ll bē rɛlēαsɛd by wið ðis ỏαð whęnçɛ which’ll årrivɛd ðɛrɛin åt; fr if ðęy’ll nôt givɛ hęr tbē, yu’ll bē rɛlēαsɛd’ll.’

Żøsęφ 33:18
And whęnçɛ I câmɛ’ll tỏ ðis spring, węll œ tødây sâying ‘Lrd. Œ my Måstęr Abråhåm’ll if plēαsɛ, prôspɛr by ðɛ węll wið øf which I gœ, “Plēαsɛ givɛ mē littlɛ α wαtęr œ yur żår,” I sây, αnd if shē’s, “drink αnd I’ll dråw wαtęrs’, fr wiðin yur cαmęls’ ålsœ,” lęt hęr bē ðē œnɛ wômαn’s fr Isâåc’s.’

Żøsęφ 33:19
θɛrɛøf I finishɛd prâying in øf minɛ hęαrt; Rɛbękåh, câmɛ ôut wið hęr pitchęr in hęr hαnd’s shôuldęrs’, shē węnt dôwn tỏ ðɛ spring & drɛw ðɛ wαtęr αnd I sαid, “‘Plēαsɛ givɛ mē α drink.’” And quickly shē lôwęrɛd hęr żår frøm shôuldęr’ll, sâying “drink, αnd I’ll dråw fr yur cαmęls tỏœ,” lęt bē hęr ðɛ wômαn whm ðɛ Lrd’s chsɛn’s my Måstęr’s sôn.’ Nôw, bɛfrɛ I finishɛd prâying wiðin øf hęαrt Rɛbękåh câmɛ ôut wið żår ôn hęr shôuldęr’s węnt dôwn tỏ ðɛ węlls’ ðɛn I åskɛd hęr, “Whsɛ dåughtęr ærɛ yu?” Shē sαid, “θɛ dåughtęr øf Bęðuɛl’s øf Nâhr whm Milcåh brn’ll thim.” Sœ ðɛn I ædrnɛd t’s ðɛ nœsɛ ring øf hęrs & brâçɛlęts’ll ôn hęr wrists, ðɛn bôwɛd thęr & ðɛ Lrd αnd blęßɛd’s ðɛ Lrd r Måstęr Abråhåm, whlɛd mē in ðɛ wây+ øf truð ttâkɛ Måstęrs’ brøðɛrs’s grαnddåughtęr fr’s his sôn. Nôw, if yu’ll shôw’lls in kindnęßęs truly’s & fαiðfulnęßęs’s twårds ðαt’lls tif my Måstęr, tęll mē; sœ I’lls hαvɛ knøwings’lls åbôut’s which’lls wây’s right+ lęft.”

Żøsęφ 33:20
Lâbân & Bęðuɛl’ll αnswęring, cômmαndɛd “ðis’s frøm Lrd, wē cânnôt’s spēαk in ēiðɛr bæd’ll r gøœd! Hērɛ’s Rɛbękåh’s bɛfrɛ yu, tâkɛ hęr &’s gœ, yu lęt hęr bē yur Måstęr’s sôn’s wifɛ, ås ðɛ Lrd’s spkɛn.” And it twårds’s câmɛ tpåss, Abråhåm’s sęrvânt hęαrd ðɛir wrds’lls & hē wrshippɛd ðɛ Lrd ôn ðɛ grôund! θɛn ðɛ sęrvânt brôught żęwɛlry øf silvɛr+gœld’ll & clỏðing αnd gâvɛ ðęm tRɛbękåh. Hē ålsœ gâvɛ ðings’ prɛçiøus thęr møðɛr +& brøðɛr’s. θɛn hē & ðɛ męn wh’rɛ wið αtɛ αnd+’ll drânk+ spęnt α night. θɛn ðɛ nęxt mrning, hē gôt up+ sαid “Sęnd åwây mē tin my Måstęr.” Hęr brøðɛr & møðɛr rɛspondɛd “Lęt ðē yôung wômαn rɛmαin wið’s α fēw dâys’s tęn ðɛn yu’ll gœ.” θɛn, hē sαid, “Dôn’t rɛfrαin mē nôw ðαt ðɛ Lrd’s grαntęd α winds wây; sœ plēαsɛ sęnd mē åwây tmy Måstęr.”

Żøsęφ 33:21
θɛn ðęy sαid, “Lęt’s cåll ðē yôung wômαn & åsk hęr åbôut it.” Sœ ðɛn, ðęy cållɛd ôut tỏ ðē yôung wômαn Rɛbękåh & åskɛd hęr, “will yu wiðål gœ in wið ðis mαn?” And shē sαid, ‘“I will gœ.”’

Żøsęφ 33:22
Sœ ðęy sęnt ðɛir sistęr’s Rɛbękåh ôn hęr wây’ll, ålông œ wið α nursę’s & Abråhåms’ sęrvânt & wið his męn. And ðęy’ll blęßɛd Rɛbękåh sâying thęr: “ôur sistęr mây yu incrēαsɛ’lls tỏ ðôusânds’ øf ttęn ðôusânds; mây yur dēsçęndânts pøßęß ðɛ gâtɛs tỏ øf ðɛir’lls ænęmiēs.”

Żøsęφ 33:23
θɛn Rɛbękåh & hęr mαidɛns årsę’s ðęy rœdɛ cαmęls αnd fôlløwed ðɛ sęrvânt’s bâck øf tAbråhåm.

Żøsęφ 33:24
Nôw Isâåc’s câmɛ frøm ðɛ lαnd øf Bēɛr Låhåi Ri. Hē livɛd in Nęgęv, suð dwęlling. And Isâåc węnt tỏ α fiɛld ôn œnɛ ēvɛning twård mēdiâting; hē liftęd’s æyɛs & løỏkɛd øf sēɛings’ in cαmęls’rɛ cœming.

Żøsęφ 33:25
Rɛbękåh ðɛn liftęd hęr æyɛs’s & shē såw Isâåc; shē’ll dismuntęd frøm hęr cαmęl & åskɛd’s sęrvânts’ll “Wh’ll is ðαt mαn nôw cœming in ðɛ fiɛld tmēɛt us?”

Żøsęφ 33:26
θɛ sęrvânt αnswęrɛd, “It is my Måstęr.” Shē œ tøỏk’s α vęil øf’s & cøvɛrɛd’ll øf hęrsęlf. θɛn his sęrvânt tœld Isâåc’ll ðαt’d bɛɛn dønɛ hē’s. θɛn Isâåc brôught hęr int’s his møðɛr’s tęnt, Sâråhs’s; αnd hē mârriēd Rɛbękåh & shē bēcâmɛ’s his wifɛ αnd’ll ðɛn hē lôvɛd hęr; sœ Isâåc’s cœmfrtęd αftęr ðαt his møðɛrs’ dęαð.

 

Chαptęr 34 (2:17)Gôd αnd Abråhåm Burn Sęvɛn Ewɛs Wið Wøœd åt Isâåc’s Åltår Rinsing

Żøsęφ 34:1
Åbimęlęch & Gôd’s hαnd;

Żøsęφ 34:2
œ’ll øf knøwing, I’ll

Żøsęφ 34:3
innârds’ll;

Żøsęφ 34:4
Åbimęlɛk;

Żøsęφ 34:5
Åbimęlęch,

Żøsęφ 34:6
summônɛd’lls ôffiçiâl,

Żøsęφ 34:7
αfỏrɛ tęlling øf’ll ðɛ drēαm;

Żøsęφ 34:8
ðαt’lls nightmârɛ’ll;

Żøsęφ 34:9
Gôd ðôught’ll tỏ dɛstrỏy Åbimęlęch,

Żøsęφ 34:10
fỏr tâking øf wifɛ’lls Abråhåms’.

Żøsęφ 34:11
Bɛcαusɛ shē’s α mârriēd wômαn,

Żøsęφ 34:12
tỏ ðαt øf hęr brøðɛr Abråhåm.

Żøsęφ 34:13
θαt’s why Gôd didn’t lęt him tôuch hęr.

Żøsęφ 34:14
Sœ Åbimęlęch årỏsɛ ɛαrly in ðɛ mỏrning.

Żøsęφ 34:15
Tęlling’s sęrvânts’ll hēαrings!

Żøsęφ 34:16
Åbimęlęch cålled Abråhåm & sαid,”Whαt’vɛ yỏu døne tỏ us? Hôw’vɛ I ôffęndɛd yỏu ðαt yỏu’vɛ brôught gręαt sin ôn mē & my kingdôm? Yỏu’vɛ dønɛ dɛēds tỏ mē ðαt ôught nôt tỏ bē dønɛ.”

Żøsęφ 34:17
θɛn Åbimęlęch sαid tỏ Abråhåm, “whαt’vɛ yỏu dønɛ in viɛw ðαt yỏu’d dỏ ðis?”

Żøsęφ 34:18
Abråhåm sαid, “bɛcαusɛ I ðôught surɛly ðɛ fēαr œ Gôd’s nôt in ðis plâçɛ & ðęy’d kill mē øf my wifɛ’lls åccôunt! But indɛēd shē surɛly’s my sistęr. Shē’s dåughtęr øf my fåðɛr, Tęråh but nôt øf my møðɛr Åmåðlåi & shē bēcâmɛ my wifɛ; & Gôd cαusɛd mē tỏ’ll wåndęr frøm my fåðɛrs’ hôusɛ, bɛcαusɛ I tœld’ll hęr, ‘ðis’s yỏur kindnęß ðαt yỏu’d dỏ fỏr mē: in ęvɛry plâçɛ wē gœ whęręvɛr sây’lls mē “Hē’s my brøðɛr.”’”

Żøsęφ 34:19
θɛn Åbimęlɛk tøỏk shēɛp, ôxɛn’s & mâlɛ αnd fēmâlɛ sęrvânts ðɛn gâvɛ ðēsɛ’ll øf Abråhåm’ll rɛturning his wifɛ Sâråh tỏ him. Åbimęlɛk sâying, “Sēę’s øf lαnds bɛfỏrɛ yỏu; dwęll whęrɛ it plēαsęs.”

Żøsęφ 34:20
θɛn tỏ Sâråh hē’s sαid “I’vɛ givɛn tỏ yỏur brøðɛr α ðôusând shękɛls’s øf silvɛr. θis vindicâtɛs yỏu bɛfỏrɛ’ll whỏm’rɛ wið yỏu’s bɛfỏrɛ ęvɛrybôdy.”

Żøsęφ 34:21
θus shē’s vilifiēd but nôw cœmplētɛly clēαr & żustifiēd in hęrs’ll.

Żøsęφ 34:22
Sœ Abråhåm prâyɛd tỏ Gôd ðɛn Hē hēαlɛd’s Åbimęlɛk, his wifɛ & fēmâlɛ slâvɛs, sœ ðɛn ðęy cøuld hαvɛ childrɛn yęt’ll ågâin.

Żøsęφ 34:23
θɛn ðęy’d bɛαr childrɛn wỏrðiēs. Fỏr ðαt Gôd cløsɛd up’s wỏmbs øf Åbimęlęch’s; ðαt bɛcαusɛ in øf Sâråh, Abråhåms’ wifɛ.

Żøsęφ 34:24
θɛ Lỏrd węnt øf Sâråh ås ðęy’d spỏkɛn. Sâråh’d cønçēivɛd & bỏrɛ α sôn øf Abråhåm; Isâåc. θɛn åt ęight dâys œld, hē’lls çircumçisɛd’s Gôd cœmmαndɛd tỏ. Abråhåm livɛd œnɛ hundrɛd yēærs whɛn his sôn Isâåc’s bỏrn. Sâråh’ll sαid “Gôd’s brôught låughtęr in mē, åll hēαring might låugh wið mē. Whỏ’d hαvɛ sαid øf Abråhm ðαt Sârαi’d nursɛ his child’ll? Fỏr I’vɛ bỏrnɛ him α sôn in his œld αżɛ.”

Żøsęφ 34:25
Sœ ðɛn Isâåc gręw’ll øf wēαnɛd & Abråhåm cøỏkɛd’ll α fēαst ôn ðɛ sâmɛ dây’s Isâåcs’ wēαns.

Żøsęφ 34:26
And Sâråh såw Hâgår’s sôn Ishmæl; Ēżyptiân shē’d bỏrnɛ tỏwård Abråhåm, scôffing, hē môckɛd hęr. And sœ shē sαid tỏ’ll Abråhåm “Cåst ôff ðis slâvɛ bôndswômαn’s & hęr sôn, ðęy’ll nôt ęvɛr shârɛ by nâmɛly Isâåc’s hɛir whỏ’lls my sôn.” θis mαttɛr’s distręßing øf Abråhåms’ sight fỏr cønçęrning ðαt’s øf sôn.

Żøsęφ 34:27
And Gôd sαid øf tỏ him, “Dôn’t lęt’s it displēαsę’s yỏur sight bɛcαusɛ øf yỏur læd øf ỏr bôndsęrvânt; whαtęvɛr Sâråh’s øf sαid øf yỏu listɛn bɛcαusɛ in sęrviçɛ tỏ Isâåc yỏur sɛēd’ll bē cållɛd & ręckøning’ll.

Żøsęφ 34:28
And yęt I’ll ålsœ mâkɛ α nâtiøn øf ðɛ bỏy & bôndswômαn bɛcαusɛ hē’lls still øf’s sɛēd.”

Żøsęφ 34:29
Sœ Abråhåm’s åwœkɛ ɛαrly ðαt nęxt môurnings’ αnd hē tøỏk bręαd & α wαtęrs’ skin cøntαinęr’ll; hē gâvɛ ðęy & ðɛ bỏy tỏ Hâgår & ðɛn sęnt ðęm’ll åwây. θęy wåndęrɛd in tỏwård ðɛ wildęrnęß’ll øf Bēɛrshēbå. And ðɛ wαtęr’ll in ðɛ skin’s drαinɛd’ll œ in øf,

Żøsęφ 34:30
shē’ll ås put ðɛ bỏy undęr α shrubs; ðɛn shē’ll œ węnt & ðɛn sât’lls dôwn åcrôß frøm åbôut’ll åt α bôwshôts’ distânçɛ; αfỏrɛ shē sαid tỏ hęrsęlf, “Lęt mē nôt sēɛ ðɛ dęαð øf’s my sôn.” Sœ’s shē sât øppœsing him’s, liftęd hęr vøiçɛ & criēd’ll.

Żøsęφ 34:31
And Gôd hęαrd ðɛ bỏys’ vøiçɛ crying fỏr his møðɛrs’ & ðē αnżœl øf ðɛ Lỏrd sαid tỏ Hâgår’s, “whαt’s upsęt œ’lls Hâgår? Dôn’t bē fēαring,

Żøsęφ 34:32
fỏr Gôd hēαrs ðɛ vøiçɛ øf ðɛ bỏy Ishmæl whęnçę’s. Lift ðɛ bỏy up; lift him by ðē’ll hαnd fỏr I’ll mâkɛ α nâtiøn’ll œ α fỏr him.”

Żøsęφ 34:33
θɛn Gôd œpɛnɛd Hâgår’s æyɛs, shē såw’s α węlls’ øf wαtęr; ðɛn shē fillɛd’s ðɛ skins’ll full øf wαtęrs wið & gâvɛ ðɛ child’ll its drinks’.

Żøsęφ 34:34
And Gôd’s wið ðɛ bỏy; αnd hē gręw & bēcâmɛ αn ærchɛr’s in ðɛ wildęrnęßęs’,

Żøsęφ 34:35
Ishmæl’s dwęlling’ll in œ ðɛ wildęrnęß’s in Pârân & his møðɛr’s fôund in him α wifɛ fỏr øf,

Żøsęφ 34:36
Aishå’lls, if;

Żøsęφ 34:37
if, shē’s Muhåmmâds’ ðird wifɛ’s nâmɛd; sęcônd αftęr’s 1st wifɛ’ll Khådijå, shē’s Muhåmmâds’ twęnty-fivɛs’ll mønôgâmøus’ll.

Żøsęφ 34:38
Rightɛøusly’s åll. I;

Żøsęφ 34:39
Båðshuå’ll is’s Żøsęφ Smiðs’ll;

Żøsęφ 34:40
wisdôm øf trigønômętry;

Żøsęφ 34:41
bridâl åffαirs’;

Żøsęφ 34:42
migrânts’,

Żøsęφ 34:43
imprôpɛr’lls:

Żøsęφ 34:44
Amęricâns’.

Żøsęφ 34:45
Criminâls’.

Żøsęφ 34:46
Båld ēαglɛ’s.

Żøsęφ 34:47
Lizârds.

Żøsęφ 34:48
Crôcœdilɛ’lls;

Żøsęφ 34:49
αlligâtør’ll.

Żøsęφ 34:50
θrɛēs.

Żøsęφ 34:51
Ænsæmblɛ’lls;

Żøsęφ 34:52
ęspiønåżɛ;

Żøsęφ 34:53
pøliticâl’lls;

Żøsęφ 34:54
sin;

Żøsęφ 34:55
shôwing’ll;

Żøsęφ 34:56
L.Rôn Hubbârds;

Żøsęφ 34:57
Sçięntôlø
żist’lls; I

Żøsęφ 34:58
Bęðsåbēɛ’ll;+ shē’s

Żøsęφ 34:59
hypøcritɛs’lls,

Żøsęφ 34:60
sαnd’lls,

Żøsęφ 34:61
vidēỏ’ll,

Żøsęφ 34:62
nęwspâpɛrs,

Żøsęφ 34:63
côunsęling,

Żøsęφ 34:64
cøndœlęnçęs’lls.

Żøsęφ 34:65
Wỏrld Wår Is’ cαsuâltiēs’s tęn milliøns’ & WWII’s 60 milliøn.

Żøsęφ 34:66
Viętnåms’ Wår tøỏk nēαrly føur’ll milliøns.

Żøsęφ 34:67
θɛ Cœld Wår’s tâkɛn nēαr α œnɛ hundrɛds’s timɛs ðαt.

Żøsęφ 34:68
θɛ Wår in Iråqs’s côst hålf α milliøn sœ får.

Żøsęφ 34:69
4,400 killɛd ôn D-Dây, 2,500 åt Pɛαrl Hårbôur & 3,000, 9/11.

Żøsęφ 34:70
Pøßęßings.

Żøsęφ 34:71
And it câmɛ tỏ påß ēvɛn ðɛn Åbimęlęch &+ Φichôl, cømmαndęr øf’s årmys’ sαid tỏ in Abråhåm, “Gôd’s wið yỏu in åll ðαt yỏu dỏ. θɛrɛfỏrɛ, swęαr yỏu’ll nôt dēαl fålsɛly øf Gôds’ but wiðål mē ỏr my ôffsprings &+ dēsçęndânts’; but åccỏrding wið kindnęßęs’s I’vɛ dønɛ tỏ yỏu +& yỏu’ll dỏ tỏwård’s mē &’ll + tỏ ðɛ lαnds’ which’vɛ bɛɛn dwęlt in.”

Abråhåm sαid “I’ll swęαr it.” θɛn Abråhåm cømplαinɛd in tỏ Åbimęlɛk bɛcαusɛ of ðɛ węll’s sęrvânts’d sēizɛd. Åbimęlęch sâying’s, “I dôn’t undęrstαnd ðœsɛ whỏ’vɛ dønɛ ðis; yỏu didn’t tęll mē nỏr’d I hęαrd αny øf it ’til tødây.” Sœ Abråhåm tøỏk’s shēɛp +&’ll ôxɛn fỏr Åbimęlɛks’ & ðɛ twỏ mâdɛ α cøvęnânt’s; Abråhåm sęt sęvɛn ɛwɛs’ll lαmbs’s tỏwård øf flôck by ðęmsęlvɛs; Åbimęlɛk åskɛd “whαt’rɛ ðɛ mēαning øf ðēsɛ sęvɛn ɛwɛs’?” And Abɛ’ll sαid’s “Yỏu’ll tâkɛ ðēsɛ’ll ɛwɛs’s frøm my hαnd, ðęy mây bē’s øf witnęß ðαt I’vɛ dug αn węlls’.” Sœ ðɛn hē cållɛd tỏ ðɛ plâçę’s Bēɛrshēbå bɛcαusɛ ðɛ twỏ męn swỏrɛ’s αn ỏαð ðɛrɛ.

Żøsęφ 34:72
θus ðɛ twỏ męn mâde αn cøvęnânt øf åt’s Bēɛrshēbå. θus Åbimęlęch +’ll Φichôl’lls cømmαndęr øf’s årmys’ rɛturnɛd tỏ ðɛ Φilistinɛs’s lαnd; ðɛn α tαmârisk trɛē’s plαntęd by’s in Bēɛrshēbå ðɛrɛ’s cållɛd ôn ðɛ Lỏrd’s ðē Ęvɛrlåstings’ Gôd. And Abråhåm stâyɛd in ðɛ lαnd øf ðɛ Φilistinɛs mâny dâys’.

Żøsęφ 34:73
Nôw’s it câmɛ tỏ påß Gôd tęstęd’s Abråhåm sâying’ll øf him “Abråhåm!” And hē sαid “I αm hērɛ.” θɛn Gôd sαid, “Tâkɛ yỏur sôn øf Isâåc whỏm yỏu lôvɛ & gœ’ll tỏ ðɛ lαnd, Môriåh! Ôffɛr him ôn α mỏuntαin’s α burnt ôffɛring øf which I’lls tęll yỏu.”

Żøsęφ 34:74
Sœ Abråhåm’s rỏsɛ ɛαrly in ðɛ môurnings’ & sαddlɛd’s dônkēy ðɛn twỏ øf’s męn tøỏk tỏ him αnd’lls his sôn’ll Isâåc; ðɛn hē’d split wøœd’lls fỏr’s ôffɛring & årisɛn, węnt tỏ ðɛ môuntαintôp plâçɛ which Gôd’ll hαd tœld øf him. θɛn ôn øf ðɛ ðird dây, œ Abråhåm løỏkɛd up & såw ðɛ plâçɛ Gôd’d spỏkɛ øf’ll.

Żøsęφ 34:75
Abråhåm sαid tỏ œ’s his męn “Stây wið ðɛ dônkēy’s; ðɛ læd & I’ll gœ øf wỏrshipping yôndęr, wē’ll cœmɛ bâck αnd øf yỏu.” Abråhåm tøỏk wøœd’s fỏr ðē ôffɛrings’ & lαid it ôn his sôn Isâåc; αnd hē tøỏk’s ðɛ firɛ in hαnds’ & α knifɛ tøgęðɛr in ēαchęs’. But Isâåc spỏkɛ tỏ Abråhåm & sâying, “My Fåðɛr!” Abråhåm’s sαid “Yęs’ll, I’m hērɛ. My sôn.”

Żøsęφ 34:76
θɛn’ll Isâåc sαid, “løỏk, ðɛ firɛ & wøœd but’s ðɛrɛ α lαmb fỏr’s αn ôffɛrings’s burnt?”

Żøsęφ 34:77
Abråhåm sαid “My sôn, Gôd’ll bring fỏr Himsęlf ðɛ lαmb.” θɛ twỏ øf ðęm węnt’s tøgęðɛr.

Żøsęφ 34:78
θęy ðɛn câmɛ tỏ whęrɛ Gôd’ll tœld him. Abråhåm built αn åltår +& plâçɛd ðɛ wøœd in’lls œrdęr; hē’s bôund Isâåc his sôn &’s lαin him ôntỏ ðē åltår+ ðɛ wøœd. Abråhåm tøỏk’s his knifɛ strętching’s hαnd tỏ slây ðɛ sôn.

Żøsęφ 34:79
Œ ðɛn sœ αn αnżœl øf ðɛ Lỏrd cållɛd tỏ Abɛ’ll frøm Hęαvɛn & sαid “Abråhåm. Œ Abråhåm!” Sœ ðɛn hē’d sαid “Hērɛ I αm.”

Żøsęφ 34:80
θɛn hē sαid, “dôn’t put yỏur hαnds’ll œ ôn ðɛ læds’ hęαd’s fỏr I knøw Gôds’ fēαr’s in yỏu ðαt yỏu’vɛ nôt wiðhęld yỏur œnly sôn’ll frøm mē.”

Żøsęφ 34:81
Abɛ’ll liftęd’s fâçɛ & æyɛs’ll løỏkɛd ðɛn, bɛhind him ðɛrɛ’s α råm cåught by øf its’ hỏrn in α bushɛl, ðickęt. Sœ ðɛn Abɛ’ll węnt up tỏ ðɛ råm & ôffɛrɛd it instęαd øf Isâåc; Abɛ cållɛd ðis lαnd θɛ-Lỏrd-Will-Prôvidɛ; ås it’s ðis dây still sαid’s “ôn ðɛ Môunt øf ðɛ Lỏrd it’ll bē prôvidɛd!”

Żøsęφ 34:82
θɛn ðē αnżœl øf ðɛ Lỏrd cållɛd tỏ Abɛ’ll ågâin ôut frøm Hęαvɛn sâying, “I. Œ prômisɛ by øf mysęlf. Œ. Dɛclârɛ’s ðɛ Lỏrd. Œ. Bɛcαusɛ ðis’ll ðing. Œ yỏu’vɛ dønɛ. And nôt wiðhęld yỏur œnlięst sôn—. I’ll. Œ ðis fαmily’ll blęß. Ås I’ll blęß dēsçęndânts multiplying’s ðɛ stårs. Œ, øf Hęαvɛn’ll œ, ðɛ sαnds’ ôn ðē which, sēαfløœr. Œ, yỏur childrɛn’ll shαll’ll tâkɛ pøßęßiôn øf’ll ðɛ çitiēs øf ðɛir ænęmiēs’ll. θrœughôut’ll yỏur sɛēds’s åll nâtiøns øf ęαrðs’ shαll bē blęßɛd. Œ’ll bɛcαusɛ yỏu’vɛ œbɛyɛd my vøiçɛ. Sœ œ ðɛn Abɛ’d rɛturnɛd’ll tỏ’s his yôung’ll męn αnd ðęy sęt ôff tøgęðɛr’s tỏwård øf fỏr Bēɛrshēbå; & Abɛ’ll stâyɛd in Bēɛrshēbå.

Żøsęφ 34:83
Sœ αftęr’ll ðēsɛ câmɛ tỏ påß ðɛn it’s wås tœld tỏ Abråhåm, “in ðɛ childrɛn’ll. Œ øf Nâhỏr’ll Milcåh’s bỏrnɛ øf: firstbỏrn Huzs’s; sęcônd’s Buz’ll; œ ðird’s Kęmuɛl ðɛ fåðɛr’s tỏ in Åråm, Chęsęd, Hαzœ; œ Pildåsh’s! Œ Żidlæφ & Bęðuɛl.”

Żøsęφ 34:84
Œ Bęðuɛls’ bɛgôttɛn; Rɛbękåh.

Żøsęφ 34:85
Nâhỏrs’ côncubinɛs’ll: Rɛumåh, Tɛbåh, Gåhâm, θåhαsh & Måαkåh.

Żøsęφ 34:86
θēsɛ’rɛ ðɛ childrɛn’ll øf Nâhỏr; Abråhåms’ brøðɛr.

 

Key Legend:

Ææ – ‘auh’
Œœ – ‘ouh’
Åå – ‘aau’; like in ‘all’
Ââ – ‘è’; ‘eh’ or ‘ay’ sound (never at starts of words’) Aα – alpha ‘ah’ or long ‘a’
Çç – ‘s’; soft ‘c’
Ēē – long ‘ee’
Ęę – nasal ‘eh’; like in ‘Joseph’ Eɛ – epsilon non-nasal ‘e’ or ‘eh’ Øø – nasal ‘uh’; like ‘la-la’
Ôô – nasal ‘ah’; like in “God”
Ỏỏ – ‘ui’; often with a u or y; like in ‘could’ or ‘joy’ ß – ‘ss’ (German; not Greek); like ‘cross’
ðθ – ‘Th’; like in ‘the’ or ‘they’ Φφ – ‘phi’ or ‘ph’; like in ‘phase’ Żż – ‘Ji’; like ‘Jesus’